Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-29 ม.ค. 2566

12 ธันวาคม 2022 - 29 มกราคม 2023

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-29 ม.ค. 2566

กองทัพเรือ

ลิงค์: https://ehenx.com/17982/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนจ่าทหารเรือ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพเรือ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพี่อสอบคัดเลีอกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบ คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๖๕๖๖ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนจ่าทหารเรือ

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเรียนจ่าทหารเรือ

๑. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร    (รายละเอียดตามคำแนะนำการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๖)
๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที, ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
๑.๒ เป็นขายโสด มีอายุ ๑๘- ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘) เว้นผู้ที่เป็นทหารกองประจำการซึ่งจะครบกำหนดปลด เป็นทหารกองหนุนใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อาสาสมัครทหารพราน หรือทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่สังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เป็นผู้ทีเกิดก่อน ๑ มกราคม ๒๕๔๒)
๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ล้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยภารเกิดก็ได้
๒. หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร (รายละเอียดคำแนะนำการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี การ■ศึกษา ๒๕๖๖)
๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๒.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของลถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาระคับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของ กระทรว 3ศึกษาธีการ หรือเทียบเท่า
๒.๓ สำเนาใบสูติบัตรชองผู้สมัคร
๒.๔ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ล้ามี)
๒.๕ ภาพถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และต้องเป็นภาพถ่าย ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน
๒.๖ หนังสือรับรองการเป็นทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ สำเนาหนังสือสำคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.๘) หรือ สำเนาบัตรอนุญาตใช้แทนหนังสือสำคัญทหารกองหนุน ชั่วคราว (เฉพาะทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ สมัครทาง Internet (ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th) ระหว่างวันที ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๓.๒ รับสมัครพร้อมให้คำแนะนำการสฺมัครที่ สวนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด (หนองตะเคียน) อำเภอสัตหีบ จังหวัดขลบุรี ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ มกราคม ๖๕๖๖
ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครศึกษาชั้นตอนการดำเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียดและปฏิบัติตามชั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง
๔. เอกสารคะแนนเพิ่ม และหลักฐานความสามารถทางการกีฬา (เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธเท่านั้น)
ให้ผู้สมัครศึกษาชั้นตอนการดำเนินการโดยละเอียดและปฏิบัติตามชั้นตอนที่แนะนำ พร้อมแนบไฟล์ลงในระบบการรับสมัครทาง Internet ให้ถูกต้อง ๕. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยรายละเอียด จะแข้งให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
๖. รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดไฟล์คำแนะนำการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๖๕๖๖ ที เว็ บไซ ต์ http://www. na vedu. navy. mi .th
๗. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม ได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพทธมณฑล ■จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐๒๔๗๕๓๖๑๖ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๙ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ ในวันและเวลาราชการ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพเรือ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 29 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกองทัพเรือ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักเรียนจ่าทหารเรือ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพเรือ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 29 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกองทัพเรือ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
12 ธันวาคม 2022
End:
29 มกราคม 2023
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17982/

Venue

กองทัพเรือ
กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com