Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 ธ.ค. 2565 รวม 23 อัตรา,

4 ธันวาคม 2022 - 13 ธันวาคม 2022

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 ธ.ค. 2565 รวม 23 อัตรา,

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/17947/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป,ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน,ช่างกลการเกษตร,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างไฟฟ้า,พนักงานบริการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานการเกษตร,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,280-18,000
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


ช่างกลการเกษตร

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ช่างซ่อมเครื่องยนต์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

– ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการ
บริหารธุรกิจ การบริหารทั่วไป
การจัดการ การจัดการทั่วไป
การเลขานุการ) อักษรศาสตร์ (ยกเว้น ศิลปกรรมศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางค์ศาสตร์) รัฐศาสตร์
(สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ) – เพศ ชาย/หญิง


ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน

– ปวช. / ปวส. (ทุกสาขา)
– เพศ ชาย/หญิง


ช่างกลการเกษตร

– ปวช. / ปวส.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา
– เพศ ชาย/หญิง


ช่างซ่อมเครื่องยนต์

-ปวช./ปวส.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา
– เพศ ชาย/หญิง


ช่างไฟฟ้า

-ปวช./ปวส.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา
– เพศ ชาย/หญิง


พนักงานบริการ

– ม.๓ – ม.๖
– ปวช. – ปวส.
พาณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา
– เพศ ชาย/หญิง


พนักงานพัสดุ

– ม.๓ – ม.๖
– ปวช. – ปวส.
พาณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา
– เพศ ชาย/หญิง


พนักงานการเกษตร

– ม.๓ – ม.๖
– ปวช. – ปวส.
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง
ทุกสาขา
– เพศ ชาย/หญิง


พนักงานธุรการ

– ม.๓ – ม.๖
– ปวช. – ปวส.
พาณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา
– เพศ ชาย/หญิง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

๑.๑.๔.๑ ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ
๑.๑.๔.๒ ปฏิบัติงานและบริหารงานที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานการบริหารบุคคล
การส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานประจำสำนักงาน
๑.๑.๔.๓ ใช้ ดูแล เก็บรักษา ปรนนิบัติอุปกรณ์ในสำนักงาน และความเรียบร้อย
ของสำนักงาน
๑.๑.๔.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน

๑.๒.๔.๑ เตรียมการสอน สอนและฟิกอบรมในสาขาวิชาที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒.๔.๒ จัดทำคู่มือและตำราการฟิกอบรมและการสอน
๑.๒.๔.๓ จัดทำ จัดเตรียม และซ่อมบำรุงอุปกรณ์การฟิกศึกษาและอบรม
๑.๒.๔.๔ เสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางและวิธีการเรียนการสอน
๑.๒.๔.๔ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของครูฟิกอาชีพ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒.๔.๖ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างกลการเกษตร

๑.๓.๔.๑ ใช้เครื่องกลในกิจการเกษตร
๑.๓.๔.๒ ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอาหารสัตว์ โรงสี ไซโล หรือโรงงานอื่น ๆ ในกิจการเกษตร
๑.๓.๔.๓ ซ่อมเครื่องกลและเครื่องจักรในกิจการเกษตร
๑.๓.๔.๔ ช่วยเหลือในการวางแผนเกี่ยวกับงานช่างเกษตร การผลิตของ โรงงานและด้านนิรภัยโรงงาน
๑.๓.๔.๔ ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรโรงงาน
๑.๓.๔.๖ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการช่างกลการเกษตร ภายใต้การควบคุม ของผู้บังคับบัญชา
๑.๓.๔.๗ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓.๔.๘ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างซ่อมเครื่องยนต์

๑.๔.๔.๑ ซ่อม ดัดแปลง แกไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบ
เครื่องยนต์ต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๑.๔.๔.๒ ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
๑.๔.๔.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ ภายใต้การควบคุมของ ผู้บังคับบัญชา
๑.๔.๔.๔ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๔.๔.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างไฟฟ้า

๑.๔.๔.๑ ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แกไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้า -อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๑.๔.๔.๒ ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ควบคุมแผงสวิทซ์ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ และ งานสายไฟ
๑.๔.๔.๓ชุบเคลือบผิวโลหะโดยกรรมวิธีทางเคมี – ไฟฟ้า
๑.๕.๔.๔ ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟ้า
๑.๕.๔.๕ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของ ผู้บังคับบัญชา
๑.๕.๔.๖ อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๑.๕.๔.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานบริการ

๑.๖.๔.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง สโมสร แหล่งสมาคม ฌาปนสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่กำหนด
๑.๖.๔.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ
๑.๖.๔.๓ ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ
๑.๖.๔.๔ ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
๑.๖.๔.๕ ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๖.๔.๖ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานพัสดุ

๑.๗.๔.๑ รับจ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ
๑.๗.๔.๒ เก็บรักษาและอนุรักษ์พัสดุ
๑.๗.๔.๓ ยกขนพัสดุ จัดระเบียบ ในการเก็บ และทำความสะอาดคลัง
๑.๗.๔.๔ ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุ เพื่อเสนอรายงานสถานภาพ
๑.๗.๔.๔ การจัดทำรายการ หรือหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแกไขให้ทันสมัย
๑.๗.๔.๖ รวบรวมข้อมูล และจัดทำสถิติการเบิกจ่าย รวมทั้งจัดทำแผน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาพัสดุ
๑.๗.๔.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานการเกษตร

๑.๘.๔.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต การเลี้ยง การผสมพันธุ และการทำ ความสะอาดในด้านการกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ หรือการประมง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการเหล่านี้
๑.๘.๔.๒ ช่วยเหลือในการวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการผลิต การเลี้ยง และการผสมพันธุ ในด้านการกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ หรือการประมง
๑.๘.๔.๓ ช่วยพัฒนาทางด้านเทคนิคการเกษตร
๑.๘.๔.๔ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๘.๔.๕ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการเกษตร ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๑.๘.๔.๖ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานธุรการ

๑.๙.๔.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทาน หนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
๑.๙.๔.๒ รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของ
ทางราชการ
๑.๙.๔.๓ ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการและงานธุรการทั้งปวง
๑.๙.๔.๔ ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
๑.๙.๔.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

– ภาษาไทย (ม.ปลาย)
– ภาษาอังกฤษ (ม.ปลาย)
– สังคมศึกษา (ม.ปลาย),
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕อ๖ และที่แกิไข เพิ่มเดิม
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องด้น


ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน

– ภาษาไทย (ม.ด้น)
–    ภาษาอังกฤษ (ม.ด้น) –    สังคมศึกษา (ม.ด้น) –    ความถนัดทางวิชาชีพครู –    ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องด้น


ช่างกลการเกษตร

– ภาษาไทย (ม.ด้น)
– ภาษาอังกฤษ (ม.ด้น)
–    สังคมศึกษา (ม.ด้น) –    เครื่องยนต์เบื้องด้น –    ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องด้น


ช่างซ่อมเครื่องยนต์

– ภาษาไทย (ม.ด้น)
– ภาษาอังกฤษ (ม.ด้น)
–    สังคมศึกษา (ม.ด้น) –    เครื่องยนต์เบื้องด้น –    ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องด้น


ช่างไฟฟ้า

– ภาษาไทย (ม.ด้น)
– ภาษาอังกฤษ (ม.ด้น)
– สังคมศึกษา (ม.ด้น), ความรู้ทั่วไป -ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องด้น – ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องด้น


พนักงานบริการ

– ภาษาไทย (ม.ด้น)
-ภาษาอังกฤษ(ม.ด้น)
– สังคมศึกษา (ม.ด้น)
– รูปแบบการจัดเลี้ยงประเภทต่าง ๆ
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องด้น


พนักงานพัสดุ

– ภาษาไทย (ม.ด้น)
-ภาษาอังกฤษ(ม.ด้น)
– สังคมศึกษา (ม.ด้น)
– พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องด้น


พนักงานการเกษตร

– ภาษาไทย (ม.ด้น)
-ภาษาอังกฤษ(ม.ด้น)
– สังคมศึกษา (ม.ด้น)
– เกษตรเบื้องด้น
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องด้น


พนักงานธุรการ

– ภาษาไทย (ม.ด้น)
-ภาษาอังกฤษ(ม.ด้น)
– สังคมศึกษา (ม.ด้น)
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไข
เพิ่มเดิม
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องด้น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 13 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกองบัญชาการกองทัพไทย

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป,ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน,ช่างกลการเกษตร,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างไฟฟ้า,พนักงานบริการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานการเกษตร,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,280-18,000
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 13 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกองบัญชาการกองทัพไทย

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
4 ธันวาคม 2022
End:
13 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17947/

Venue

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com