Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2565

4 ธันวาคม 2022 - 9 ธันวาคม 2022

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2565

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17949/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมตาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศศาสตร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานทีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับช้อน ช่วยรวบรวมข้อมูล ออกแบบพัฒนาระบบงานประยุกต์ เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้ วางแผนไว้แล้ว เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แกไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง ช่วยตรวจสอบและ รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องและรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงความต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช่ในการนำระบบไปใช่ในการ ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หากมีบีญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานฯ จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้สมัคร ดังนี้
(๑) การประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ (ภาค ก.) โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๒) ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบของพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๔) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ Thailand ๔.๐
๕) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ แก้ไขเพิ่มเดิม พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้โขเพิ่มเดิม
๖) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่ง สำเร็จรูป
๗) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เบืองต้น PHP, HTMLtt, Java, JavaScript, Python
๘) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์
๙) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา และดูแลระบบฐานข้อมูล
๑๐) ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๑๑) ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
๑๒) ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
(๒) ภาค ข การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จะประเมินเพื่อพิจารณาสมรรถนะ และความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติและประสบการณ์ในการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการประเมิน และจาก การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เข่น ความรู้ที่ อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัย ความสามารถ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิงแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
4 ธันวาคม 2022
End:
9 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17949/

Venue

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com