Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-10 ก.ย. 2564

9 กันยายน 2021 - 10 กันยายน 2021

“มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-10 ก.ย. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามมาตรา ๑๘ (ค)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามมาตรา ๑๘ (ค) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเดิม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม และข้อ ๑๗ (๒) ข้อ ๑๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การบริหารงาน บุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ สมัครคัดเลือก ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22500-26250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 22,500-26,250
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร- กรณีสมัครด้วยตนเอง
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2564 ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
– กรณีสมัครทางไปรษณีย์
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2564 โดยให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และให้ระบุมุมซอง (สมัครงาน) ส่งมาตามที่อยู่ ดังนี้
“กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี41000 ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 – 10 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
9 กันยายน 2021
End:
10 กันยายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15362/

Venue

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com