Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -12 ต.ค. 2565

3 ตุลาคม 2022 - 12 ตุลาคม 2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -12 ต.ค. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17623/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ต.ค. – 12 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราขภัฏอุตรดิตถ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภิฏอุตรดีตถ์จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไต้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาเอกการบัญชี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

(๑) จัดทำบัญชี จัดทำรายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจำเดือน จัดทำประมาณการรายได้ รายจ่ายประจำปี พร้อมทั่งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทั่งเงินในและเงิน นอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ บัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินชองหน่วยงานเพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและ ทันสมัย
(๒) ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอนเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงิน ชอง องค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติชองราชการ จัดทำฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่าย ในหมวดต่างๆ ดำเนินการเกี่ยวกับงานชอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจัดทำและดำเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรง กับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(๓) ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบ รายงานการเงินต่างๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้การปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดให้เป็นปัจจุบัน

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
๒. การบริหารงบประมาณ การประเมินติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
๓. ระเบียบและนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการเงินและบัญชีในระบบ (31=^15
๔. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
๕. ความรู้เกี่ยวกันการเงินและการธนาคาร
๖. ระเบียนกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเกี่บรักษาเงินและการ
นำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
๗. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถซื้อและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 – 12 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถซื้อและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 – 12 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
3 ตุลาคม 2022
End:
12 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17623/

Venue

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com