Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ต.ค. -27 ต.ค. 2565

3 ตุลาคม 2022 - 27 ตุลาคม 2022

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ต.ค. -27 ต.ค. 2565

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ลิงค์: https://ehenx.com/17612/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ต.ค. – 27 ต.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการ เป็นช้าราชการพลเรือนสามัญ

ด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน

–    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา หรือ
–    ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใข้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์และออนไลน์ของกรมทรัพย์สิน ทางปัญญาและติดตามประเมินผล
๑.๒ ดำเนินการจัดทำโครงการประขาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์และออนไลน์ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.๓ ติดตามตรวจสอบ (๓(วก!๒กิกรู) ข่าวสารหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา ในพื้นที่สื่อออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งบริหารจัดการการสื่อสารเมื่อเกิดประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ของกรมฯ
๑.๔ ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหว
๑.๕ ดำเนินการบันทึกเสียงเพื่อใช้ประกอบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สปอตวิทยุ เสียง บรรยายในคลิปวิดีโอ เป็นต้น
๑.๖ ดำเนินการด้านการถ่ายทอดสดภาพและเสียงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (ช76 51×63๓1กรู)
๑.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนงาน โครงการ และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมายให้เกิด ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒.๒ วิเคราะห์และวางกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ อก(เก6 และ อกัเ.เก6 ตลอดจนกำหนดแนวทางการผลิตลื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้แก,กลุ่มเป้าหมายและสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจทีถูกต้อง สร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก, กรมทรัพย์สินทางปัญญา
๔.๒ ดูแลและให้บริการด้านการผลิตสื่อประเภทภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ณ ห้อง สตูดิโอของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
๔.๓ ดูแลอำนวยความสะดวกด้านงานวิเทศสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑    . ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จัดทำข้อมูลการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
๑.๑ จัดทำร่างประกาศโฆษณา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคำขอ จดทะเบียนและแก้ไขที่มีความบกพร่องในระบบเครื่องหมายการค้า
๑.๒ บันทึกการประกาศโฆษณา (วัน เดือน พ.ศ. ลำดับ ที่)
๑.๓ ควบคุมการจัดทำประกาศโฆษณา พร้อมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกาศโฆษณา
(๒) จัดทำประกาศโฆษณาตามคำสั่งนายทะเบียนเพื่อรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ของผู้คัดค้านตามมาตรา ๔๑
(๓) จัดทำหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
๓.๑ ตรวจสอบวันครบกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
๓.๒ จัดทำร่างหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลคำขอจดทะเบียน และแก้ไขข้อบกพร่องในระบบเครื่องหมายการค้า
๓.๓ จัดทำหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเสนอนายทะเบียนพิจารณาลงนาม
(๔) จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ คำขอที่ประกาศโฆษณาและรับจดทะเบียน เพื่อรายงาน
ผลการดำเนินการ๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานประกาศโฆษณาและการรับจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้า
(๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาและ กระทรวงพาณิชย์บรรลุภารกิจตามที่กำหนดไว้

วิชาที่สอบ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)รายละเอียดดังนี้
๑. ข้อสอบปรนัย ๔๐ ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน (รวม ๑๐๐ คะแนน) โดยเป็นการทดสอบ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และกรมทรัพย์สินทางปัญญา (๔๐ คะแนน) และทดสอบความรู้เกี่ยวกับ งานประชาสัมพันธ์และงานด้านวิเทศสัมพันธ์ (๔๐ คะแนน)
๒. ข้อสอบอัตนัย ๓ ข้อ (รวม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) การทดสอบความรู้ที่ต้องใชในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์
(๔๐ คะแนน)
(๒) หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (๔๐ คะแนน)
(๓) ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
(๒๐ คะแนน)


เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบปรนัย ๑๐๐ ข้อ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) รายละเอียดดังนี้
(๑) ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
(๒) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
(๔) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราช๓ร พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. – 27 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. – 27 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
3 ตุลาคม 2022
End:
27 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17612/

Venue

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com