Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 พ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

16 พฤศจิกายน 2022 - 18 พฤศจิกายน 2022

สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 พ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17786/ หรือ
ตำแหน่ง: ด้านตรวจสอบภายใน,ด้านนโยบายและแผน,ด้านงานคลังและพัสดุ,ด้านงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) สำนักงานผู้อำนวยการ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ จ้านวน ๖ อัตรา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อช่วยปฏิบัติงานใน สคทช. จำนวน ๖ อัตรา โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ด้านตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ด้านนโยบายและแผ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ด้านงานคลังและพัสดุ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ด้านงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ด้านตรวจสอบภายใน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาบริหารธุรกิจ


ด้านนโยบายและแผน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกัน


ด้านงานคลังและพัสดุ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา การบัญชี สาชาบริหารธุรกิจ สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาการบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖-๙ หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


ด้านงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ด้านตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงานและสนับสบุน
การปฏิบัติงานของสำนักงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ด้านการบริหาร การเงิน การบัญชีของสำนักงาน เช่น การบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆ ของสำนักงาน
๒. ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ และจัดทำรายงานการตรวจสอบ
๓. ร่างหนังสือราชการ และปฏิบัติงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
การจัดประชุมต่างๆ และจัดทำรายงานการประชุม
๔. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


ด้านนโยบายและแผน

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานงานแผน เพื่อประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ
๒. รวบรวมการจัดทำข้อมูลประกอบคำของบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
๓. ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


ด้านงานคลังและพัสดุ

๑. ตรวจสอบความถูกต้องชองเอกสารด้านการเงิน และลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี
๒. ติดตามการใช้จ่ายเงิน และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติ ๓. ตรวจสอบ ติดตามรายงานการรรับจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
๔. จัดทำบัญชีเพื่อบันทึกรายงานการรับจ่ายเงิน สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน และรายงานการเงิน เสนอผู้บังคับบัญชา
๔. จัดทำใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน ใบเบิก และใบนำส่งเงิน
๖. จัดหา จัดซื้อ ตรวจนับ เก็บรักษา เบิกจ่าย นำส่ง จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ลงทะเบียน และเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวกับงานพัสดุ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
๗. ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็น จัดทำรายงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ชองหลักฐานเกี่ยวกับงานพัสดุ ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดชองพัสดุครุภัณฑ์เพื่อกำหนด คุณภาพชองพัสดุ
๘. ร่างสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง การเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ/จ้าง
๙. รวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ติดต่อบุคคลและหน่วยงานอื่น
๑๐.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


ด้านงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์

๑. มีความรู้ด้านงานสารบรรณและหนังสือราชการเป็นอย่างดี สามารถร่างหนังสือ โต้ตอบ หนังสือราชการ การจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล และการจัดทำรายงาน การประชุม
๒. บริหารงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและงานบัญชี งานพัสดุ งานเลขานุการ
๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานในช่องทางต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้
– ทางอีเมล secretary@onlb.go.th โดยนำเอกสารฉบับจริงมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์
– ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สำนักงานผู้อำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 อาคารอารีย์ฮิลส์ ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 – 18 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: ด้านตรวจสอบภายใน,ด้านนโยบายและแผน,ด้านงานคลังและพัสดุ,ด้านงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานในช่องทางต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้
– ทางอีเมล secretary@onlb.go.th โดยนำเอกสารฉบับจริงมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์
– ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สำนักงานผู้อำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 อาคารอารีย์ฮิลส์ ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 – 18 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสคทช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
16 พฤศจิกายน 2022
End:
18 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17786/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com