Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ต.ค. 2565

16 ตุลาคม 2022 - 20 ตุลาคม 2022

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ต.ค. 2565

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ลิงค์: https://ehenx.com/17705/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักนิติวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานรักษาศพ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 10,430-21,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานรักษาศพ

ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แล้ไขเพิ่มเดิม จ็งประกาศ รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักนิติวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


เจ้าพนักงานรักษาศพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13285 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์


นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าไดในระดับเดียวกัน ในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากร หรือการบริหารงานบุคคล หรือสาขารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาบริหารรัฐกิจ หรือสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางการเงิน และธนาคาร


นักนิติวิทยาศาสตร์

ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมี วิเคราะห์ ทางฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางนิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชา ใดวิชาหนึ่ง ทางโลหิตวิทยา จุลชีววิทยา ทางพิษวิทยา ทางรังสีเทคนิค ทางชีวเวชศาสตร์


เจ้าพนักงานรักษาศพ

–    คุณวุฒิประกาศบียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า ค่าตอบแทน ๑๐,๔๓๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท (เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน ๑๓,๒๘๕ บาท)
–    คุณวุฒิประกาศบืยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าตอบแทน ๑๑,๒๘๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท
(เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน ๑๓,๒๘๕ บาท)
–    คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชื่นสูง (ปวส.) ค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ที่ต้องใช้ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านปฏิบัติการ
๑. ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายความมั่นคง และระบบสารสนเทศ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. บริหารจัดการการตรวจสอบระบบเครือข่ายของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๓. บริหารจัดการ ประสานงาน และตรวจสอบแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Mail ภาครัฐ และเครือข่ายของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๔. การตรวจสอบประเมินผลและการติดตามการใช้งานตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และระบบ เครือข่ายสารสนเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์
๕. ปรับปรุงบัญชีรายการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน
๖. ประสานการทำงานงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือในการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๗. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มอบหมาย
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและส้มฤทธิ้ผลที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลส้มฤทธิ้ตามที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้องเพื่อสร้างความ เข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
๑. ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่าง มีประสิทธิภาพ
๒. ดำเนินการฟิกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
๓. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถแก่ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน อื่นตามที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศเพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐหรือของส่วนราชการ
(๒) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความ จำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอด ความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงการวางแผน และเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและแผนการจัดสรร ทุนการศึกษาและการ‘ฝืกอบรม
(๔) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการ วางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
(๕) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการ ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(๖) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
(๗) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
(๘) ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลอกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(๒) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจ ของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ
(๓) ดำเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน


นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ช่วยตรวจสอบจัดทำรายการรับ-จ่าย เงินประจำ วัน เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินเบิกแทนกันเงินสด
(๒)ช่วยตรวจสอบจัดทำการวิเคราะห์รายการบัญชี เพื่อจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ-จ่ายทั่วไป
(๓) ช่วยตรวจสอบจัดทำรายการในสมุดเงินสด เงินฝากธนาคารคงเหลือประจำวัน และงบพิสูจน์ ยอดเงินฝากธนาคารตรวจสอบการจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMIS
(๔) ช่วยตรวจสอบจัดทำรายการเคลื่อนไหวในระบบ GFMIS (สมุดรายวันทั่วไปเอกสาร)
(๔) ช่วยตรวจสอบจัดทำรายการปรับปรุงสิ้นปีตามหลักการและนโยบายบัญชี
(๖) ช่วยตรวจสอบจัดทำรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่าย และหมายเหตุประกอ่บงบการเงิน
(๗) ช่วยตรวจสอบจัดทำงบทดลอง■ประจำเดือนจากระบบ GFMIS
(๘) ช่วยตรวจสอบจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีตามระบบมือและระบบ GFMIS การบันทึก
(๙) จัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยภาพรวมขององค์กร
(๑๐) จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณ
(๑๑) บันทึกรายการเกี่ยวกับการอนุมัติเงินงบประมาณ เงินงวดในทะเบียนคุมงบประมาณ และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามฎีกาเงินงบประมาณ ทั้งงบปกติและงบกลาง
(๑๒) สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พร้อมรายงานผล
(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๔) ช่วยวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
(๑๕) ประสานงานกับหน่วยงานภายในเพื่อขอข้อมูล และแจ้งข้อมูลถ้าต้องทำความเข้าใจร่วมกัน ต้องเชิญประชุมและจัดทำเอกสารชี้แจง
(๑๖) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
(๑๗) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานงบประมาณและบัญชีที่ตนมีความ รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๑๘) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานงบประมาณและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนเองมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ


นักนิติวิทยาศาสตร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ การตรวจสอบ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่วย นักนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือความชำนาญงาน ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
ด้านปฏิบัติการ
๑) รวบรวมข้อมูล ศึกษา จัดทำพัฒนาตรวจพิสูจน์ประเมินผลในระดับเบื้องต้นทางนิติ วิทยาศาสตร์ ทางนิติพยาธิวิทยา โดยใช้องค์ความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ และวิทยาศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้ได้ผล หรือข้อมูลอย่างมีหลักการ เป็นไปตามแนวทางหรือเป้าหมายของวัตถุประสงค์และสามารถนำไปสนับสนุน กระบวนการยุติธรรม นำไปพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแก่ผู้อื่น รวมทั้งใช้เป็น ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆได้
๒) ตรวจ บันทึก ถ่ายภาพ รวบรวม เก็บ รักษา เกี่ยวกับศพ วัตถุพยาน หลักฐานอื่นๆ ในเบื้องต้น เพื่อป้องกันการปนเปือน การเสื่อมสลาย การเลื่อมสภาพ และสามารถนำเป็นหลักฐาน นำไปวิเคราะห์ แปรผล ศึกษา วิจัย ได้ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ เช่นฺ ช่วยสไลด์ชิ้นเนื้อ ย้อมลีสไลด์ชิ้นเนื้อ เป็นต้น
๓) บำรุงรักษา ค้นคว้า บันทึก จัดทำข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อรักษาสภาพ ความคงทนในการใช้งาน
๔) ดำเนินการและช่วยพัฒนาทางด้านขีวอนามัย และความปลอดภัยในเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงหรือรู้เท่าทันในภาวการณ์อาจจะเกิดขึ้นได้ ในอนาคต
๕) ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการวางแผน
ช่วยวางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมถุทธี้ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมถุทธี้ตามที่กำหนด
๒) ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
ด) ตรวจ พิสูจน์ บันทึก ประเมินผล วัตถุพยาน ในฐานะผู้ช่วยนักนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ เป็นหลักฐานทางคดีทำให้ผลมีความถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำยิ่งขึ้น เช่น ช่วยสไลด์ขึ้นเนื้อ ย้อมลีสไลด์ ขึ้นเนื้อ เป็นต้น
๒) ให้บริการเกี่ยวกับการพิสูจน์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้ช่วยนักนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตามอำนาจหน้าที่ หรือตามที่หน่วยงาน องค์กร ประชาชนร้องขอและเพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นของการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในกระบวนการยุติธรรม
๓) ช่วยให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ ต่อกระบวนการยุติธรรม


เจ้าพนักงานรักษาศพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ด้านการรับศพจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ จากมูลนิธิ และมอบศพคืนให้แก่ญาติผู้มาติดต่อขอรับศพ รวมถึงการผ่าชันสูตรศพตามคำสั่งของแพทย์ โดยทต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญ ในการปฏีบัตงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือ การให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามทสถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ได้มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านปฏิบัติการ
(๑) รับศพจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือจากมูลนิธิ ชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูงและเจาะเลือดศพ และทำการเก็บเข้าตู้เย็นเพื่อรักษาสภาพศพ
(๒) เตรียมศพรอผ่าชันสูตร รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์สำหรับผ่าศพ
(๓) เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าชันสูตรพลิกศพ ตัดอวัยวะออกจากศพ และชั่งอวัยวะภายในของ ศพที่ผ่าชันสูตร
(๔) เย็บปิดลำตัวและศีรษะศพและเย็บบาดแผลที่ฉีกขาดให้เรียบร้อย และล้างทำความสะอาดศพ เพื่อส่งคืนญาติ
(๔) ล้างทำความสะอาดเตียงผ่าศพ และทำการบำรุง รักษาเตียงผ่าศพให้มีความพร้อม ต่อการใช้งานเสมอ
(๖) ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ผ่าศพ และทำการบำรุง รักษาอุปกรณ์ผ่าศพให้มีความพร้อม ต่อการใช้งานเสมอ
(๗) ยืนยันการรับศพเพื่อส่งคืนญาติที่มาติดต่อรับศพจากเจ้าหน้าที่ธุรการหลังจากช่วยแพทย์ ปฏิบัติงานทางด้านผ่าศพเสร็จสิ้นแล้ว
(๘) ทำการเก็บศพที่ญาติไม,มาติดต่อรับศพเข้าตู้เย็น เพื่อรักษาสภาพศพ เพื่อรอการคืนญาติต่อไป
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ด้านการวางแผน
ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน และแก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยมีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนดไว้
(๒) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง และให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการ หรือ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมาย
ด้านการบริการ
(๑) ให้การบริการที่เป็นมิตร สภาพ
(๒) ให้บริการข้อมูล ข่าวสารทถูกต้องและชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
(๓) แจ้งให้ผู้รับบรการทราบความคืบหน้าในการดำเนนเรื่องหรือขั้นตอนที่ให้บริการ
(๔) ประสานงานภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการ ที่สะดวกและรวดเร็ว
(๕) ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
(๖) ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และนำข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการไปพัฒนาการ บริการให้ดียิ่งขึ้น

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การประเมินครังท ๑ ๑. ความรู้ ความสามารถทั่วไป (๒๐ คะแนน) (๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก่ไขเพิ่มเติม (๒) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม (๓) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (๔) พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๕) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ๒. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (๘๐ คะแนน) (๑) ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบ ซอฟต์แวร์ (Software) ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (Network) และระบบความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security) (๒) ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (๓) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนา โปรแกรมประยุกต์ (๔) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประกอบด้วย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม พระราชบัญญัติว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม พระราชบัญญัติการ รกษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
การประเมินครั้งที่ ๒ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน


นักทรัพยากรบุคคล

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)
(๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก่ไขเพิ่มเติม (๒) พระราชบัญญ้ตระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม (๓) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม (๔) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม (๕) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (๖) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๗๐ คะแนน)
(๑) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒) การฟิกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๓) ระเบียบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ (๔) ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ


นักวิชาการเงินและบัญชี

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) (๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก็ไขเพิ่มเดิม (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเดิม (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (๔) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (๕) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน) (๑) ความรู้เกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลัง การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การนำเงินส่งคลัง (๒) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ (๓) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ สอบทานข้อมูลทางการเงิน รายงานการเงินและ วิเคราะห์รายงานทางการเงิน (๔) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางบัญชี หลักการ และนโยบายทางบัญชี (๕) ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (๖) ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง    
ะ..ร่ . การประเมินครังที ๒ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน    


นักนิติวิทยาศาสตร์

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ความรู้ ความสามารถทั่วไป (๓๐ คะแนน) (๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แถ้ไขเพิ่มเดิม (๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม (๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (๕) ความรู้เกี่ยวกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๗๐ คะแนน) (๑) พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (๓) หลักการใช้เครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์    
การประเมินครั้งที่ ๒ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน    


เจ้าพนักงานรักษาศพ

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (๓๐ คะแนน) (๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๗๐ คะแนน) (๑) แนวทางการป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (๒) ระบบร่างกายของมนุษย์เบื้องต้น (๓) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์
การประเมินครั้งที่ ๒ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักนิติวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานรักษาศพ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 10,430-21,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
16 ตุลาคม 2022
End:
20 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17705/

Venue

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com