Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-26 ต.ค. 2565

16 ตุลาคม 2022 - 26 ตุลาคม 2022

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-26 ต.ค. 2565

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ลิงค์: https://ehenx.com/17700/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกรปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ต.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เศรษฐกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เศรษฐกรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์


นิติกรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ด้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องด้นที่ไม่ซับซ้อน ประเด็นสำคัญหรือ กิจกรรมต่าง ๆ ในด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการ เกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ และจัดทำ รายงานการกู้เงินและการคํ้าประกัน รวมทั้งรายงานสถานะหนี้สาธารณะและผลการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อ รัฐบาลและรัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความเหมาะสมของการระดมทุนสำหรับโครงการลงทุน ของภาครัฐ โดยศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ รวมทั้งศึกษาเพื่อกำหนด แนวทางการระดมทุนในโครงการลงทุนของภาครัฐ
๔) จัดเตรียมข้อมูลการกู้เงิน คํ้าประกันเงินกู้ และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงาน ในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการติดตามเพื่อให้การบริหาร หนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลัง
๕) จัดเตรียมข้อมูลความเหมาะสมทางการเงินและแนวทางการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตาม มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ รวมทั้งถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ด้านการวางแผน
ร่วมวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนัก และแกไขปัญหา ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทำงานร่วมกัน และให้ความเห็นคำแนะนำเบื้องด้นทั้งภายในและภายนอก ทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนดไว้
๒) ชี้แจง ให้รายละเอียด และข้อคิดเห็นเบื้องด้นเกี่ยวกับข้อมูล แก่ผู้ร่วมงานหรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
๑) ให้คำแนะนำหรือปรึกษาในเรื่องข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เบื้องด้นที่ไม่ซับซ้อนให้แก่หน่วยงาน ของรัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒) เก็บข้อมูลเบื้องด้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศในด้าน เศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจ
๓) ให้บริการเชิงวิชาการในระดับที่ไม่ซับซ้อนหรืออำนวยการในการถ่ายทอดฟิกอบรมหรือ ถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๔) จัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนกับภารกิจของหน่วยงาน และช่วยสนับสนุนการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ด้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
๑) จัดซื้อจัดจ้างตามแผนการปฏิบัติงานการพัสดุประจำปีเพื่อให้การดำเนินการตามแผนดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสนับสบุนการปฏิบัติงานของสำนัก ศูนย์ กลุ่ม ให้บรรลุพันธกิจของ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วน และ เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
๓) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
๔) ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่กำหนด
๕) ดำเนินการจัดทำข้อมูลการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร เพื่อให้การใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ รวมทั้งถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนดไว้
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
๑) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๒) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องด้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
๓) จัดเก็บข้อมูลเบื้องด้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ งานพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ


นิติกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ด้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติกร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
๑) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการยกร่างและแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให้ เป็นไปตามนโยบายหรือแผนการดำนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๒) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ อาทิ การยกร่างนิติกรรมสัญญา เพื่อให้เป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย และตรวจร่างนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน บริหารหนี้สาธารณะให้เป็นไปอย่างรอบคอบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
๓) ให้ข้อเสนอแนะหรือตอบข้อหารือทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีบรรทัดฐานที่ถูกต้องและ ผู้รับบริการได้รับผลสำเร็จตามที่คาดหวัง
๔) จัดทำสารบรรณกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์และความสะดวกในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รวมทั้งถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธตามที่กำหนด
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคล หรือหน่วยงานดังกล่าว

วิชาที่สอบ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยใช้วิธีสอบข้อเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง และนโยบายรัฐบาล
๒) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ
๓) ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
๔) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยใช้วิธีสอบข้อเขียนภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
๔) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ


นิติกรปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้โดยใช้วิธีสอบข้อเขียนภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหนี้สาธารณะ
๒) ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
๓) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 26 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เศรษฐกรปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 26 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
16 ตุลาคม 2022
End:
26 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17700/

Venue

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com