Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.ย. -15 ก.ย. 2565

9 กันยายน 2022 - 15 กันยายน 2022

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.ย. -15 ก.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง

ลิงค์: https://ehenx.com/17517/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์ (วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ย. – 15 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสม,บติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่มวิชา สังคม รหัสวิชา ๑๐๓ สาขาวิชาสังคมศึกษา/รัฐศาสตร์/การสอนสังคมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร์/สหวิทยาการ สังคมศาสตร์/พุทธศาสนา /ประว้ติศาสตร์/สังคมศาสตร์/จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ภูมิศาสตร์/ มัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์)/ปรัชญา/ศาสนา/จริยศึกษา/โบราณคดี/นิติศาสตร์/พุทธศาสตร์/ สังคมวิทยา/การปกครอง/ มนุษยวิทยา/ไทยคดีศึกษา/เศรษฐศาสตร์/การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาสังคม/ วัฒนธรรมศึกษา/ภูมิศาสตร์/ปรัชญาและศาสนา/การสอนภูมิศาสตร์/คาสนาเปรียบเทียบ/ รัฐประศาสนศาสตร์/พัฒนามนุษย์และสังคม/ ประวิตศาสตร์ตะวันตก/การสอนประวัติศาสตร์/ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์/ภูมิศาสตร์-มัธยมศึกษา/สังคมศาสตร์การพัฒนา/ประวัติศาสตร์ตะวันออก/ การสอนพระพุทธศาสนา/การเมืองและการปกครอง/สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา/ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม/ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา /การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 – 15 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์ (วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 – 15 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
9 กันยายน 2022
End:
15 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17517/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com