Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 เม.ย. -12 เม.ย. 2567

4 เมษายน - 12 เมษายน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 เม.ย. -12 เม.ย. 2567

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ลิงค์: https://ehenx.com/18047/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 เม.ย. – 12 เม.ย. 2567
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในกลุ่มสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ รหัสวิชา ๖๐๓ คุณวุฒิที่สอดคล้อง (คหกรรมศาสตร์/คหกรรมศาสตร์ทั่วไป/ เทคโนโลยีอาหาร/คหกรรมการผลิต/ธุรกิจคหกรรมศาสตร์/การจัดการงานคหกรรม/คหกรรม/คหกรรมคิลปี/ คหกรรมศึกษา/คหกรรมธุรกิจ/คหกรรมทั่วไป ที่วิทยาลัยการอาชีพหนองหานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒.๒.๒ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐาน วิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในปิดรับสมัครและยังไม่หมดอายุ
๒. กรณีผู้สมัครสอบไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรอง ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ หากได้รับการเลือกสรรจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนหลังวันที่ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างและจะต้องพัฒนาตนเองให้มี คุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อขอรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 – 12 เมษายน 2567 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ประกาศรับสมัคร http://job.ocsc.go.th/images/Job/638465368039308337.pdf

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 – 12 เมษายน 2567 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ประกาศรับสมัคร http://job.ocsc.go.th/images/Job/638465368039308337.pdf

Facebook Comments

Details

Start:
4 เมษายน
End:
12 เมษายน
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/18047/

Venue

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อุดรธานี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com