Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-14 มิ.ย. 2567 รวม 8 อัตรา,

9 มิถุนายน - 14 มิถุนายน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-14 มิ.ย. 2567 รวม 8 อัตรา,

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/18157/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,340-13,920
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 มิ.ย. 2567
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และ ที่ นร ๑๐๐๘/ว๑๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรือง การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วใป จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งข้นๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน ๘ อัตรา (บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ ใช้บรรจุทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10340-13920 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
(3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิ
ที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานงานสถิติ ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติที่มีความซับช้อนไม่มากนัก เพื่อเป็นฐานข้อมูล หรือข้อมูลสนับสนุนในการจัดทำเอกสารทางวิชาการต่างๆ
(๒) สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจสถิติ อาทิ ช่วยในการจัดร่างตารางรายงานสถิติ ช่วยร่างแบบสอบถาม เพื่อให้การปฏิบัติงานสำรวจสถิติดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(๓) จัดหมวดหมู่ และจัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการด้นหาข้อมูล
๒.๒ ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการข้อมูลสถิติแก่บุคคลที่สนใจ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
(๒) ให้คำปรึกษาแนะนำแกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไป อย่างราบรื่น

วิชาที่สอบ

(๑) ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทั่วโป
(๒) พระราซบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล การตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล
(๔) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้โปรแกรม Microsoft Office
(๕) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๗.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ สัมภาษณ์ หรือวิธีอื่น เข่น การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ การทำงาน ประสบการณ์ พ่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและ สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้ บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 มิ.ย. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,340-13,920
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 มิ.ย. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
9 มิถุนายน
End:
14 มิถุนายน
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/18157/

Venue

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com