Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-7 เม.ย. 2564

24 มีนาคม 2021 - 7 เมษายน 2021

“สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-7 เม.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนษยชนแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราขการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบญญดีประกอบ รัฐธรรมบูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาดิ พ.ศ. 2560 ประกอบกับข้อ 11 ระเบียบ คณะกรรมการสิทธิมบุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อ.ง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาแสะการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 กันยายน 2556 ประกวศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การสำหนดลักษณะงานและ คุณสมน้ติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท้ากรอบอดราสำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แกัเ.ชเพื่มเติม และมดีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาดิในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ในการปฺระชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 คุมภาพนฺธี 2562 จึงประกาศริบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โตยมรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างเทคนิค

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเผยแพร่

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการเผยแพร่
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 7 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Venue

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com