Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ธ.ค. 2565

11 ธันวาคม 2022 - 27 ธันวาคม 2022

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ธ.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ลิงค์: https://ehenx.com/17979/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป,นิติกร,เจ้าหน้าที่สถิติ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,000-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการย้อยและนํ้าตาลทราย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนย้อยและนํ้าตาลทราย ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ ๓ ตำแหน่งนิติกร ระดับ ๓ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ ๒

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการย้อยและนํ้าตาลทรายจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนย้อยและนั้าตาลทราย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการย้อยและนํ้าตาลทราย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๓ ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้ เงินกองทุนย้อยและนํ้าตาลทราย ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่สถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12000- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือเทียบไมตํ่า กว่านี้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือทางอื่นโดยอนุโลมตามที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้


นิติกร

ได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์


เจ้าหน้าที่สถิติ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชื่นสูงหรือเทียบได้ไมตากว่านี้ทางบริหารธุรกิจ เลขานุการ พณิชยการ การตลาด การเงิน การบัญชี การธนาคาร สถิติ หรือทางอื่นโดยอนุโลมตามที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ประสานกำหนดการประชุมคณะกรรมการนํ้าตาลทราย
๒. ติดตามผู้ร่วมประชุมให้ครบตามองค์ประกอบในการประชุมคณะกรรมการซึ่งต้องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
๓. รวบรวมวาระ โดยการพิจารณาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอเลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการนํ้าตาลทรายพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาลำดับต่อไป
๔. จัดทำหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการนํ้าตาลทราย ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. นำเสนอเพื่อให้ประธานคณะกรรมการนํ้าตาลทราย พิจารณาอนุญาตคำขอของ โรงงาน■นาตาลทราย ตามหลักการที่คณะกรรมการนํ้าตาลทรายกำหนด เช่น การขอส่งออกนํ้าตาลในเขต อุตสาหกรรมส่งออกหรือเขตปลอดอากรการขอผ่อนผันส่งออกนี้าตาลทรายโควตา ค. และจัดทำหนังสือแจ้ง การอนุญาตของคณะกรรมการข้างต้นถึงกรมศุลกากรเพื่ออนุญาตต่อไป การขอผ่อนผันส่งออกนํ้าตาลทราย โควตา ค. และการจำหน่ายนํ้าตาลทรายดิบภายในราชอาณาจักร
๖. จัดทำวาระเสนอคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการนํ้าตาลทราย)
๗. แจ้งมติคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายตามวาระที่นำเสนอตามข้อ ๖. เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


นิติกร

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาก่ารใน การทำงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ดำเนินการจัดทำข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ ประกาศให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
๒. พิจารณาตรวจสอบร่าง แก่ไข และพิจารณา กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ให้ลูกต้องตามกฎหมาย
๓. ประสานงานกับบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวมข้อมูลตามข้อเท็จจริง
๔. เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่สถิติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาด้านอ้อย
๑.๑ ตรวจติดตามการดำเนินงานของ ศอภ. ๑- ๔
–    ตรวจติดตามแปลงอ้อยสาธิตของศูนย์การเรียนรู้และแปลงอ้อยสาธิตของหัวหน้ากลุ่ม
–    ติดตามการฟิกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อยให้แก่สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้
๑.๒ รวบรวมข้อมูลเก็บเกี่ยวและเก็บข้อมูลแปลงอ้อยสาธิตของศูนย์การเรียนรู้และ แปลงหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้
๑.๓ จัดสัมมนาให้กับสมาชิกศูนย์การเรียนรู้และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ จัดทำรายงานผลการสัมมนาและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้
๒. กิจกรรมการจัดทำต้นทุนการผลิตอ้อย
๒.๑จัดทำกรอบตัวอย่างชาวไร่อ้อยโดยนำรายชื่อชาวไร่อ้อยคู่สัญญา/ที่ส่งอ้อยเช้าหีบจริง
๒.๒ จัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ ศอภ. ๑-๔ ที่รับผิดชอบในการสำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย เพื่อทำความเช้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถามต้นทุนการผลิตอ้อย
๒.๓ ออกสำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย (ภาคสนาม) ในส่วนที่ กอต. รับผิดชอบ
๒.๔ บรรณาธิกรณ์แบบสอบถามต้นทุนการผลิตอ้อย
๒.๕ บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามต้นทุนการผลิตอ้อย
๒.๖ ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
๓. กิจกรรมการปรับปรุงพันธุอ้อยลูกผสม CSB เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย
๓.๑ จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และจัดศึกษาดูงาน


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป,นิติกร,เจ้าหน้าที่สถิติ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,000-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 27 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
11 ธันวาคม 2022
End:
27 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17979/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com