Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-6 ม.ค. 2566

11 ธันวาคม 2022 - 6 มกราคม 2023

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-6 ม.ค. 2566

กรมยุทธศึกษาทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/17980/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนนายสิบทหารบก,นายทหารประทวน,ทหารอาสา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2,610
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กองทัพบก มีกำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนนายสิบทหารบก

อัตราว่าง : 2190 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


นายทหารประทวน

อัตราว่าง : 120 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


ทหารอาสา

อัตราว่าง : 300 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
กองทัพบก มีกำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ประเภทการรับสมัครสอบ
๑.๑ เป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ผนวก ก)
๑.๒ เป็นนายทหารประทวน
๑.๒.๑ รับกำลังพลจากแหล่งภายในกองทัพบก (ผนวก ข)
๑.๒.๑.๑ ทหารขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ
๑.๒.๑.๒ พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว (เพศชายหรือหญิง)
๑.๒.๑.๓ อาสาสมัครทหารพราน (เพศชายหรือหญิง)
๑.๒.๒ รับจากนักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป/อาสาสมัครทหารพรานหญิง (ผนวก ค)
๑.๓ เป็นทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน) (ผนวก ง)
๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบก รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข
๒.๒ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๓ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และรูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดพิกัดของร่างกาย เหมาะสมกับการเป็นทหาร ไม่มีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ ซึ่งขัดต่อระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย นักเรียนนายสิบที่มีผลบังคับใช้ หรือไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๒.๔ ต้องว่ายนี้าไดไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร
๒.๕ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๒.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดย คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก (จำคุกจริง) เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย ประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
๒.๙ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ
๒.๑๑ ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
๒.๑๒ ไม่เคยทำการทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเข้ารับราชการทหารมาก่อน
๒.๑๓ ไม่เคยพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนทหารมาก่อน
๒.๑๔ ไม่เป็นผู้ที่ด้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างใช้สิทธิการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
๒.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทิน
/๒.๑๖ ไม่เป็นผู้…
-๒-
๒.๑๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
๒.๑๗ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด
๒.๑๘ เป็นผู้นับถือศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
๓. การรับสมัครสอบแบบออนไลน์
๓.๑ เปิดรับสมัครสอบแบบออนไลน์ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ ๘พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา สามารถชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร และ ค่าบริการส่งข้อความ ได้ถึงวันที่ ๙ มกราคม๒๕๖๖เวลา๒๒.๐๐นาฬิกาโดยตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำ การรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ ได้ทางเว็บไซต์ ตามข้อ ๓.๓.๑
๓.๑.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อน การยืนยันการส่งใบสมัคร เมื่อล่งใบสมัครสอบในระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก่ไขข้อความใด ๆ ได้อีกและถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับการสมัคร โดยผู้สมัครได้อ่านประกาศ หรือระเบียบการ รับสมัครเข้าใจโดยละเอียดถี่ถ้วน และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศหรือระเบียบการรับสมัคร
๓.๑.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏในใบสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารปลอม หรือเอกสารต่าง ๆ ที่ไม่ตรงตามที่กำหนดไว็ในการประกาศรับสมัคร กองทัพบกขอสงวนสิทธ ในการปฏิเสธ การรับสมัครเข้าสอบคัดเลือกทันที โดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นจากกองทัพบกได้
๓.๑.๓ ผู้สมัครที่กรอกรายละเอียดการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการ ประมวลผล เพื่อจัดลำดับเลขประจำตัวสอบ ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ซึ่งมีการระบุหมายเลข ประจำตัวสอบ สถานที่สอบได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓.๑.๔ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติในครั้งนี้ เป็นเพียงการตรวจสอบ เบื้องด้น หากในภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือ ขาดคุณวุฒิหรือ มีเหตุอันไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ มาตั้งแต่ด้น และให้ถือว่าการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกล่าวเป็นโมฆะ และผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อกองทัพบก
๓.๒ หลักฐานการสมัคร สำหรับใช้ในการกรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์
๓.๒.๑ สแกนใบหน้า (JPEG) ขนาดไม่เกิน ๑ MB รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังเรียบ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา (พลอาสาสมัคร (ประจำการ), อาสาสมัครทหารพรานชาย/หญิง, พนักงานราชการ/ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองทัพบก สวมเครื่องแบบตามสังกัด), (พลเรือน นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป, ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ แต่งกายชุดสุภาพ),(นักเรียน นักศึกษา สวมเครื่องแบบตามสถาบันที่กำลังเข้า รับการศึกษา) สำหรับรูปถ่ายที่ ไม่ผ่าน การพิจารณามีลักษณะดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ รูปถ่ายครึ่งตัว (ไกลเกินไปจนมองไม่ชัดเจน)
๓.๒.๑.๒ ภาพเบลอ (เห็นหน้าไม่ซัดเจน)
๓.๒.๑.๓ ภาพถ่ายเล่น (มีการโพสต์ท่าทางในการถ่ายภาพ หรือภาพเซลพี)
๓.๒.๑.๔ ภาพมืดหรือลืของรูปภาพจางเกินไป
๓.๒.๑.๕ ภาพเอียง หรือตะแคงข้าง
๓.๒.๒ หลักฐานทะเบียนบ้านผู้สมัคร,บิดา และมารดา ผู้ให้กำเนิดที่แสดงวันเดือน ปี เกิด ที่ซัดเจน และระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด
๓.๒.๓ วุฒิการศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ ใบรับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
/๓.๒.๔ บัตรประจำตัว…
-๓-
๓.๒.๔ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
๓.๒.๕ หลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. ๙), ใบรับรองผล การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓), สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (หนังสือสำคัญฯ แบบ สด.๘), สำเนาทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด.๓), หนังสือรับรองความประพฤติ จากผู้บังคับบัญชา, หนังสือยินยอมให้สมัครสอบจากผู้บังคับหน่วยด้นสังกัด (รับรองการปลดจากผู้บังคับหน่วย), หนังสือรับรองว่าบิดา หรือมารดา เป็นกำลังพลสังกัดกองทัพบกทุกประเภท จนถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แล้วแต่กรณี
๓.๒.๖ หลักฐานที่ทางราชการ เช่น โรงเรียน, สถานสงเคราะห์, ที่ว่าการอำเภอ หรือ ส่วนราชการอื่น ๆ ออกให้เพื่อรับรองว่าบิดาหรือมารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (อำเภอ, โรงเรียน, สถาน สงเคราะห์หรืออื่น ๆ รับรอง)
๓.๒.๗ หลักฐานอื่น ๆ ที่ระบุไว่ในระบบการรับสมัคร เช่น หนังสือรับรองเป็น ผู้อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์หรือหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๓.๓ วิธีการสมัคร
๓.๓.๑ ผู้สมัครสามารถ Download ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกฯ เพื่อศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภทตามเงื่อนไขการรับสมัครตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนดได้ทาง เว็บไซต์ https://rta.mi.th(กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
๓.๓.๒ ก่อนการกรอกข้อมูลการสมัคร ผู้สมัครต้องอัพโหลด (Upload) รูปถ่าย เป็นไฟล์ภาพ (JPEG, PNG), หลักฐานด้านการศึกษาและหลักฐานทางทหาร (JPEG, PNG, PDF) ขนาดไม่เกิน ๒ MB รวมถึงหลักฐานอื่น ๆ ที่ระบุไวิในระบบการรับสมัคร
๓.๓.๓ ผู้สมัครดำเนินการกรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้ว ให้กดยืนยันการส่งใบสมัคร (เมื่อผู้สมัครยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว ไม่สามารถแก่ไขข้อมูลการสมัครได้)
๔. วิธีการชำระเงิน เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ ใบชำระเงินไปชำระเงินได้ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๙ มกราคม ๒๕๖๖ โดยผ่านระบบ การชำระเงิน ๓ ช่องทาง คือ
๔.๑ ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (เวลาทำการของธนาคาร) ในอัตราค่า ธรรมเนียมธนาคาร จำนวน ๓๐.- บาท และค่าบริการล่งข้อความ จำนวน ๒๐.- บาท รวมทั้งสิ้น ๕๐.- บาท
๔.๒ ชำระเงินผ่านตู้ ATM ภายในเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ในอัตราค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน ๓๐.- บาท และค่าบริการล่งข้อความ จำนวน ๒๐.- บาท รวมทั้งสิ้น ๕๐.- บาท
๔๓ ชำระเงินผ่านธนาคารออนไลน์ Internet Bangking (Krung Next) ภายในเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ค่าบริการส่งข้อความ จำนวน ๒๐.- บาท
๔.๔ ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินด้วยตนเอง ว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบว่า ไม่ถูกต้องให้ผู้สมัครแจ้งเจ้าหน้าที่ของธนาคารให้ดำเนินการแก่ใขโดยทันที ทั้งนี้การสมัครสอบ จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร และ/หรือค่าบริการส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว กรมยุทธศึกษาทหารบก จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบริการล่งข้อความให้กับผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔.๕ หลังจากชำระเงินแล้ว ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยออกให้ไว้
/เป็นหลักฐาน…
-(^-
เป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันการชำระเงิน ในกรณีสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบแล้วไม่พบข้อมูลในระบบการสมัครสอบ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานการชำระเงินดังกล่าว
๕. เอกสารคะแนนเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี) ผู้สมัครสอบซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ จะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมทางระบบออนไลน์ ในคราวเดียวกันกับการสมัครสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๕.๑ หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครสำเร็จการฟิกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การฟิกวิชาทหารตามหลักสูตรการฟิกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ ซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดย ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือศูนย์การฟิก/หน่วยฟิกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
๕.๒ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เหรียญพิทักษ์ เสรีชน เหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญชายแดน เข็มกล้าหาญหรือเหรียญกล้าหาญ (ถ้ามี)
๕.๓ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือ คนงาน ซึ่งต้องประสบอันตราย ถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้อง บาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน
๕.๔ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหารข้าราชการหรือคนงานซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่าง เวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีสิทธได้รับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
๕.๕ หลักฐานแสดงว่าเป็นพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั้วคราว/อาสาสมัครทหารพราน ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ตั้งแต่นับวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
๕.๖ หลักฐานคะแนนเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ตามที่กองทัพบก มีอนุมัติหลักการให้ดำเนินการ
๕.๗ ให้ผู้สอบผ่านชั้นที่ ๒ (รอบสุดท้าย) นำหลักฐานที่ยื่นขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มเดิมพิเศษ ในระบบออนไลน์มายื่นต่อคณะกรรมการรับรายงานตัวเพื่อตรวจสอบก่อนทำสัญญา
๖. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน ดังนี้
๖.๑ การสอบขั้นที่ ๑ โดยใช้พื้นที่ในกองทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ มีรายละเอียดดังนี้
๖.๑.๑ การสอบภาควิชาการ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๖.๑.๒ สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไวิในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔
๖.๒ การสอบขั้นที่ ๒ โดยใช้พื้นที่ในกองทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔
๖.๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ อาชญากรรม ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖
๖.๒.๒ สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไวิในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔
๗. การประกาศผลการสอบ
๗.๑ ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๗.๒ ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖
๗.๓ การประกาศผลสอบทางออนไลน์ ตามช่องทางในข้อ ๑๔
๘. การรายงานตัว ตรวจเอกสาร ทำสัญญา ตามกำหนดการในประกาศดังนี้
๘.๑ บุคคลตามข้อ ๑.๑ รายงานตัวตั้งแต่ วันที่ ๑ ถึง ๕พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียน นายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๘.๒ บุคคลตามข้อ ๑.๒ รายงานตัววันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
๘.๓ บุคคลตามข้อ ๑.๓ รายงานตัววันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
/๙. ประกาศเรียกบุคคล…
– ๕ –
๙. ประกาศเรียกบุคคลสำรองเข้ารายงานตัวและทำสัญญา กรมยุทธศึกษาทหารบก จะประกาศเรียกบุคคลสำรองรายงานตัวเข้ารับการฟิกอบรม (ตามรายละเอียดในผนวก ก ถึง ผนวก ง ประกอบประกาศฉบับนี้) จนกว่าจะครบตามจำนวนที่กองทัพบกกำหนด เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธหรือลาออก และให้รายงาน ตัวตามวัน เวลาที่ประกาศเรียก
๑0. ผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และผ่านการสอบคัดเลือกฯ แล้ว ยินยอมให้กองทัพบกบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยที่กองทัพบกกำหนด
๑๑. ให้ผู้บังคับหน่วยระดับกองพันขึ้นไป รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของทหาร กองประจำการของหน่วยให้ครบล้วนทุกประการ เพื่อให้มีความพร้อมในการสมัครสอบคัดเลือก หากปรากฏ ในภายหลังว่ามีทหารกองประจำการหน่วยใดขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกดังกล่าว หรือถูกตัดสิทธิ ใน ทุกกรณีให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วยนั้น
๑๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร ที่จะจัดการให้ทราบประกาศดังกล่าวข้างด้น และประกาศอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยตนเองจะไม่มีการแจ้งให้ทราบเป็นบุคคล โดยต้องติดตามประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก (เพิ่มเดิม) ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ก่อนการปฏิบัติ ซึ่งอาจมีคำแนะนำเพิ่มเดิม หรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ สถานที่ หรือ อื่น ๆ ทั้งนี้ให้ยึดถือประกาศครั้งล่าสุดเป็นสำคัญ
๑๓. ประกาศฉบับนี้ตลอดจน ผนวกที่แนบท้ายประกาศ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบ กองทัพบก ว่าด้วยนักเรียนนายสิบทหารบก พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๔. ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดคำแนะนำการรับสมัครและและสอบคัดเลือก (ผนวก จ) ตามประกาศฉบับนีได้ทาง https://rta.mi.th (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบ ออนไลน์กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก๔๑ ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ กองอำนวยการรับสมัคร ๐ ๒๒๔๑ ๐๒๗๔, ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๗ และโทรศัพท์ทหาร ๘๙๑๐๙ ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป
ประกาศ ณ วันที่ พาพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
พลโท

(สรรเสริญ คล้ายแก้ว) เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๗
โทรทหาร ๘๙๑๐๙
ผนวก ก
การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กองทัพบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๑๙๐ อัตรา (ทหารกองประจำการ ๑,๗๖๐ อัตรา และบุคคลพลเรือน ๔๓๐ อัตรา) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ประเภทการรับสมัคร
๑.๑ บุคคลพลเรือน
๑.๒ ทหารกองประจำการ (ทุกเหล่าทัพ)
๑.๓ พลอาสาสมัคร (ประจำการ) สังกัดกองทัพบก
๑.๔ อาสาสมัครทหารพรานชาย สังกัดกองทัพบก
๑.๕ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (เฉพาะผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพ)
๒. คุณสมบัติเฉพาะ
๒.๑ เป็นบุคคลพลเรือนชายมีอายุครบ ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ นับตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (พ.ศ. ๒๕๖๖)
๒.๑.๑ ทหารกองเกิน อายุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี ๒๕๖๖ (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๕) ซึ่งไม่สำเร็จการฟิกนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับผู้มีอายุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๔) ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓) แสดงว่า ผ่านการตรวจเลือกฯ “ร่างกายสมบูรณ์ดี” ผลการจับสลาก “ดำ” หรือ “ส่งคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ” ไม่ต้องล่งเข้ากองประจำการ
๒.๑.๒ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฟิกวิชา ทหารชั้นปีที่ ๓ (นศท. ปี ๓) ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือศูนย์การฟิก/ หน่วยฟิกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก อายุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘) ต้องแสดงหลักฐานสมุดประจำตัวทหารกองหนุน หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด. ๘) เท่านั้น สำหรับผู้ที่ ขอคะแนนเพิ่มพิเศษจะต้องแสดงหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงหลักฐานการสำเร็จการฟิกนักศึกษาวิชาทหาร ตามข้อ ๕.๑ ตามประกาศรับสมัคร
๒.๒ ทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มี ผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยด้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจำการ
๒.๓ ทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ สังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๖ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘) รับราชการครบ ๒ ปี (ทหารออนไลน์ ผลัด ๑/๖๔ มีสิทธิสอบเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ปี ๒๕๖๖)
๒.๔ ทหารกองประจำการหรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ สังกัดกองทัพบก ที่ขอเลื่อน กำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ตั้งแต่ ๑ ครั้งขึ้นไป (ทหารกองประจำการที่ยังไม่ปลดจากกองประจำการ ต้องเป็นผู้ที่จะครบกำหนดปลดจากกองประจำการใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖) อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒ – พ.ศ. ๒๕๔๖)
/๒.๕ พลอาสาสมัคร…
-๒-
๒.๕ พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘)
๒.๖ อาสาสมัครทหารพรานชาย ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘)
๒.๗ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่ปลดจากทหารกองประจำการ (ทุกเหล่าทัพ) มีอายุ ไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘)
๒.๘ เป็นโสดและไม่เคยมีภรรยา หรือ สัมพันธ์กับหญิงอื่นฐานะสามีภรรยามาก่อน (เว้นบุคคลตามข้อ ๑.๒ ถึง ๑.๕)
๒.๙ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดก็ได้ ในกรณีที่ ปู หรือ ย่า, ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือก มีสัญชาติอื่น ซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานเพิ่มเดิมในการรับสมัครดังต่อไปนี้
๒.๙.๑สูติบัตรของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี หรือ
๒.๙.๒หนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดา แล้วแต่กรณีจากนายทะเบียนท้องถิ่น
๒.๑๐ ไม่เคยทำการทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบมาก่อน
๒.๑๑ ไม่เคยพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนทหารมาก่อน
๒.๑๒ ผิวหนัง ไม่มีรอยสัก เว้นกรณีมีรอยสักในร่มผ้า ซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอก เมื่อแต่งกาย ชุดกีฬา (เสื้อยืดคอวี กางเกงขาสั้น ถุงเท้าและรองเท้ากีฬา)
๓. การรับสมัครสอบทางออนไลน์ รายละเอียดตามข้อ ๓ ในประกาศ และ ผนวก จ
๔. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน ดังนี้
๔.๑ การสอบขั้นที่ ๑ โดยใช้พื้นที่ในกองทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔
๔.๑.๑การสอบภาควิชาการ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๔.๑.๒สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔
๔.๒ การสอบขั้นที่ ๒ โดยใช้พื้นที่ในกองทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔
๔๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ อาชญากรรม ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖
๔๒.๒ สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔
๔. การประกาศผลการสอบ
๕๑ ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๕.๒ ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖
๕.๓ ประกาศผลสอบทางออนไลน์ https//rta.mi.th (กองทัพบก), https//recnjrtment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), https//atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) และ https//radd-atcrta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
๖. การรายงานตัว ทำสัญญา เพื่อเช้ารับการศึกษา
รายงานตัวทำสัญญา วันที่ ๑ ถึง ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/๗. ประกาศเรียกบุคคลสำรอง…
-๓-
๗. ประกาศเรียกบุคคลสำรองเข้ารายงานตัวและทำสัญญา จะประกาศเรียกบุคคลสำรอง
รายงานตัวเข้ารับการศึกษาวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ จนกว่าจะครบตามจำนวนที่กองทัพบก กำหนดเพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธหรือลาออก และให้รายงานตัวตามวัน เวลาที่ประกาศเรียก
๘. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑ ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เชตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมายเลชโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๐๒๗๔, ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๖๘ -๙ ต่อ ๘๙๑๐๙ และ
๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๗ ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป
ตรวจถูกต้อง
พันเอก
(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)
ผู้อำนวยการกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
ผนวก ข การรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลจากแหล่งภายในกองทัพบก เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองประจำการ หรือทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ที่ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ตั้งแต่ ๑ ครั้งขึ้นไป พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว หรืออาสาสมัครทหารพรานชาย/หญิง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน ๙๐ อัตรา ดังนี้
๑. คุณสมบัติเฉพาะ
๑.๑ ทหารขอเลื่อนกำหนดปลดจากกองประจำการ (สังกัดกองทัพบก) เป็นทหาร กองประจำการ หรือ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ตั้งแต่ ๑ ครั้ง ขึ้นไป (ทหารกองประจำการที่ยังไม่ปลดจากกองประจำการต้องเป็นผู้ที่ครบกำหนดปลดจากกองประจำการใน ๑ พ.ค. ๒๕๖๖ มีอายุระหว่าง ๒๐ ปี ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖))
๑.๒ พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว (เพศชายหรือหญิง)
๑.๒.๑ เป็นพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองทัพบก มีระยะเวลา ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) มีอายุ ระหว่าง ๑๘ ปี ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘)
๑.๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับแกไขเพิ่มเดิม
๑.๒.๓ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๑.๒.๔ มีส่วนสูง และนี้าหนัก ดังนี้
๑.๒.๔๑ ชาย ตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร มีขนาดรอบตัว ๗๖/๗๙ เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออก และมีนี้าหนักตัว ๔๘ กิโลกรัมขึ้นไป
๑.๒.๔.๒ หญิง ตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร และมีนี้าหนักตัว ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป
๑.๓ อาสาสมัครทหารพราน (เพศชายหรือหญิง)
๑.๓.๑ เป็นอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพบก มีระยะเวลาปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) มีอายุระหว่าง ๑๘ ปี ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘)
๑.๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้ายการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับที่แกิไขเพิ่มเดิม
๑.๓.๓ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๑.๓.๔ มีส่วนสูง และมีนี้าหนัก ดังนี้
๑.๓.๔๑ ชาย ตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร มีขนาดรอบตัว ๗๖/๗๙ เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออก และมีนี้าหนักตัว ๔๘ กิโลกรัมขึ้นไป
๑.๓.๔.๒ หญิง ตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร และนี้าหนักตัว ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป
๒. ข้อกำหนด
๒.๑ ผู้ที่คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๒.๒ ในประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้
/๒.๒ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว…
-๒-
๒.๒ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดหน่วยในกองทัพบก โดยได้รับยศ สิบตรี ซึ่งจะได้รับเงินเดือนและได้รับเครื่องแต่งกายตามที่กองทัพบกกำหนด
๒.๓ เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ ๒.๒ แล้วจะต้องเข้ารับการฟิกอบรมหลักสูตร ระยะสั้นในหน่วยที่เลือกบรรจุประมาณ ๓ – ๕ เดือน หลังจากสำเร็จการฟิกอบรมแล้วจะได้รับการบรรจุเข้า รับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก กรณีไม่สำเร็จการฟิกอบรม กองทัพบกจะดำเนินการตามมาตรการ ทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะดำเนินการให้ออกจากราชการก็ได้
๒.๔ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติขัดต่อระเบียบของกองทัพบก และ ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการบรรจุเข้ารับราชการเป็นโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการ พร้อมกับดำเนินคดี และให้ชดใช้ค่าเสียหายได้
๓. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน โดยใช้พื้นที่ในกองทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ มีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ การสอบขั้นตอนที่ ๑
๓.๑.๑ การสอบภาควิชาการ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓.๑.๒ สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไวิในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔
๓.๒ การสอบขั้นตอนที่ ๒
๓.๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ อาชญากรรม ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖
๓.๒.๒ สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไวในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔
๔. การประกาศผลการสอบ
๔.๑ ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๔.๒ ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖
๔.๓ ประกาศผลสอบทางออนไลน์ https//rta.mi.th (กองทัพบก), https//recnjrtment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), https//atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) และ https//radd-atcrta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
๔. การรายงานตัว ทำสัญญา เพื่อเช้ารับการศึกษา รายงานตัวทำสัญญา วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
๖. ประกาศเรียกบุคคลสำรองเช้ารายงานตัวและทำสัญญา จะประกาศเรียกบุคคลสำรอง รายงานตัวเข้ารับการศึกษาวันที่ ๒ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จนกว่าจะครบตามจำนวนที่กองทัพบกกำหนด เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธหรือลาออก และให้รายงานตัวตามวัน เวลาที่ประกาศเรียก
๗. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑ ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เชตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมายเลชโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๖๘ -๙ ต่อ ๘๙๑๐๙, ๐ ๒๒๔๑ ๐๒๗๔ และ ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๗ ตังแต่บัดนเปนด้นไป
ตรวจถูกต้อง
พันเอก
(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)
ผู้อำนวยการกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
ผนวก ค
การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป และอาสาสมัครทหารพรานหญิง บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป และ อาสาสมัครทหารพรานหญิง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน ๓๐ อัตรา ดังนี้
๑. คุณสมบัติเฉพาะ
๑.๑ นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป
๑.๑.๑ เป็นศึกษาวิชาทหารหญิงสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไปมีอายุ ระหว่าง ๑๘ ปี ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘)
๑.๑.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนตาม ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเดิม
๑.๑.๓ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๑.๑.๔ ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร และมีนี้าหนักตั้งแต่ ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป
๑.๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิง
๑๒๑ เป็นอาสาฌัครทหารพรานหญิง สังกัดกองทัพบก มีระยะเวลาปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) มีอายุระหว่าง ๑๘ ปี ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘)
๑.๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับแกไขเพิ่มเดิม
๑.๒.๓ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๑.๒.๔ มีส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร และมีนี้าหนักตั้งแต่ ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป
๒. ข้อกำหนด
๒.๑ ผู้ที่คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๒.๒ ในประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้
๒.๒ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำเหล่าสายวิทยาการ โดยได้รับยศ สิบตรี ซึ่งจะได้รับเงินเดือนและได้รับเครื่องแต่งกายตามที่กองทัพบกกำหนด
๒.๓ เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ ๒.๒ แล้วจะต้องเข้ารับการฟิกอบรมหลักสูตร ระยะสั้นตามเหล่าประมาณ ๓ – ๕ เดือน หลังจากสำเร็จการฟิกอบรมแล้วจะได้รับการปรับย้ายไปรับราชการ ในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบกตามผลการฟิกอบรม กรณีไม่สำเร็จการฟิกอบรมกองทัพบกจะดำเนินการ ตามมาตรการ ทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะดำเนินการให้ออกจากราชการก็ได้
๒.๔ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติขัดต่อระเบียบของกองทัพบก และ ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการบรรจุเข้ารับราชการเป็นโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการ พร้อมกับดำเนินคดี และเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายได้
/๓. การสอบคัดเลือก…
-๒-
๓. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน โดยใช้พื้นที่ในกองทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ มีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ การสอบขั้นตอนที่ ๑
๓.๑.๑ การสอบภาควิชาการ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓.๑.๒ สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไวิในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔
๓.๒ การสอบขั้นตอนที่ ๒
๓.๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ อาชญากรรม ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖
๓.๒.๒ สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไวิในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔
๔. การประกาศผลการสอบ
๔.๑ ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๔.๒ ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖
๔.๓ ประกาศผลสอบทางออนไลน์ https//rta.mi.th (กองทัพบก), https//recnjrtment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), https//atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) และ https//radd-atcrta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
๔. การรายงานตัวทำสัญญาเพื่อเช้ารับการศึกษา รายงานตัวทำสัญญา ในวันที่ ๒ พฤษภาคม๒๕๖๖ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
๖. ประกาศเรียกบุคคลสำรองเช้ารายงานตัวและทำสัญญา จะประกาศเรียกบุคคลสำรอง รายงานตัวเข้ารับการศึกษาวันที่ ๒ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จนกว่าจะครบตามจำนวนที่กองทัพบกกำหนด เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธหรือลาออก และให้รายงานตัวตามวัน เวลาที่ประกาศเรียก
๗. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑ ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เชตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมายเลชโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๖๘ -๙ ต่อ ๘๙๑๐๙, ๐ ๒๒๔๑ ๐๒๗๔ และ ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๗ ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป
ตรวจถูกต้อง
พันเอก
(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)
ผู้อำนวยการกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
ผนวก ง
การรับสมัครสอบคัดเลือกกำลังสำรอง และทหารกองหนุน
เข้าเป็นทหารอาสา อัตรานายทหารประทวนของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกอบประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครสอบกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ เข้า เป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประเภทนายทหารประทวน แบบทำสัญญาจ้างชั่วคราว ๆ ละไม่เกิน ๔ ปี โดยสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกิน ๔ ปี (รวมระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๘ปี) เพื่อบรรจุลงในตำแหน่ง ตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด จำนวน ๓๐๐ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
๑. คุณสมบัติเฉพาะ
๑.๑ เพศชาย
๑.๒ เป็นกำลังพลสำรองหรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
๑.๒.๑ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วย ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕
๑.๒.๒ กำลังพลสำรอง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุกำลังตามกฎหมายว่าด้วยกำลังพลสำรอง
๑.๒.๓บุคคลที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ถึง ๕ ที่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดเป็นทหารกองหนุนเรียบร้อยแล้ว
๑.๒.๔ทหารกองประจำการ ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ และได้เข้ารับราชการ
ในกองประจำการจนกว่าจะครบกำหนดและปลดออกจากกองประจำการ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๑.๓ การกำหนดอายุของผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ ปี ถึง ๒๕ ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๘) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๑.๔ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ การสอบขั้นที่ ๑ โดยใช้พื้นที่ในกองทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔
๒.๑.๑การสอบภาควิชาการ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒.๑.๒สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไวิในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔
๒.๒ การสอบขั้นที่ ๒ โดยใช้พื้นที่ในกองทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔
๒.๒.๑การสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ
อาชญากรรม ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖
๒.๒.๒ สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไวิในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔
๓. การประกาศผลการสอบ
๓.๑ ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓.๒ ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖
๓.๓ ประกาศผลสอบทางออนไลน์ https//rta.mi.th (กองทัพบก), https//recnjrtment.rta.mi.th
(สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), https//atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) และ https//radd-atcrta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
/๔. การรายงานตัว…
-๒-
๔. การรายงานตัว ตรวจเอกสาร ทำสัญญา เพื่อเข้ารับการศึกษา รายงานตัว วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๔. ประกาศเรียกบุคคลสำรองเข้ารายงานตัวและทำสัญญา จะประกาศเรียกบุคคลสำรอง รายงานตัวเข้ารับการศึกษาวันที่ ๒ พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จนกว่าจะครบตามจำนวนที่กองทัพบก กำหนดเพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธหรือลาออก และให้รายงานตัวตามวัน เวลาที่ประกาศเรียก
๖. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑ ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เชตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมายเลชโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๖๘ -๙ ต่อ ๘๙๑๐๙, ๐ ๒๒๔๑ ๐๒๗๔ และ ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๗ ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป
ตรวจถูกต้อง
พันเอก
(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)
ผู้อำนวยการกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
ผนวก จ
คำแนะนำการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเช้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ฃ้อ ๑ ความมุ่งหมาย
กองทัพบกมีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคล ที่มีความรักในอาชีพทหาร มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความเสียสละ พร้อมที่จะเป็นทหาร ได้มีแนวทางในการเข้ามาเป็นทหารอาชีพ
ฃ้อ ๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกฃ้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริงเช้าไปในระบบการรับสมัครแล้ว ระบบจะตรวจสอบ คุณสมบัติ ประมวลผล แจ้งว่ามีสิทธิสอบคัดเลือกประเภทการรับสมัคร ได้ดังนี้
๒.ด. เป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ผนวก ก)
๒.๒ เป็นนายทหารประทวน
๒.๒.๑ รับกำลังพลจากแหล่งภายในกองทัพบก (ผนวก ข)
๒.๒.ด.๑ ทหารขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ
๒.๒.ด.๒ พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว (เพศชายหรือหญิง)
๒.๒.ด.๓ อาสาสมัครทหารพราน (เพศชายหรือหญิง)
๒.๒.๒ รับจากนักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป/อาสาสมัครทหารพรานหญิง (ผนวก ค)
๒.๓ เป็นทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน) (ผนวก ง)
ฃ้อ ๓ คุณสมบัติทั่วไป
๓.ด มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบก รวมทั้งยึดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข
๓.๒ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๓ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และรูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดพิกัดของร่างกายเหมาะสมกับการเป็นทหาร ไม่มีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ ซึ่งขัดต่อระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยนักเรียนนายสิบที่มีผลบังคับใช้หรือไม่ขัด ต่อกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๓.๔ ต้องว่ายนํ้าได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร
๓.๕ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๓.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
๓.๗ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
๓.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม1เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก (จำคุกจริง) เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
๓.๙ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
๓.ด๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ
๓.ดด ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
๓.ด๒ ไม่เคยทำการทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเข้ารับราชการทหารมาก่อน
๓.ด๓ ไม่เคยพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนทหารมาก่อน
๓.ด๔ ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างใช้สิทธิการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
๓.ด๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทิน
๓.ด๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
๓.ด๗ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด
๓.ด๘ เป็นผู้นับถือศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
/ฃ้อ ๔ คุณสมบัติเฉพาะ…

ข้อ ๔ คุณสมบตเฉพาะ
๔.๑ การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
๔.ด.๑ เป็นบุคคลพลเรือนชายมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ หรือเป็นทหารกองประจำการ มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (พ.ศ. ๒๔๖๖)
๔.๑.๑.๑ ทหารกองเกิน อายุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๔๘) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี ๒๔๖๖ (เกิด พ.ศ. ๒๔๔๔) ซึ่งไม่สำเร็จการฟิก นักศึกษาวิชาทหาร สำหรับผู้มีอายุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. ๒๔๔๔) ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้า รับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกๆ “ร่างกายสมบูรณ์ดี” ผลการจับสลาก “ดำ” หรือ “ส่งคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ” ไม่ต้องส่งเข้ากองประจำการ
๔.๑.๑.๒ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฟิกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ (นศท. ปี ๓) ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือศูนย์การฟิก/หน่วยฟิกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก อายุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๔๘) ต้องแสดงหลักฐานสมุดประจำตัว ทหารกองหนุน หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด. ๘) เท่านั้น สำหรับผู้ที่ขอคะแนนเพิ่มพิเศษจะต้องแสดงหนังสือสำคัญประจำตัว แสดงหลักฐานการสำเร็จการฟิกนักศึกษาวิชาทหาร ตามข้อ ๓.๑ ตามประกาศรับสมัคร
๔.๑.๒ ทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพ (ทุกผลัด)อายุไม่เกิน๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ.๒๔๖๖(เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๔๘) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วและไม1มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วย ต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจำการ
๔.๑.๓ ทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ สังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน๒๔ ปีบริบูรณ์ ในพ.ศ.๒๔๖๖(เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๒ ถึง พ.ศ.๒๔๔๘)รับราชการครบ ๒ปี (ทหารออนไลน์ ผลัด ๑/๖๔ มีสิทธิสอบเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ปี ๒๔๖๖)
๔.๑.๔ ทหารกองประจำการหรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ สังกัดกองทัพบก ที่ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลด จากกองประจำการ ตั้งแต่ ๑ ครั้งขึ้นไป (ทหารกองประจำการที่ยังไม1ปลดจากกองประจำการต้องเป็นผู้ที่จะครบกำหนดปลด จากกองประจำการใน๑พฤษภาคม ๒๔๖๖)อายุไม1เกิน๒๔ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๔๖๖(เกิดระหว่างพ.ศ.๒๔๔๒-พ.ศ.๒๔๔๖)
๔.๑.๔ พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๔๘)
๔.๑.๖อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปีพ.ศ.๒๔๖๖(เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๔๘)
๔.๑.๗ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ที่ปลดจากทหารกองประจำการ(ทุกเหล่าทัพ)มีอายุไม่เกิน๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๔๘)
๔.๑.๘ เป็นโสดและไม1เคยมีภรรยา หรือ สัมพันธ์กับหญิงอื่นฐานะสามีภรรยามาก่อน (เว้นบุคคลตามข้อ ๑.๒ ถึง ๑.๔ ตามประกาศรับสมัครฯ ผนวก ก)
๔.๑.๙ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ล้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวน ชื่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้วมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ ในกรณีที่ ปู หรือ ย่า, ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือก มีสัญชาติอื่น ซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานเพิ่มเดิมในการรับสมัครดังต่อไปนี้
๔.๑.๙.๑ สูติบัตรของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี หรือ
๔.๑.๙.๒ หนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดา แล้วแต่กรณีจากนายทะเบียนท้องลิ่น
๔.๑.๑๐ ไม่เคยทำการทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเช้าเป็นนักเรียนทหารมาก่อน
๔.๑.๑๑ ไม่เคยพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนทหาร
๔.๑.๑๒ ผิวหนัง ไม่มีรอยสัก เว้นกรณีมีรอยสักในร่มผ้า ซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอก เมื่อแต่งกายชุดกีฬา (เสื้อยืดคอวี กางเกงขาสั้น ถุงเท้าและรองเท้ากีฬา)
๔.๒ การรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลจากแหล่งภายในกองทัพบก เช้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
๔.๒.๑ ทหารขอเลื่อนกำหนดปลดจากกองประจำการ
/๔.๒.๑.๑ เป็นทหารกองประจำการ…

๔.๒.ด.๑ เป็นทหารกองประจำการ หรือ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจาก กองประจำการตั้งแต่ ๑ ครั้งขึ้นไป (ทหารกองประจำการที่ยังไม่ปลดจากกองประจำการต้องเป็นผู้ที่ครบกำหนดปลดจาก กองประจำการใน ๑ พ.ค. ๒๕๖๖ มีอายุระหว่าง ๒๐ ปีบริบูรณ์ ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖)
๔.๒.ด.๒ เป็นทหารกองประจำการ หรือ ทหารกองหนุนประเภทที่ ด ที่ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจาก กองประจำการตั้งแต่ ด ครั้งขึ้นไป มีอายุไม่เกิน๓๐ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖(เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖)
๔.๒.๒ พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว (ชายหรือหญิง)
๔.๒.๒.ด เป็นพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองทัพบก มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ด ปี (นับตั้งแต่วันที่ ด๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ด๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) มีอายุระหว่าง ด๘ ปี ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘)
๔.๒.๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับแกไขเพิ่มเดิม
๔.๒.๒.๓ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๔.๒.๒.๔ มีส่วนสูง และ นํ้าหนัก
๔.๒.๒.๔.ด ขาย ตั้งแต่ ด๖๐ เซนติเมตร มีขนาดรอบตัว ๗๖/๗๙ เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออก และนํ้าหนักตัว ๔๘ กิโลกรัมขึ้นไป
๔.๒.๒.๔.๒ หญิง ตั้งแต่ ด๕๐ เซนติเมตร และนํ้าหนักตัว ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป
๔.๒.๓ อาสาสมัครทหารพราน (ชายหรือหญิง)
๔.๒.๓.ด เป็นอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพบก มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม1น้อยกว่า ด ปี (นับตั้งแต่ วันที่ ด๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ด๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) มีอายุระหว่าง ด๘ ปี ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘)
๔.๒.๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้ายการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับที่แกํไขเพิ่มเดิม
๔.๒.๓.๓ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๔.๒.๓.๔ มีส่วนสูง และ นํ้าหนัก
๔.๒.๓.๔.ด ขาย ตั้งแต่ ด๖๐ เซนติเมตร มีขนาดรอบตัว ๗๖/๗๙ เซนติเมตรขึ้นไปในเวลา หายใจออก และนํ้าหนักตัว ๔๘ กิโลกรัมขึ้นไป
๔.๒.๓.๔.๒ หญิง ตั้งแต่ ด๕๐ เซนติเมตร และนํ้าหนักตัว ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป
๔.๓ การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป และอาสาสมัครทหารพรานหญิง บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
๔.๓.ด นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป
๔.๓.ด.ด เป็นศึกษาวิชาทหารหญิงสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไปมีอายุระหว่าง ด๘ ปี ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘)
๔.๓.ด.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกํไขเพิ่มเดิม
๔.๓.ด.๓ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๔.๓.ด.๔ ส่วนสูงตั้งแต่ ด๕๐ เซนติเมตร และนํ้าหนักตั้งแต่ ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป
๔.๓.๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิง
๔.๓.๒.ดเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิง สังกัดกองทัพบก มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ด ปี (นับตั้งแต่วันที่ ด๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ด๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) มีอายุระหว่าง ด๘ ปี ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘)
๔.๓.๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับแกไขเพิ่มเดิม
๔.๓.๒.๓ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๔.๓.๒.๔ มีส่วนสูงตั้งแต่ ด๕๐ เซนติเมตร และนํ้าหนักตั้งแต่ ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป

/๙..๙. การรับสมัคร…
๔.๔ การรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังสำรองและทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสาอัตรานายทหารประทวน ของกองทัพบก
๔.๔.๑ เพศชาย
๔.๔.๒ เป็นกำลังพลสำรองหรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
๔.๔.๒.๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. ๒๔๑๔
๔.๔.๒.๒ กำลังพลสำรอง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ที่มีการบรรจุ ในบัญชีบรรจุกำลังตามกฎหมายว่าด้วยกำลังพลสำรอง
๔.๔.๒.๓ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ถึง ๔ ที่ได้ดำเนินการ ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดเป็นนายทหารกองหนุนเรียบร้อยแล้ว
๔.๔.๒.๔ ทหารกองประจำการ ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ และได้เข้ารับราชการในกองประจำการ จนกว่าจะครบกำหนดและปลดออกจากกองประจำการ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๖
๔.๔.๓ การกำหนดอายุของผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ ปี ถึง ๒๔ ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๑ – ๒๔๔๘) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๔.๔.๔ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ข้อ ๕ หลักฐานในการขอรับสิทธิพิเศษ และ/หรือสิทธิคะแนนเพิ่ม
๔๑ หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครสำเร็จการปีกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฟิกวิชาทหารตามหลักสูตรการฟิก วิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๔ ซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือศูนย์การฟิก/หน่วยฟิกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก
๔.๒ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เหรียญพิทักษ์เสรีชน เหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญชายแดน เข็มกล้าหาญหรือเหรียญกล้าหาญ (ล้ามี)
๔.๓ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือ คนงาน ซึ่งต้องประสบอันตราย ถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติ ราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จ บำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน
๔.๔ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหารข้าราชการหรือคนงานซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินชื่งมีสิทธี้ได้รับเวลาราชการเป็น ทวิคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
๔.๔ หลักฐานแสดงว่าเป็นพนักงานราชการ/ลูกจ้าง/อาสาสมัครทหารพรานที่ปฏิบัติงานไม1น้อยกว่า ๑ ปี (นับวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖)
๔.๖ หลักฐานคะแนนเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ตามที่ กองทัพบก อนุมัติหลักการ
๔๗ ให้ผู้สอบผ่านชั้นที่ ๒ (รอบสุดท้าย) นำหลักฐานที่ยื่นขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม ในระบบออนไลน์มายื่นต่อคณะกรรมการ รับรายงานตัวเพื่อตรวจสอบก่อนทำสัญญา
ข้อ ๖. กำหนดการ วิธีการสมัครทางออนไลน์ วิธีการชำระเงิน
๖.๑ เปิดรับสมัครสอบแบบออนไลน์ (ตลอด ๒๔ ชั้วโมง) ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึง ๖ มกราคม ๒๔๖๖ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการส่งข้อความ ได้ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๔๖๖ เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา
๖.๒ วิธีการสมัคร
๖.๒.๑ ผู้สมัครสามารถ Download ระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภท ตามเงื่อนไขการรับสมัครตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด
๖.๒.๒ ก่อนการกรอกข้อมูลการสมัคร ผู้สมัครต้องอัพโหลด (Upload)
๖.๒.๒.๑ สแกนใบหน้า (JPEG) ขนาดไม่เกิน ๑ MB รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังเรียบ ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก (นักเรียน – นักศึกษา สวมเครื่องแบบสถานศึกษา), (พลเรือน, นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป, ทหารกองหนุน ชุดสุภาพ), (ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร (ประจำการ), อาสาสมัครทหารพรานชาย/หญิง, พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั้วคราว สังกัดกองทัพบก สวมเครื่องแบบตามสังกัด)

/๖.๒.๒.๒ หลักฐาน…
๖.๒.๒.๒ หลักฐานด้านการศึกษา ให้อัพโหลดเป็นไฟล์ (PDF)
๖.๒.๒.๓ หลักฐานทางทหาร ให้อัพโหลดเป็นไฟล์ (PDF)
๖.๒.๓ ผู้สมัครดำเนินการกรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้ว ให้กดยืนยันการส่งใบสมัคร (เมื่อผู้สมัครยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว ไม่สามารถแกไขข้อมูลการสมัครได้)
๖.๒.๔ เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ใบชำระเงินไปชำระเงินได้ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๙ มกราคม ๒๕๖๖ โดยผ่านระบบการชำระเงิน ๓ ช่องทาง คือ
๖.๒.๔.๑ การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ (Teller Payment) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้สมัครสอบทำแบบฟอร์มการชำระเงินที่พิมพ์ออกจากระบบสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ไปชำระเงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา และปิดระบบรับการชำระเงินค่าบริการส่งข้อความบริษัทไอรีครูท และค่าธรรมเนียมธนาคารในวันสุดท้ายตามเวลาเปิด- ปิด สาขาธนาคาร โดยชำระค่าส่งข้อความ ๒๐.๐๐ บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมธนาคาร ๓๐.๐๐ บาท (สามสิบบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น ๕๐.๐๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
๖.๒.๔.๒ การชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยให้ผู้สมัครสอบ คัดเลือกชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา และปิดระบบรับการชำระเงินค่าบริการส่งข้อความบริษัทไอรีครูท และค่าธรรมเนียมธนาคาร ในวันสุดท้ายของการรับชำระเงินเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา โดยชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร ๓๐.๐๐ บาท (สามสิบบาทถ้วน) และค่าส่งข้อความ ๒๐.๐๐ บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น ๕๐.๐๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐาน
๖.๒.๔.๓ การชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Krungthai Next โดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก ชำระเงินผ่านระบบ Krungthai Next และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดได้ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา และปิดระบบรับการชำระเงินค่าบริการส่งข้อความของบริษัทไอรีครูท ในวันสุดท้ายของการรับชำระเงินเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา โดยชำระค่าส่งข้อความ ๒๐.๐๐ บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)
๖.๓ ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินด้วยตนเองว่าถูกต้องหรือไม1 หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ผู้สมัครแจ้งเจ้าหน้าที่ ของธนาคารให้ดำเนินการแกไขโดยทันที ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร และ/หรือ ค่าบริการส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว กรมยุทธศึกษาทหารบก จะไม่คืนค่าธรรมเนียม และค่าบริการส่งข้อความให้กับผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๖.๔ หลังจากชำระเงินแล้ว ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกให้ไว้เป็น หลักฐาน เพื่อยืนยันการชำระเงิน ในกรณีสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบแล้วไม1พบข้อมูลในระบบการสมัครสอบเจ้าหน้าที่ จะตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานการชำระเงินดังกล่าว
ข้อ ๗ หลักฐานการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบเตรียมหลักฐานการสมัคร เพื่อใช้กรอกในระบบสมัครสอบฯ ออนไลน์ ดังนี้
๗.๑ หลักฐานทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา และมารดา ผู้ให้กำเนิด ที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจน และระบุสัญชาติ ของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด
๗.๒ คุณวุฒิ ได้แก่ ประกาศนียบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่า กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
๗.๓ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
๗.๔ หลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. ๙), ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด. ๔๓), สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (หนังสือสำคัญๆ แบบ สด. ๘), สำเนาทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด. ๓), หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา, หนังสือยืนยอมให้สมัครสอบ จากผู้บังคับหน่วยต้นสังกัด (รับรองการปลดจากผู้บังคับหน่วย), หนังสือรับรองว่าบิดา หรือมารดา เป็นกำลังพล สังกัดกองทัพบกทุกประเภท จนถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แล้วแต่กรณี
๗.๕ หลักฐานที,ทางราชการ เช่นโรงเรียน,สถานสงเคราะห์,ที่ว่าการอำเภอหรือส่วนราชการอื่น ๆ ออกให้ เพื่อรับรองว่าบิดาหรือมารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (อำเภอ, โรงเรียน, สถานสงเคราะห์และ/หรืออื่น ๆ รับรอง)
๗.๖ หลักฐานอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในระบบการรับสมัคร เช่น หนังสือรับรองเป็นผู้อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์, หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์

/ฃ้อ ๘ กำหนดการ…
ข้อ ๘ กำหนดการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน ดังนี้
๘.๑ การสอบขั้นที่ ๑ (วิชาการ) วันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๖ มีสนามสอบ ดังนี้
๘.๑.๑ กองทัพภาคที่ ๑
–    สนามสอบที่ ๑๑๑ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒ เขตบางนา กทม.
–    สนามสอบที่ ๑๑๒ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี
๘.๑.๒ กองทัพภาคที่ ๒
–    สนามสอบที่ ๑๒๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
–    สนามสอบที่ ๑๒๒ โรงเรียนวิจิตราพิทยา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
–    สนามสอบที่ ๑๒๓ โรงเรียนขามแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
–    สนามสอบที่ ๑๒๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
–    สนามสอบที่ ๑๒๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
๘.๑.๓ กองทัพภาคท ๓
–    สนามสอบที่ ๑๓๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
–    สนามสอบที่ ๑๓๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เขียงใหม่
๘.๑.๔ กองทัพภาคที่ ๔
–    สนามสอบที่ ๑๔๑ โรงเรียนโยธินบำรุง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
–    สนามสอบที่ ๑๔๒ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
–    สนามสอบที่ ๑๔๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
–    สนามสอบที่ ๑๔๔ อาคารกาญจนาภิเฃกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
–    สนามสอบที่ ๑๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
๘    .๑.๕ วิชาสอบ (ภาควิชาการ) วิชาที่ทำการสอบ ๖ วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และความรู้ทั่วไป (สังคมศึกษา, ศีลธรรม, ศาสตร์พระราชา, จิตอาสา ฯลฯ)
๘    .๑.๖ ข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบ (ภาควิชาการ)
๘.๑.๖.๑ ตรวจสอบที่นั่งสอบระบุในบัตรประจำตัวสอบกับแผนผังซึ่งติดด้านหน้าอาคาร
๘.๑.๖.๒ การแต่งกาย
–    นักเรียนหรือนักศึกษา แต่งกายตามเครื่องแบบสถาบัน ห้ามแต่งกายชุดพลศึกษา
–    ทหารกองประจำการ,พลอาสาสมัคร(ประจำการ)สังกัดกองทัพบก,อาสาสมัครทหารพรานชาย/หญิง
สังกัดกองทัพบก แต่งกายตามต้นสังกัด
–    พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว แต่งกายชุดสุภาพ ตามความเหมาะสม ห้ามแต่งกายชุดพลศึกษา
–    ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ แต่งกายชุดสุภาพ ตามความเหมาะสม ห้ามแต่งกายชุดพลศึกษา
๘.๑.๗ให้เตรียมดินสอดำ ๒ บี, ยางลบ, บัตรประจำตัวสอบ, บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
๘.๑.๘ เจ้าหน้าที่จะเรียกให้เข้าแถว เพื่อเตรียมตัวตรวจสอบทางเทคนิค ก่อนเข้าห้องสอบประมาณ ๑ – ๒ ชั่วโมง (ห้ามนำอุปกรณ์ที่ไม1เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่นนาฬิกาที่เป็นเครื่องคิดเลข, โทรศัพท์มือถือ, เพจเจอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร แบบพกพาทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นถือว่าเจตนาทุจริต)
๘.๑.๙ การเข้าห้องสอบ
–    รอกรรมการเรียกก่อนเข้าห้องสอบ และควรตรวจสอบลำดับแถวและเลขที่นั่งสอบตามแผนผัง
ห้องสอบให้เข้าใจ
–    ตรวจสอบเลขที่นั่ง กับสติ๊กเกอร์บนโต๊ะที่นั่งสอบให้ถูกต้อง
–    เตรียมบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนไว้ให้กรรมการประจำแถวตรวจสอบ
–    เมื่อกรรมการแจกปัญหาสอบและใบกระดาษคำตอบแล้ว ห้ามเปิดปัญหาสอบก่อนได้รับอนุญาต โดยเด็ดขาด
/- เมื่อเริ่มทำปัญหา…

–    เมื่อเริ่มทำปัญหาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาข้ากว่ากำหนดเข้าห้องสอบ
–    ห้ามแสดงกริยาที่อาจจะส่อไปในทางทุจริตทุกกรณี
-ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเขียนใบกระดาษคำตอบตามที่หัวหน้าห้องสอบชี้แจง (ในกรณีหากมีการ
ระบายรหัสผิด เครื่องคอมพิวเตอร์ อาจจะไม่ตรวจใบกระดาษคำตอบเป็นเหตุทำให้ไม่ได้คะแนนในการสอบ)
๘.๒ การสอบขั้นที่ ๒ (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติอาชญากรรม) ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖
เมื่อกรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศผลการทดสอบขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) พร้อมรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติ ต่าง ๆ ซึ่งผู้สอบผ่านขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) ต้องเข้ารับการทดสอบในขั้นที่ ๒ ทุกนายทุกสถานี ผู้ที่ไมีเข้ารับการทดสอบในขั้นที่ ๒ ตาม วัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธี้โดยมีสนามสอบและขั้นตอนการปฏิบัติ การสอบขั้นที่ ๒ ดังนี้
๘.๒.๑ สถานที่สอบ
๘.๒.๑.๑ กองทัพภาคท ๑
–    สนามสอบที่ ๒๑๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กทม.
–    สนามสอบที่ ๒๑๒ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี
๘.๒.๑.๒ กองทัพภาคที่ ๒
–    สนามสอบที่ ๒๒๑ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
–    สนามสอบที่ ๒๒๒ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
–    สนามสอบที่ ๒๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
๘.๒.๑.๓ กองทัพภาคที่ ๓
–    สนามสอบที่ ๒๓๑ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
–    สนามสอบที่ ๒๓๒ ศูนย์ฟิกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๓๓ อ.เมือง จ.เขียงใหม่
๘.๒.๑.๔ กองทัพภาคที่ ๔
–    สนามสอบที่ ๒๔๑ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
–    สนามสอบที่ ๒๔๒ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
–    สนามสอบที่ ๒๔๓ ศูนย์ฟิกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙ อ.เมือง จ.ยะลา
๘.๒.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติการสอบขั้นที่ ๒
๘.๒.๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
–    จะเริ่มรายงานตัวเวลา ๐๕.๓๐ นาฬิกา ผู้สมัครควรตรวจสอบวัน เวลา ให้ถูกต้อง
–    ผู้สมัครสอบจะต้องรับการทดสอบแต่ละสถานี ได้แก่ ดึงข้อหรือโหนตัว, ลุกนั่ง, ดันพื้น, วิ่ง
และว่ายนี้า ตามลักษณะและระเบียบที่ถูกต้อง ซึ่งผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบครบทุกขั้นตอน และปฏิบัติถูกต้อง ตามที่คณะกรรมการกำหนด จึงจะได้รับการบันทึกคะแนน
–    การทดสอบว่ายนี้า หากผู้เข้ารับการทดสอบไม่สามารถว่ายนี้าได้ ในระยะ ๒๕ เมตร หรือ
กระทำการใด ๆ ผิดจากเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกำหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก
๘.๒.๒.๒ การสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการทดสอบจะผ่านสถานีต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สังเกตลักษณะท่าทาง
เชาวน์ปัญญา การทดสอบทัศนคติเชิงจิตวิทยา และคุณลักษณะทางทหาร
๘.๒.๒.๓ การตรวจโรค
–    ผู้ที่เข้ารับการทดสอบในรอบที่สองจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการ X-RAY เจาะเลือด
ตรวจปัสสาวะ ตรวจสายตา ตรวจหู คอ จมูก และอื่น ๆ ซึ่งกำหนดอยู่ด้านท้ายระเบียบนี้
–    การตรวจโรคความเห็นของแพทย์ จากคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครและสอบ
คัดเลือกบุคคลให้ถือว่าเป็นเด็ดขาด
– ผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจโรค หรือ ตรวจพบโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร วันที่กำหนด
กรมยุทธศึกษาทหารบก ขอสงวนสิทธี้ที่จะไม่รับเข้าปฏิบัติงานใน ทบ. และจะเรียกร้องสิทธี้ใด ๆ จากทางราชการไม่ได้
๘.๒.๒.๔ การตรวจประวัติอาชญากรรม ผู้ที่สอบผ่านขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่าง
เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และ ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก (จำคุกจริง) เว้นแต่ ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทเว้นแต่มีกฎหมายล้างมลทินให้แก1บรรดาผู้ต้องรับโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ โดยมีขั้นตอน การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม คังนี้
/๘.๒.๒.๔.๑ ขันตอน…

๘.๒.๒.๔.๑ ขั้นตอนการปฏิบติ
๘.๒.๒.๔.ด.๑ ถ่ายภาพหน้าบัตรประชาชน ๑ ภาพ และภาพหน้าตรงพร้อมถือบัตรประชาชนให้เห็น ชัดเจนไว้ในอุปกรณ์ที่ใช้ลงทะเบียนตรวจประวัติ
๘.๒.๒.๔.ด.๒ เข้าเว็บไซต์ vwvw.crd-check.com หรือ QR code
๘.๒.๒.๔.ด.๓ กดที่ปุ่ม “ตรวจสอบประวัติ” กดยอมรับเงื่อนไข และกดที่ปุ่ม “ตรวจสอบบระวัติ” ด้านล่างอีกครั้ง
๘.๒.๒.๔.ด.๔ กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง
๘.๒.๒.๔.ด.๔ เลือกภาพบัตรประชาชนและภาพหน้าตรงพร้อมบัตรที่ถ่ายไว้ตามข้อ๘.๒.๒.๔.ด.ด
๘.๒.๒.๔.ด.๖ เลือกสถานที่สำหรับรับผลการตรวจสอบประวัติ (กองทะเบียน
ประวัติอาชญากร, พิสูจน์หลักฐานจังหวัด, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ด – ด๐)
๘.๒.๒.๔.ด.๗ กรณีมอบบุคคลอื่นมารับผลแทนให้ลงข้อมูลผู้แทนสำหรับรับผล จากนั้นกดบันทึก และกดยืนยัน (ให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ ที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว พร้อมติดอากรแสตมป๋ ด๐.- บาท มาแสดงในวันที่รับผลตรวจประวัติ)
๘.๒.๒.๔.ด.๘ ตรวจสอบสถานะการตรวจได้จากหน้าเว็บไซต์ตามข้อ
๘.๒.๒.๔.ด.๒ กดปุ่มตรวจสอบสถานะกรอกเลขบัตรประชาชนและกดปุ่มตรวจสอบสถานะ จากนั้นให้เดินทางไปรับตามวันที่นัด รับผล
๘.๒.๒.๔.๒ เมื่อตรวจประวัติอาชญากรรมแล้ว ให้นำผลการตรวจฯ มาส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ จากฝ่ายพระธรรมนูญของกองทัพภาค เพื่อนำผลส่งฝ่ายพระธรรมนูญกรมยุทธศึกษาทหารบก (กองกำลังพลกรมยุทธศึกษาทหารบก)
๘.๒.๒.๔.๓. ในกรณีที่ถูกดำเนินคดีอาญาและมีโทษถึงจำคุก ให้นำคำพิพากษาถึงที่สุด พร้อมหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สนามสอบที่ตนเองสมัครสอบในวันที่เดินทางมาสอบขั้นที่ ๒(วันที่ ๗-ด๐มี.ค.๖๖)
๘.๒.๓ การแต่งกาย
–    ให้ผู้เข้ารับการทดสอบทุกนาย แต่งกาย เสื้อกีฬาแขนสั้นแบบมีแขน (ห้ามสวมแขนยาวหรือแขนกุด) และกางเกงกีฬาขาสั้น โดยสวมถุงเท้ากีฬาสั้นและรองเท้ากีฬาให้เรียบร้อย (เสื้อและกางเกง สีสุภาพ)
–    ให้โกนหนวด ตัดเล็บ และตัดผมให้เรียบร้อย เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะทางทหารที่ดี
๘.๒.๔ การเตรียมเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ให้นำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับ ทหารกองประจำการหากไม1มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำบัตรประจำตัวทหารหรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้มาแสดง ในทุกสถานีทดสอบ
ข้อ ๙ ประกาศผลสอบขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ)
กรมยุทธศึกษาทหารบกจะทำการประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖ ทางเว็บไซต์ https://rta.mi.th (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทดสอบรอบแรกให้จดจำลำดับที่ประกาศ (ประกาศเรียงตามหมายเลขประจำตัวสอบ) เพื่อให้ไปทำการ สอบขั้นที่ ๒ ตรงตาม วัน เวลา ที่กำหนด (ผู้ไม1ไปสอบตรงตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าพ่านได้สละสิทธี้ในการสอบขั้นที่ ๒)
ข้อ ๑0 การประกาศผลสอบขั้นที่ ๒ (รอบสุดท้าย)
วันที่ ๗ เมษายน ๒๔๖๖ กรมยุทธศึกษาทหารบก จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเสือกเข้ารับปฏิบัติงานใน กองทัพบก บุคคลตัวจริงและบุคคลสำรอง ในประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย (กรรมวิธีในการประมวลผล อาจมีการ เปลี่ยนแปลง ตามนโยบายของกองทัพบก)
ด๐.ด การประกาศผลการสอบรอบสุดท้ายบุคคลตัวจริง จะประกาศผลเรียงลำดับตามหมายเลขประจำตัวสอบ ตามจำนวนที่กองทัพบกต้องการ สำหรับบุคคลสำรองจะประกาศเรียงตามผลคะแนนที่ได้ไว้จำนวนหนึ่ง
ด๐.๒ ผู้สมัครที่ได้รับการประกาศรายชื่อ บุคคลตัวจริง และ/หรือ บุคคลสำรอง จะต้องรายงานตัวเพื่อพิงคำชี้แจง และรับเอกสารในการเตรียมตัวทำสัญญา ตามวันเวลาที่กำหนด ผู้ไม่มารายงานตัวจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธี้ และถูกตัดสิทธี้ใน การเข้ารับการผีเกอบรม ทางราชการจะไม1รับผิดชอบใด ๆ
๑๐.๓ บุคคลที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นบุคคลสำรอง กรมยุทธศึกษาทหารบกจะเลื่อนขึ้นเป็นบุคคลตัวจริง
/ตามลำดับที่ได้… ตามลำดับที่ได้ประกาศ ตามจำนวนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธี้หรือลาออก และจะประกาศรายชื่อเรียกบุคคลสำรอง ผู้ที่ไม1มา รายงานตัวเข้าทำสัญญาตามประกาศจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธี้ และจะเรียกบุคคลสำรองลำดับต่อไปเข้าทำสัญญาทดแทนทันที

๑๐.๔ สำหรับผู้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ทางราชการถือว่าเป็นบุคคลที่ร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ทางราชการจะนำขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจำการต่อไป
๑๐.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ต่างจากข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๔ กรมยุทธศึกษาทหารบก จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป ข้อ ๑® การตรวจเอกสารผู้สอบผ่านการทดสอบรอบสุดท้าย ให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
๑๑.๑ เตรียมซองบรรจุเอกสารสีขาว ขนาด ๙ X ๑๐ นิ้ว สำหรับบุคคลพลเรือนให้ใช้ซองสีขาว และทหารกองประจำการ และทหารกองหนุน ให้ใช้ซองสีนี้าตาล โดยดาวน์โหลดข้อมูลปิดหน้าซองเอกสารที่หน้าแรกของระบบการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://rta.mi.th (กองทัพบก), https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก), https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) และ https://raclcl-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
๑๑.๒ สำเนาบัตรประจำตัวสอบ จำนวน ๑ ชุด
๑๑.๓ ใบสมัครสอบทางระบบออนไลน์ จำนวน ๑ ชุด
๑๑.๔ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรองของตัวเอง และบิดา มารดา โดยการเกิด ต้องแสดงวันเดือนปี เกิด ที่ชัดเจน ระบุสัญชาติเป็นไทยโดยการเกิดของผู้สมัครและของบิดา มารดา โดยการเกิดของผู้สมัคร ให้ซัดเจนจำนวน ๑ ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสำเนา
–    ในกรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับผู้สมัครให้นำทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา มาแสดงด้วย
–    ในกรณีที่บิดา มารดา ถึงแก1กรรมและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนให้นำหลักฐานใบมรณะบัตรหรือหลักฐานอื่นของทาง ราชการมาประกอบ เช่น ใบสูติบัตร, หนังสือรับรองการเกิดเพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา ด้วย
–    ในกรณีที่บิดา มารดา ไม1ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรส แต่มารดาไม่ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุล ของบิดา ผู้สมัครจะต้องนำทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดาหรือมารดาที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดง ด้วยเช่น สูติบัตร เป็นต้น
–    ในกรณีผู้สมัครมีสถานะเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น ผู้สมัครจะต้องนำทะเบียนของบิดา มารดา โดยกำเนิดมาแสดง ด้วย
–    ในกรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลไม่ตรง จะต้องนำสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาแสดง
๑๑.๕ สำเนาประกาศนิยบัตรแสดงผลการศึกษาว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน ๑ ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสำเนา
–    ทหารกองเกินให้นำ ใบสำคัญๆ (แบบ สด. ๙) จำนวน ๑ ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสำเนา
–    ทหารกองหนุนให้นำสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือหนังสือสำคัญๆ (แบบ สด. ๘) จำนวน ๑ ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสำเนา
– ทหารกองประจำการ ให้นำใบรับรองผลการตรวจเถือกๆ (แบบ สด. ๔๓) หรือ สำเนาทะเบียน กองประจำการ (แบบ สด. ๓) จำนวน ๑ ชุด พร้อมเจ้าตัวรับรองสำเนา
หลักฐานหรือเอกสารซึ่งผู้สมัครได้กรอกข้อความในใบสมัครตามความเป็นจริง และหลักฐานที่นำมาแสดง ต้องเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง (ไม1แกไขหรือปลอมแปลงให้ผิดจากข้อเท็จจริง) เมื่อทางราชการได้ตรวจพบในขั้นตอนการสอบใด ๆ หรือเมื่อรายงานตัวทำสัญญาแล้วก็ตามจะถือว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กองทัพบกกำหนด ทางราชการมีสิทธี้ที่จะให้บุคคล ผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนายสิบ หรือออกจากราชการได้โดยทางราชการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และบุคคลผู้นั้น จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางราชการตลอดจนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยทันที
ข้อ ๑๒ การรับรายงานตัวตรวจเอกสาร และทำสัญญามีรายละเอียด ดังนี้
๑๒.๑ กำหนดการ
๑๒.๑.๑ นักเรียนนายสิบทหารบกรายงานตัว วันที่ ๑ ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๔๖๖ ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๒.๑.๒ กำลังพลจากแหล่งภายในกองทัพบก เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนรายงานตัว วันที่
๒ พฤษภาคม ๒๔๖๖ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
๑๒.๑.๓ นักศึกษาวิชาทหารหญิง ขั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป และอาสาสมัครทหารพรานหญิงบรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวนรายงานตัว วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๔๖๖ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
/๑๒.๑.๔ ทหารอาสา…
๑๒.๑.๔ ทหารอาสารายงานตัว วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๖ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๑๐
๑๒.๒ ผู้สอบผ่านการทดสอบรอบสุดท้าย จะต้องนำผู้คํ้าประกัน และ/หรือ ผู้ปกครองไปรายงานตัวทำสัญญาตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติตามกำหนดที่ประกาศนั้นจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธี้ กรมยุทธศึกษาทหารบก จะเรียกบุคคลสำรองทดแทนทันที (หรือตามประกาศการปฏิบัติครั้งล่าสุด)
๑๒.๓ ผู้รับรอง (ผู้คํ้าประกัน) ได้แก่
๑๒.๓.๑ สังกัดกองทัพบก ต้องมีอายุไม่เกิน ๕๘ ปี โดยสามารถคํ้าได้ตามชั้นยศ ตังนี้
๑๒.๓.๑.๑ ชั้นยศ จ.(พ.)    มีสิทธี้รับรองคํ้าประกันบุคคลได้ ๑ นาย
๑๒.๓.๑.๒ ชั้นยศ ร.ต. – ร.อ. (รวม นชง.ๆ) มีสิทธี้รับรองคํ้าประกันบุคคลได้ ๒ นาย
๑๒.๓.๑.๓ ชั้นยศ พ.ต. – พ.ท.    มีสิทธี้รับรองคํ้าประกันบุคคลได้ ๓ นาย
๑๒.๓.๑.๔ชั้นยศ พ.อ. ขึ้นไป    มีสิทธี้รับรองคํ้าประกันบุคคลได้ ๔ นาย
๑๒.๓.๒ กำหนดแนวทางการรายงานตัวและทำสัญญาเข้าเป็น นนส. โดยให้ผู้คํ้าประกันสามารถลงนาม เอกสารสำคัญล่วงหน้าโดยไม1ต้องเดินทางไปที่ รร.นส.ทบ. ด้วยตนเอง และให้หน่วยต้นสังกัดของทหารกองประจำการ จัดนายทหารสัญญาบัตรเป็นผู้แทนหน่วยนำทหารกองประจำการที่สอบผ่านไปรายงานตัวและทำสัญญา ณ รร.นส.ทบ. ในภาพรวม
๑๒.๓.๓ นอกกองทัพบกต้องเป็นข้าราชการสัญญาบัตรประจำการหรือข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป (ไม่ใช่พนักงานบริษัทหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ) และมีอายุไม่เกิน ๕๘ ปี มีสิทธี้รับรอง คํ้าประกันบุคคลได้ไม่เกิน ๒ นาย
๑๒.๔ ผู้ปกครองหมายถึง
–    บิดา
–    มารดา (ถ้าบิดาถึงแก่กรรมหรือไร้ความสามารถหรือได้รับมอบอำนาจจากบิดา)
–    ผู้ปกครอง (ถ้าบิดา มารดา ถึงแก1กรรม หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากบิดา มารดา ของผู้สมัคร)
–    ผู้ปกครอง ต้องให้คำยินยอมให้ผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก (กรณียังไม1บรรลุนิติภาวะ) ทำสัญญากับ กองทัพบก และต้องเป็นผู้รับผิดชอบระหว่างที่ผู้สมัครเข้ารับการฟิกอบรมเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก รวมทั้งการละเมิดสัญญา ภายหลังเมื่อสำเร็จการฟิกอบรม หรือเมื่อบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็ตาม
๑๒.๕ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ตามข้อ ๑๒.๑
๑๒.๕.๑ หลักฐานของผู้สมัคร
–    บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจำตัวประชาชน
–    รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ รูป แต่งกายสุภาพไม1สวมหมวกถ่ายคราวเดียวกัน
–    ระเบียนแสดงผลการศึกษา (รบ.) หรือประกาศนียบัตร ฉบับตัวจริง
–    ทะเบียนบ้านของตนเอง บิดา มารดา ฉบับตัวจริง
–    หลักฐานสำเร็จการฟิกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ (รด. ปี ๓) (ล้ามี) ฉบับตัวจริง
–    ใบ สด. ๘ หรือ สด. ๓ (สำหรับผู้จบ รด. ปี ๓ และขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว) ฉบับตัวจริง
–    หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ฉบับตัวจริง (ล้ามี)
–    ใบมรณะบัตรของบิดา มารดา ฉบับตัวจริง (ล้ามี)
๑๒.๕.๒ หลักฐานของผู้ปกครอง
–    ทะเบียนบ้าน ฉบับตัวจริง
–    หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง ฉบับตัวจริง
–    ใบมรณะบัตรหรือทะเบียนหย่า ฉบับตัวจริง (ล้ามี)
–    หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ฉบับตัวจริง (ล้ามี)
–    บัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองและคู่สมรส
–    หนังสือยินยอมการทำนิติกรรมของคู่สมรส (ล้ามี)
๑๒.๕.๓ หลักฐานของผู้รับรอง (ผู้คํ้าประกัน)
–    บัตรประจำตัวข้าราชการ ฉบับตัวจริง (เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรประจำการหรือข้าราชการ พลเรือนระดับ ๓ ขึ้นไป และมีอายุไม1เกิน ๕๘ ปี)
/- หนังสือรับรอง…
๑๑
–    หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ (ระบุตำแหน่งผู้คํ้าประกันในปัจจุบัน) ซึ่งออกโดยส่วนราชการ และมีผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจลงนามฉบับตัวจริง กรณีผู้คํ้าประกัน ๒ คน ต้องใช้ฉบับตัวจริง ๒ ฉบับ
–    ทะเบียนบ้านของผู้คํ้าประกันและคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส) ฉบับตัวจริง
–    หนังสือยินยอมการทำนิติกรรมของคู่สมรสพร้อมบัตรประจำตัวราชการหรือบัตรประจำตัว ประชาชน ฉบับตัวจริง (ถ้ามี)
๑๒.๕.๔ หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ฉบับตัวจริงของผู้สมัครผู้ปกครอง และผู้คํ้าประกันต้องถ่ายเอกสารด้วย กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A ๔ อย่างละ ๒ ฉบับ โดยยังไม1ต้องรับรองสำเนาเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๒.๕.๕ กรณีผู้สมัครที่รายงานตัวทำสัญญาอายุเกิน ๒๐ ปีไม่ต้องใข้ผู้ปกครอง
๑๒.๕.๖ ผู้สมัครในส่วนของทหารกองประจำการต้องมีหลักฐานเพิ่มเดิมนอกเหนือจากข้อ ๕ ในวันเข้ารายงาน ตัวทำสัญญาคังนี้
–    หนังสือรับรองและยินยอมให้เข้าปฏิบัติราชการใน ทบ. ของผู้บังคับหน่วย ตั้งแต่ ผู้บังคับกองพัน หรือ เทียบเท่าขึ้นไป ฉบับตัวจริง
–    ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด. ๔๓) ฉบับตัวจริง
–    ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด. ๔๓) ที่ระบุว่า ร้องขอเข้ากองประจำการฉบับตัวจริง (ในกรณีร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ) ฉบับตัวจริง
–    สำเนาคำร้องขอสิทธิลดวันรับราชการทหารกองประจำการ (ทบ.๑๐๑-๑๓๒) ที่รับรองโดย สัสดีจังหวัด หรือ สัสดีอำเภอ ที่เข้ารับการตรวจเลือก (ถ้ามี)
–    หลักฐานอื่น ๆ ที่มีการแจ้ง
ข้อ ๑๓ การเดินทางไปรายงานตัวเข้ารับการ■ฟิกอบรม
๑๓.๑ จดจำ วัน เวลา สถานที่ รับรายงานตัว ตามที่ได้ขึ้แจงให้ทราบในวันนัดฟิงคำขึ้แจงของแต่ละประเภทการสอบ คัดเลือกๆ ตามข้อ ๑๒.๑
๑๓.๒ เดินทางไปรายงานตัวทำสัญญาเพื่อเข้ารับการศึกษา คังนี้
๑๓.๒.๑ บุคคลพลเรือน, ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ นักศึกษาวิชาทหารหญิง พร้อมกับนำผู้ปกครอง และ ผู้รับรอง(ผู้คํ้าประกัน) โดยมีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๑๒.๕ ให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
๑๓๒๒ทหารกองประจำการ,ทหารขอเลื่อนกำหนดปลดจากกองประจำการ,พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว, อาสาสมัครทหารพรานชายหรือหญิง ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๒.๓ โดยมีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒.๕ ให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
๑๓.๓ ผู้ไม1ไปรายงานตัวทำสัญญาตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดถือว่าเป็นผู้สละสิทธี้
ข้อ ๑๔ สถานที่ฟิกอบรม
๑๔.๑ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รายงานตัวเข้าฟิกอบรมในวันที่ ๑ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียน นายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา ๑ปี และเข้าฟิกอบรมต่อ ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ อีก ๖ เดือน ได้แก่เหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า เหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารช่าง เหล่า ทหารสื่อสาร เหล่าทหารแพทย์ เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารขนส่ง เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารการสัตว์ เหล่าทหาร พลาธิการ เหล่าทหารการเงิน และเหล่าทหารการข่าว (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของทางราชการ) เมื่อสำเร็จ การศึกษาแล้วจะบรรจุเข้าประจำการในหน่วยที่ตนเองเลือกรับราชการและหรือตามที่กองทัพบกกำหนดโดยรวมระยะเวลา การศึกษาตามหลักสูตร ๑ ปี ๖
๑๔.๒ กำลังพลจากแหล่งภายในกองทัพบก เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน รายงานตัววันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และส่งเข้ารับการฟิกอบรม ณ หน่วยที่ตนเลือกบรรจุ
๑๔.๓ นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป และอาสาสมัครทหารพรานหญิงบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน รายงานตัววันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และส่งเข้ารับการฟิกอบรม ณ หน่วยที่ตนเลือกบรรจุ
๑๔.๔ ทหารอาสาอัตรานายทหารประทวน รายงานตัวในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จะต้องเข้ารับการฟิกอบรม ณ โรงเรียนเรียนการกำลังสำรองอีก ๓ เดือน แล้วบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยที่ตนเองเลือก และ ได้รับสิทธิตามที่ทางราชการกำหนด
/ฃ้อ ๑๔ สิทธิของ…
๑๒
ข้อ ร>๕ สิทธิของผู้ที่สำเร็จการฟิกอบรมแล้ว (ตามข้อ <5>๔) จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่าง ๆ ตามที่ กองทัพบกกำหนด และได้รับสิทธิที่ทางราชการกำหนด สำหรับนักเรียนนายสิบทหารบก จะมีสิทธิเพิ่มเติม ดังนี้
๑๕.๑ เงินเดือนในระหว่างศึกษาได้รับเงินเดือน พ.๑ ชั้น ๑๓ เดือนละ ๓,๐๗๐ บาท (หรือตามที่ ทบ. กำหนด)
๑๕๒ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกจะได้รับสิทธิในการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารเมื่อฟิกอบรมครบ ๑ปี โดยในแต่ละปีกองทัพบก จะคัดเลือกนักเรียนนายสิบทหารบก ซึ่งจะพิจารณาจากผลการศึกษา คะแนนรายวิชา คะแนนความ ประพฤติ และคะแนนรวมสูงสุดระหว่างเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด เพื่อส่งเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพบก) เท่าจำนวนที่ทางราชการกำหนด
๑๕.๓ สิทธินักเรียนนายสิบทหารบกระหว่างเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อกองทัพบกอนุมัติให้นักเรียน นายสิบทหารบกเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหารบก จะออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งยศ เป็นสิบตรีประจำการ ตั้งแต่วันที่บรรจุเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้รับเงินเดือนตามสิทธิของข้าราชการทหาร ตลอดเวลาที่มีสภาพ เป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพบก)
๑๕.๔ การเลือกเหล่านักเรียนนายสิบทหารบก จะดำเนินการเลือกเหล่าเมื่อเข้ารับการฟิกอบรมไประยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยพิจารณาจากผลการศึกษา หรือตามความต้องการของทางราชการ และ/หรือ ยินยอมให้กองทัพบกบรรจุเข้ารับราชการ ในหน่วยที่กองทัพบกกำหนด
ข้อ ๑๖ การชดใช้ค่าเสียหาย
ในกรณีที่ต้องพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกหรือรับราชการไม1ครบ กำหนดตามสัญญาจะต้องชดใช้ ค่าเสียหายตามระบุไว้ในสัญญาทุกประการ
ข้อ ๑๗ คำแนะนำและข้อพึงระมัดระวัง
๑๗.๑ อ่านเอกสารแนะนำฉบับนี้ให้ชัดเจน ทั้งผู้ปกครอง ผู้รับรอง และผู้สมัครก่อนตัดสินใจสมัครสอบหากมีข้อสงสัย ให้สอบถามกับคณะกรรมการของกรมยุทธศึกษาทหารบก ท่านจะได้คำตอบและรายละเอียดที่ถูกต้อง
๑๗.๒ กรมยุทธศึกษาทหารบก จะตรวจหลักฐานคะแนนเพิ่ม ก่อนการรายงานตัวเข้าทำสัญญา
๑๗.๓ จดจำกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบตามตารางเวลาให้แน่ซัด มิฉะนั้นอาจจะเสียสิทธิในการสอบ
๑๗.๔ การแต่งกายวันสอบภาควิชาการ ให้แต่งกายตามข้อ ๘.๑.๖.๒ มิฉะนั้น กรมยุทธศึกษาทหารบก จะไม่อนุญาต ให้เข้าห้องสอบ
๑๗.๕ บัตรประจำตัวสอบต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีที่สุด และต้องนำมาแสดงต่อกรรมการทุกชั้นตอนที่มีการสอบ (พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน)
๑๗.๖ ในวันสมัครวันสอบคัดเลือกตามชั้นตอนต่าง ๆ ไม1จำเป็นต้องนำผู้ปกครองหรือผู้รับรองไปด้วยโดยเฉพาะใน วันสอบภาควิชาการทางราชการจะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นเข้าไปในบริเวณที่ทำการสอบโดยเด็ดขาด
๑๗.๗ ในวันประกาศผลสอบภาควิชาการ ประกาศผลการสอบชั้นสุดท้าย การประกาศเรียกบุคคลสำรองทดแทน บุคคลตัวจริงผู้สมัครควรตรวจสอบประกาศผลสอบด้วยตนเอง เพื่ออ่านคำชี้แจง และรายละเอียดในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง (ไม่มีใครรับผิดชอบหรือต่อรองสิทธิแทนพ่านได้)
๑๗.๘ อย่าใช้เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ที่ปลอมแปลง หรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในใบสมัคร หากตรวจสอบพบ นอกจากพ่านจะไม1ได้เข้ารับการปฏิบัติงานในกองทัพบกแล้ว ยังจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาอีกด้วย
๑๗.๙ อย่าเชื่อคำแอบอ้างใดอย่าให้สินจ้างรางวัลแก1ผู้ใดทั้งสิ้นจงใช้ความสามารถของตัวท่านเองให้มากที่สุดเพราะ ไม่มีผู้ใดที่จะให้การช่วยเหลือท่านได้นอกจากความสามารถและความพร้อมของตัวท่านเอง
๑๗.๑๐ หากมีขัอสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑ ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ กองอำนวยการการรับสมัคร ๐ ๒๒๔๑ ๐๒๗๔, ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๓๗ และโทรศัพท์ทหาร ๘๙๑๐๙ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านต่อดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านล่าง


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 6 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมยุทธศึกษาทหารบก

ประกาศรับสมัคร file 1 | file 2 | file 3 | file 4 | file 5 | file 6 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักเรียนนายสิบทหารบก,นายทหารประทวน,ทหารอาสา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2,610
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 6 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมยุทธศึกษาทหารบก

ประกาศรับสมัคร file 1 | file 2 | file 3 | file 4 | file 5 | file 6 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
11 ธันวาคม 2022
End:
6 มกราคม 2023
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17980/

Venue

กรมยุทธศึกษาทหารบก
กรมยุทธศึกษาทหารบก Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com