Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

6 สิงหาคม 2019 - 13 สิงหาคม 2019

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 ส.ค. -13 ส.ค. 2562 รวม 118 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (ทำหน้าที่งานดับเพลิง)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 ดำรงตำแหน่งในสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง โดยวิธีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 2 (1) วิธีการคัดเลือก และข้อ 3 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรจ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 กอปรกับอนุมัติสำนักงานตำรวจแ่หงชาติ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ท้ายหนังสือ สำนักงานกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/7676 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (ทำหน้าที่งานดับเพลิง) จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่งานดับเพลิง) ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่งานดับเพลิง) เรียกว่า สายดับเพลิง ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ สอ.1

ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จำนวน 118 อัตรา

 

ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(ทำหน้าที่งานดับเพลิง)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 118
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. – 13 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 26 ส.ค. 2562

สอบวันที่: 1 ก.ย. 2562

ประกาศผลสอบ: 6 ส.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
6 สิงหาคม 2019
End:
13 สิงหาคม 2019
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/3223/

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 ส.ค. -13 ส.ค. 2562 รวม 118 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (ทำหน้าที่งานดับเพลิง)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 ดำรงตำแหน่งในสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง โดยวิธีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 2 (1) วิธีการคัดเลือก และข้อ 3 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรจ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 กอปรกับอนุมัติสำนักงานตำรวจแ่หงชาติ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ท้ายหนังสือ สำนักงานกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/7676 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (ทำหน้าที่งานดับเพลิง) จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่งานดับเพลิง) ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่งานดับเพลิง) เรียกว่า สายดับเพลิง ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ สอ.1

ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จำนวน 118 อัตรา

 

ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(ทำหน้าที่งานดับเพลิง)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 118
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. – 13 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 26 ส.ค. 2562

สอบวันที่: 1 ก.ย. 2562

ประกาศผลสอบ: 6 ส.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
6 สิงหาคม 2019
End:
13 สิงหาคม 2019
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/3223/

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com