Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-2 ก.ย. 2565 รวม 40 อัตรา,

16 สิงหาคม 2022 - 2 กันยายน 2022

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-2 ก.ย. 2565 รวม 40 อัตรา,

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17453/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายละแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 ก.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ!(ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ!(ปริญญาโท) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อใปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายละแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 40 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายละแผนปฏิบัติการ

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ ทางการวางผังเมือง ทางผังเมือง ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ ทางมนุษยศาสตร์ หรือ ทางสถิติ
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ ทางการวางผังเมือง ทางผังเมือง ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ ทางมนุษยศาสตร์ หรือ ทางสถิติ
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สํานักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความ เหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายละแผนปฏิบัติการ

ปริญญาตรี
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ วิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอแกผู้บังคับบัญชาประกอบการกำหนดนโยบาย และเป้าหมายของหน่วยงาน
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำแผน กำกับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธของงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
(๓) วิเคราะห์นโยบายผู้บริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยให้ผู้บังคับบัญชา แปลงเป็นแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ช่วยให้นโยบายเหล่านั้นบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
(๔) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของรัฐบาลเพื่อการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ และ แผนการบริหารงานงบประมาณ
(๕) ช่วยวิเคราะห์และพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงินประจำงวด การจัดสรร เงินและการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินประจำงวดให้แก่ส่วนราชการเพื่อจัดทำเป็นรายงานสรุปเสนอ แก,ผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง
(๖) ช่วยตรวจสอบประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ สถิติด้านต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและประมาณการรายได้ รายจ่ายประจำปี
(๗) ตรวจสอบรายงาน ประเมินผลและร่างบันทึกรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัด งบประมาณ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามหลักวิชา กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนนโยบายของ ทางราชการ
(๘) รวบรวมข้อมูลสถิติ และศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัยเพื่อให้ทราบ ถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมตลอดทั้งกฎหมายต่างๆ และใช้ประกอบ การพิจารณาทำแผนวิจัยให้สอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของประเทศ
(๙) จัดทำแบบสำรวจและดำเนินการสำรวจโครงการวิจัยต่างๆ เพื่อให้โครงการวิจัย ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
(๑๐)ศึกษา วิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานในการวิเคราะห์ วิจัยข้อมูล เพื่อให้การ กำกับดูแลและควบคุมคุณภาพงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล
(๑๑)รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ
๒. ด้านการวางแผน
(๑) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและภารกิจทีวางไว้วำมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด เพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงานและภารกิจให้ดียิ่งขึ้น
(๒) วางแผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด
(๓) วางระบบและแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนศึกษา ด้นคว้า และวิเคราะห์เรื่อง ต่างๆ เช่น รูปแบบและวิธีการงบประมาณ การบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์ งบประมาณ หรือพิจารณาหลักเกณฑ์ หรือพัฒนาปรับปรุงระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำและการ บริหารงบประมาณ
(๔) เสนอแนะประเด็นสำคัญหรือกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับงานโครงการ การวิจัยเพื่อ เป็นประโยชน์ประกอบการวางแผนและออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการชอง ผู้บังคับบัญชา
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
(๒) ประสานงานและชี้แจงรายละเอียดต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้งานตาม วัตถุประสงค์ของงานและสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน
(๓) ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อชอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานวิเคราะห์โครงการวิจัย ด้านการศึกษา ฟิกอบรม ดูงานและแลกเปลี่ยน ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
(๔) ช่วยดำเนินการประชุมของคณะกรรมการ หรือประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การเสวนาและการจัดทำกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ
๔. ด้านการบริการ
(๑) จัดทำและพัฒนาคู่มือหรือเอกสารทางวิชาการ ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยปรับปรุง แกไข ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แกเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๒) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ วิจัย จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๓) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์ วิจัย เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และสนับสนุนการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ
(๔) เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปหนังสือ วารสาร จดหมายข่าว เว็บไซด์ และเอกสาร วิชาการอื่นๆเพื่อก่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความชำนาญแก,ผู้,ที่สนใจนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปริญญาโท
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ วิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิปัติการ
(๑) รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายชองรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาประกอบการกำหนดนโยบาย และเป้าหมายชองหน่วยงาน
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำแผน กำกับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธของงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
(๓) วิเคราะห์นโยบายผู้บริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยให้ผู้บังคับบัญชา แปลงเป็นแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ช่วยให้นโยบายเหล่านั้นบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
(๔) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของรัฐบาลเพื่อการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ และ แผนการบริหารงานงบประมาณ
(๕) ช่วยวิเคราะห์และพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงินประจำงวด การจัดสรร
เงินและการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินประจำงวดให้แก1ส่วนราชการเพื่อจัดทำเป็นรายงานสรุปเสนอ แก,ผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง
(๖) ช่วยตรวจสอบประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
สถิติด้านต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและประมาณการรายได้ รายจ่ายประจำปี
(๗) ตรวจสอบรายงาน ประเมินผลและร่างบันทึกรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัด งบประมาณ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามหลักวิชา กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนนโยบายของ
ทางราชการ
(๘) รวบรวมข้อมูลสถิติ และศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัยเพื่อให้ทราบ ถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมตลอดทั้งกฎหมายต่างๆ และใช้ประกอบ การพิจารณาทำแผนวิจัยให้สอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของประเทศ
(๙) จัดทำแบบสำรวจและดำเนินการสำรวจโครงการวิจัยต่างๆ เพื่อให้โครงการวิจัย ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
(๑๐)ศึกษา วิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานในการวิเคราะห์ วิจัยข้อมูล เพื่อให้การ กำกับดูแลและควบคุมคุณภาพงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล
(๑๑)รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ
๒. ด้านการวางแผน
(๑) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและภารกิจที่วางไว้ว่ามี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด เพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงานและภารกิจให้ดียิ่งขึ้น
-(๒) วางแผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด
(๓) วางระบบและแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์เรื่อง ต่างๆ เช่น รูปแบบและวิธีการงบประมาณ การบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์ งบประมาณ หรือพิจารณาหลักเกณฑ์ หรือพัฒนาปรับปรุงระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำและการ บริหารงบประมาณ
(๔) เสนอแนะประเด็นสำคัญหรือกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับงานโครงการ การวิจัยเพื่อ เป็นประโยชน์ประกอบการวางแผนและออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการของ ผู้บังคับบัญชา
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
(๒) ประสานงานและชี้แจงรายละเอียดต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้งานตาม วัตถุประสงค์ของงานและสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน
(๓) ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานวิเคราะห์โครงการวิจัย ด้านการศึกษา นืกอบรม ดูงานและแลกเปลี่ยน ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
(๔) ช่วยดำเนินการประขุมของคณะกรรมการ หรือประขุมทางวิชาการ การสัมมนา การเสวนาและการจัดทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
๔. ด้านการนริการ
(๑) จัดทำและพัฒนาคู่มือหรือเอกสารทางวิชาการ ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยปรับปรุง แกไข ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก1เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อล่งเสริมและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๒) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ วิจัย จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
(๓) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์ วิจัย เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และสนับสนุนการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ
(๔) เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปหนังสือ วารสาร จดหมายข่าว เว็บไซด์ และเอกสาร วิชาการอื่นๆเพื่อถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความชำนาญแถ่ผัที,สนใจนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายละแผนปฏิบัติการ

ปริญญาตรี

๑. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงาน/โครงการ การติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนและการพัฒนา
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
๓. ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี ความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และความรู้ทั่วไป
๔. บทบาทและภารกิจของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕. การสรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

ปริญญาโท

๑. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงาน/โครงการ การติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนและการพัฒนา
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
๓. ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฏี ความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และความรู้ทั่วไป
๔. บทบาทและภารกิจของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔. การสรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 2 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายละแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 2 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
16 สิงหาคม 2022
End:
2 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17453/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com