Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ย. -29 พ.ย. 2565

23 พฤศจิกายน 2022 - 29 พฤศจิกายน 2022

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ย. -29 พ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

ลิงค์: https://ehenx.com/17812/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ย. – 29 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานใน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการ บริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/ ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสสาขา ๕๐๘ คอมพิวเตอร์อาร์ต/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เวชนิทัศน์/เทคโนโลยีและการ สื่อสารการศึกษา/ดิจิท้ลอาร์ต(ออกแบบดีจิท้ลอาร์ต)/นฤมิตศีลปี/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลดิมีเดีย/ ดิจิตอลมีเดีย
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัคร สอบแข่งซันที่มีวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจำเป็นต่อการ จัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่สัดส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำ สัญญาจ้าง


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 – 29 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 – 29 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
23 พฤศจิกายน 2022
End:
29 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17812/

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ย. -29 พ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

ลิงค์: https://ehenx.com/17812/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ย. – 29 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

(เพิ่มเติม…)
Facebook Comments

Details

Date:
13 กรกฎาคม 2024
Time:
22:22
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com