Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมอนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 ต.ค. 2565

2 ตุลาคม 2022 - 17 ตุลาคม 2022

กรมอนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 ต.ค. 2565

กรมอนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/17629/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกิจกรรมบำบัด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอนามัย เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ด้วยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ เฉพาะงานและคุณสมบัติของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการ ว่าจ้างเป็นพนักงานราชการ และคำสั่งกรมอนามัยที่ ๙๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักกิจกรรมบำบัด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักกิจกรรมบำบัด

เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไนระดับเดียวกันในสาขาวิชากายภาพบำบัด
ทางกิจกรรมบำบัด และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคคิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักกิจกรรมบำบัด

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑) ลัดกรอง ตรวจประเมิน และวิเคราะห์ปัญหาของประชาชนที่มีความบกพร่อง หรือพิการ ทางด้าน ร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตฐานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด เพื่อนำไปวางแผนในการ ส่งเสริม ป้องกันบำบัดและฟินฟูสมรรถภาพ
๒) ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและพึ่นฟูสมรรถภาพประชาชน ผู้ที่มีความบกพร่อง หรือพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด เพื่อพัฒนาทักษะในการทำ กิจกรรมการดำเนินชีวิต
๓) ออกแบบ ประดิษฐ์ ดัดแปลง ประยุกต์ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเครื่องตาม สภาพที่อยู่อาลัยและ สิ่งแวดล้อมของผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด เพื่อให้บุคคลดำเนินชีวิตได้ตามลักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และมีส่วนร่วม ในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชนและสังคม
๔) ศึกษา ด้นคว้า วิเคราะห์ สำรวจ วิจัย รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบำบัด
๕) จัดทำบทความ เอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ ให้เข้าใจงานด้านกิจกรรมบำบัด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ ตามที่กำหนดไว้
๔. ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านกิจกรรมบำบัด แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการส่งเสริมป้องกัน บำบัดและพึ่นฟูสมรรถภาพเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต้านกิจกรรมบำบัด
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ๖. สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

วิชาที่สอบ

นักกิจกรรมบำบัด

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป ๒. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย ๓. ความรู้ทางด้านกิจกรรมบำบัดและที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ๑. ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ห่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น ๒. การทดสอบตัวอย่างงาน – ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมอนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักกิจกรรมบำบัด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมอนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
2 ตุลาคม 2022
End:
17 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17629/

Venue

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com