Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-16 ต.ค. 2565

2 ตุลาคม 2022 - 16 ตุลาคม 2022

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-16 ต.ค. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17646/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการภาพถ่าย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการภาพถ่าย

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการภาพถ่าย

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการภาพถ่าย

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th หัวข้อ “รับรองคุณวุฒิ”

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการภาพถ่าย

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการภาพถ่าย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และ ข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ เพื่อจัดหาหรือเพื่อเตรียมการคัดเลือกบริเวณที่จะทำและหรือระบบภูมิสารสนเทศ
(๖) สำรวจและวางโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ กำหนดจุดบังคับภาพ รังวัด และคำนวณปรับแก้ค่าพิกัด และบันทึกข้อมูลผลการรังวัด เพื่อใช้ในการจัดทำต่าง ๆ
(๓) จัดสร้างระวางขยายภาพถ่ายและระวางภาพถ่าย เพื่อใช้ในการออก เอกสารสิทธึ๋ เพื่อพิสูจน์สิทธิในที่ดิน และให้บริการแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป
(๔) อ่าน แปลและดีความภาพถ่ายทางอากาศ และวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อดูร่องรอยการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึง แปล วิเคราะห์เนื้อที่การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร
(๕) นำเข้า ตรวจสอบ แก้ไข รักษาและด้นคืนข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำเป็น ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
(๖) ประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน
(๗) ดูแล จัดเก็บ บริการ ภาพถ่าย และหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อ ให้บริการแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปนำไปใช้ประโยชน์
(๘) สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อวางแผนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบ้าหมายและผลสัมฤทธี๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธิ้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแกบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ตรวจสอบและเตรียมระวางและหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อทำการ จัดส่งให้หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และให้บริการประชาชน
(๒) ขี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลด้านและหรือภูมิสารสนเทศเพื่อให้ ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป
(๓) ให้บริการและหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบบูรณาการให้แก่ นักวิชาการของหน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป
(๔) ให้บริการหรือข้อมูลในรูปแบบบูรณาการให้แก่นักวิชาการของ หน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ ประชาชนทั่วไป

วิชาที่สอบ

นักวิชาการภาพถ่าย

๑. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑) ด้าน Remote Sensing ๒) ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ๓) ด้านระบบกำหนดตำแหน่งพิกัดจากดาวเทียม GPS ๔) ด้านสถิติ
๒. คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 16 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิชาการภาพถ่าย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 16 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
2 ตุลาคม 2022
End:
16 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17646/

Venue

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com