สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขยายเวลารับสมัครข้าราชการ 73 อัตรา ถึงวันที่ 5 ส.ค. 63

Spread the love

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขยายเวลารับสมัครข้าราชการ 73 อัตรา ถึงวันที่ 5 ส.ค. 63

ลิงค์: https://ehenx.com/10144/ หรือ
เรื่อง:


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขยายเวลารับสมัครข้าราชการ 73 อัตรา ถึงวันที่ 5 ส.ค. 63

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราฎร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยรับสมัครจากผู้ที่ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 8-29 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นั้น

โดยที่ประกาศรัฐสภา เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้สอดคล้องกับวันหยุดราชการของทางราชการทั่วไปตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เพื่อให้การสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติกา เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐภา ที่ 4/2558 (ว 1) ลงวันที่ 21 มกราม 2558 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และที่ 59/2561 (ว 15) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จึงขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันฯ ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ www.parliament.go.th หรือที่ http://hris.parliament.go.th/job/ หัวข้อ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนยีมในการสมัครสอบผ่านช่องทาง ดังนี้

1. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร โดยจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2563

2. การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และการชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK / Krungthai NEXT จะต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 นาฬิกา ของวันที่ 6 สิงหาคม 2563

ภายหลังที่ได้ดำเนินการสมัครและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ผู้สมัครสอบต้องจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน โดยลงทะเบียนทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มาที่ กลุ่มงานบริหางานบุคคล สำนักบริหารกลาง ตู้ ปณ.75 ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 (ให้ถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับลงทะเบียน)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมจัดส่งใบสมัครเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนภายในวันที่กำหนด กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.parliament.go.th หรือที่ http://hris.parliament.go.th/job/

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563
เลขาธฺการสภาผู้แทนราษฎร

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →