เตรียมสอบ ตำรวจ ปจ. หญิง 150 อัตรา

Spread the love

เตรียมสอบ ตำรวจ ปจ. หญิง 150 อัตรา

ลิงค์: https://ehenx.com/9883/ หรือ
เรื่อง:


เตรียมสอบ ตำรวจ ปจ. หญิง 150 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจนครบาล เตรียมเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด บน.น. จำนวน 150 อัตรา

จากบันทึกข้อความ ที่ 009.161/1806 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การสรรหาบุคลภายนอกเพศหญิงเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 และ 2 บก.อคฝ.บช.น. จำนวน 150 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตามหนังสือที่ บช.น. ที่ 0015.112/508 ลง 14 ม.ค.63 และที่ 0015.112/2327 ลง 21 ก.พ. 63 ขออนุมัติหลักการให้ บช.น. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศหญิง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้ารนาชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. ดำรงตำแหน่งในสังกัด กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 และ 2 บก.อคม. จำนวน 150 นาย ความละเอดียแจ้งแล้ว นั้น

กรณีดังกล่าว ตร.มีบันทึกของ 17 มิ.ย.63 อนุมัติและมอบหมายการดเนินการ ดังนี้

1. ให้ ผบช.น. เ็นผู้ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน 150 อัตรา ด้าวยวิธีการสอบแข่งขันตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารบราชการเ็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเ็้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนในสังกัด บช.น. รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 135 (8,610 บาท) หรือระดับ ป.1 ชั้น 15.5 (9,330 บาท) แล้วแต่กรณีตามลำดับ และเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรหรือมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) ที่ ก.ตร. กำหนดแล้ว จึงแต่งตั้งให้ดำรงตำหน่ง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก. ควบคุมฝูงชน 1 และ 2 บก.อคม. โดยสามารถขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จาก บช.ศ. และหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 การกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครให้เป็นไปตามกฎมหายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่ บช.น. เสนอ

1.2 กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ทีได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก. ควบคุมฝูงชน 1 หรือ 2 บก.อคม. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปดำรงตำหน่อื่นได้

2. สำหรับในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการร่างประกาศรับสมัคร หลักสูตร การฝึกอบรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ตลอดจนการเลือกตำแหน่งเพื่อบรรจุแต่งตั้งและกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1 ให้ บช.น. เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่ ตร.อนุมัติ และให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยประสานงานกับ บช.ศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ให้ สกพ.(อค.) กันอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 150 อัตรา สำหรับตำแหน่งที่ใช้รองรับการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันฯ ให้ บช.น. จัดทำบัญชีตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ที่ว่างในสังกัด จำนวน 150 ตำแหน่ง และ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก. ควบคุมฝูงชน 1 และ 2 บก.อคม.จำนวน 150 ตำหน่ง แจ้งให้ สกพ.(อค.) เพื่อตรวจสอบและกันตำแหน่งใช้รองรับกรณีดังกล่าวต่อไป

4. ให้ สกพ.(ทพ.) รับผิดชอบเกี่ยวกับแนวทางการบรรจุแต่งตั้ง การกำหนดวันบรรจุแต่งตั้ง และดำเนินการอื่นๆ ที่เกียวข้อง

5. ให้ สงป. รับผิดชอบงบประมาณในการดำเนินการสรรหาและฝักอบรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบ 1 | 2 | 3 |

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →