กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยายเวลารับสมัครถึง 3 ส.ค.63

Spread the love

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยายเวลารับสมัครถึง 3 ส.ค.63

ลิงค์: https://ehenx.com/10163/ หรือ
เรื่อง:


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยายเวลารับสมัครถึง 3 ส.ค.63

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และเลื่อนกำหนดวันเวลาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดล้อมได้มีประกาศ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24-31 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนอำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ใวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นั้น

เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 วัน ดังนั้น เพื่อให้การดเนินการสรรหาและเลือสกรรพนักงานราชการทั่วไป เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินการดังนี้

1. ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสกรรเป็นพนักงานาชการทั่วไป จากตั้งแต่วันที่ 24-31 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563

2. เลื่อนกำหนดวันเวลาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ จากวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 6 สิงหาคม 2563 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ไฟล์แนบ 1 | แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →