ชี้เป้า ร้านออนไลน์ไม่โชว์ราคา รับเลย 25% ของค่าปรับ

Spread the love

ชี้เป้า ร้านออนไลน์ไม่โชว์ราคา รับเลย 25% ของค่าปรับ

ลิงค์: https://ehenx.com/10647/ หรือ
เรื่อง:


ชี้เป้า ร้านออนไลน์ไม่โชว์ราคา รับเลย 25% ของค่าปรับ

‘งานออนไลน์’ เงินดี แค่ชี้เป้าร้านค้าออนไลน์ ร้านไหนไม่แจ้งราคา รับเลย 25%

นักช้อปออนไลน์อย่ารอช้า! ขอเสนองานง่าย ทำได้ผ่านออนไลน์ แค่ชี้เป้า ร้านค้าออนไลน์ที่ “ขายของไม่บอกราคา” แจ้งเบาะแส รอรับส่วนแบ่ง 25% ของค่าปรับได้เลย

จากกรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ขายของออนไลน์ต้องโชว์ราคา ผู้แจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่ง 25% ของค่าปรับนั้น ทาง “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม” ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

โดยตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า และบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ได้กำหนดให้ ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย ราคาที่แสดง ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 28 และมีโทษตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

สำหรับการจ่ายเงินสินบนนั้น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 ประกอบมาตรา 43 กำหนดให้คณะกรรมการ มีอำนาจสั่งจ่ายเงินสินบนจากจำนวนเงินค่าปรับตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระทำความผิดและได้มีการเปรียบเทียบ ซึ่งการจับกุมและเปรียบเทียบจะเกิดขึ้นได้เฉพาะกรณีความผิดซึ่งหน้า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 80 เท่านั้น

นอกจากนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล พ.ศ. 2547 ข้อ 4 ข้อ 7 และข้อ 8 กำหนดให้ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินสินบนจะต้องเป็นผู้ที่แจ้งความนำจับถึงเบาะแสแห่งการกระทำความผิด และเป็นผลให้ทำการจับกุมสำเร็จ และการจ่ายเงินสินบนจะทำได้ต่อเมื่อคดีเลิกกัน โดยมีการจับกุมและเปรียบเทียบและได้มีการชำระค่าปรับแล้ว ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสมีสิทธิได้รับเงินสินบน ในอัตราร้อยละ 25 ของเงินค่าปรับ

 

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →