[ข้อบังคับ] พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐

Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 3
  • File Size 43.77 KB
  • File Count 1
  • Create Date 25 กุมภาพันธ์ 2018
  • Last Updated 25 กุมภาพันธ์ 2018

[ข้อบังคับ] พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อบังคับองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
ว่าด้วยการปฏิบัติงานแทน การมอบหมาย และการมอบอำนาจ
พ.ศ. ๒๕๔๒[๑]

โดยที่เป็นการสมควรให้การปฏิบัติงานขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๔) และ (๗) แห่งพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในข้อบังคับนี้
“ปรส.” หมายความว่า องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
“คณะกรรมการองค์การ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
“รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ” หมายความว่า รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
“รองเลขาธิการ” หมายความว่า รองเลขาธิการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
“ผู้ช่วยเลขาธิการ” หมายความว่า ผู้ช่วยเลขาธิการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

ข้อ ๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ และยังมิได้มีการแต่งตั้งเลขาธิการ ให้คณะกรรมการองค์การแต่งตั้งรองเลขาธิการ หรือผู้ช่วยเลขาธิการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ และให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการทุกประการ เว้นแต่อำนาจและหน้าที่ของเลขาธิการในฐานะกรรมการของ ปรส.

ข้อ ๓ ในกรณีที่เลขาธิการ หรือผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติงานได้ เลขาธิการ หรือผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ จะมอบหมายให้รองเลขาธิการ หรือผู้ช่วยเลขาธิการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานแทนได้ ภายในขอบอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการ หรือ ผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ
การมอบหมายตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นหนังสือ

ข้อ ๔ เลขาธิการ หรือผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ จะมอบอำนาจให้ตัวแทน หรือบุคคลใดกระทำกิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ เว้นแต่ กิจการที่คณะกรรมการองค์การได้มีข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การมอบอำนาจตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นหนังสือ

ข้อ ๕ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
อมเรศ ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

พัสสน/จัดทำ
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

โชติกานต์/ปรับปรุง
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนพิเศษ ๑๑ ง/หน้า ๑/๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒