คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๗๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความเอกสารแนบท้ายสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติกำหนดตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป[๑]

Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 2
  • File Size 271.32 KB
  • File Count 1
  • Create Date 25 กุมภาพันธ์ 2018
  • Last Updated 25 กุมภาพันธ์ 2018

คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๗๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความเอกสารแนบท้ายสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติกำหนดตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป[๑]

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๑๗๑/๒๕๕๕
เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความเอกสารแนบท้ายสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
กำหนดตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป[๑]

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๔) กำหนดให้การรับประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยพิบัติ สำหรับผู้เอาประกันภัยกลุ่ม SMEs และอุตสาหกรรม โดยใช้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) ที่ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากองทุน ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป บริษัทประกันภัยจะไม่ออกกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติและเอาประกันภัยต่อกับกองทุนก็ได้ ดังนั้น เพื่อให้มีเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยรองรับกับกรณีดังกล่าว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๗๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความเอกสารแนบท้ายสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติกำหนดตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป”

ข้อ ๒ การรับประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยพิบัติ สำหรับผู้เอาประกันภัยกลุ่ม SMEs และอุตสาหกรรมที่บริษัทไม่ออกกรมธรรม์ประกันภัยภัยพิบัติ ไม่เอาประกันภัยต่อกับกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ และใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำกว่ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติกำหนดตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป ให้บริษัท
(๑) ใช้แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่แนบท้ายคำสั่งนี้ ดังต่อไปนี้
(ก) เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยลมพายุ (แบบ อค. 1.32)
(ข) เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยน้ำท่วม (แบบ อค. 1.33)
(ค) เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ (แบบ อค. 1.34)
(๒) ใช้แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่แนบท้ายคำสั่งนี้ ดังต่อไปนี้
(ก) เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยน้ำท่วม (แบบ ทส. 1.06)
(ข) เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยลมพายุ (แบบ ทส. 1.07)
(ค) เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ (แบบ ทส. 1.08)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ประเวช องอาจสิทธิกุล
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน
[เอกสารแนบท้าย]

๑. เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอันเกิดขึ้นจากภัยลมพายุ (Windstorm Endorsement) (กรณีคุ้มครองภัยธรรมชาติทั่วไปและภัยพิบัติโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป) (แบบ อค.1.32)
๒. เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอันเกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วม (Flood Endorsement) (กรณีคุ้มครองภัยธรรมชาติทั่วไปและภัยพิบัติโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป) (แบบ อค.1.33)
๓. เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายอันเกิดขึ้นจากภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ (Earthquake or Volcanic Eruption or Tidal Wave or Tsunami Endorsement) (กรณีคุ้มครองภัยธรรมชาติทั่วไปและภัยพิบัติโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป) (แบบ อค.1.34)
๔. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดจากภัยน้ำท่วม (Sub Limit for Risks from flood Endorsement) (กรณีคุ้มครองภัยธรรมชาติทั่วไปและภัยพิบัติโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป) (แบบ ทส.1.06)
๕. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดจากภัยลมพายุ (Sub Limit for Risks from Windstorm Endorsement) (กรณีคุ้มครองภัยธรรมชาติทั่วไปและภัยพิบัติโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป) (แบบ ทส.1.07)
๖. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดจากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ (Sub Limit for Risks from Earthquake or Volcanic Eruption or Tidal Wave or Tsunami Endorsement) (กรณีคุ้มครองภัยธรรมชาติทั่วไปและภัยพิบัติโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป) (แบบ ทส.1.08)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ปณตภร/ผู้ตรวจ
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๙ ง/หน้า ๑๐๑/๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖