คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานข้อมูลการรับประกันภัยพิบัติ[๑]

Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 0
  • File Size 55.62 KB
  • File Count 1
  • Create Date 25 กุมภาพันธ์ 2018
  • Last Updated 25 กุมภาพันธ์ 2018

คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานข้อมูลการรับประกันภัยพิบัติ[๑]

คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๓๕/๒๕๕๕
เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานข้อมูลการรับประกันภัยพิบัติ[๑]

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานข้อมูลการรับประกันภัยพิบัติ”

ข้อ ๒ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในคำสั่งนี้
“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และให้หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ข้อ ๔ ให้บริษัทที่รับประกันภัยพิบัติภายใต้พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดทำและยื่นรายงานข้อมูลการรับประกันภัยพิบัติเป็นรายเดือนภายในสิ้นเดือนถัดไปตามแบบที่แนบท้ายคำสั่งนี้
สำหรับการรับประกันภัยพิบัติภายใต้พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ให้บริษัทจัดทำและยื่นรายงานการรับประกันภัยพิบัติตามวรรคหนึ่งภายในสองเดือนนับแต่วันที่ในคำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๕ ให้บริษัทยื่นรายงานตามข้อ ๔ ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อนายทะเบียนตามระบบที่สำนักงานกำหนดไว้ หากข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบจากระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าบริษัทมิได้ยื่นรายงานดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถยื่นรายงานตามข้อ ๔ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บริษัทยื่นคำขออนุญาตขยายระยะเวลาต่อนายทะเบียนก่อนสิ้นสุดระยะเวลานั้นได้ โดยต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นมาด้วย หากนายทะเบียนเห็นสมควร จะอนุญาตขยายระยะเวลาก็ได้
ในกรณีที่รายงานตามข้อ ๔ ที่ยื่นมาไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายการครบถ้วน นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ประเวช องอาจสิทธิกุล
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน
[เอกสารแนบท้าย]

๑. รายงานการรับประกันภัยพิบัติ

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

อุษมล/ผู้ตรวจ
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๔ ง/หน้า ๔๑/๓๐ มกราคม ๒๕๕๖