ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหรือข้อตกลงการกู้ยืมเงิน

Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 1
 • File Size 83.93 KB
 • File Count 1
 • Create Date 25 กุมภาพันธ์ 2018
 • Last Updated 25 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหรือข้อตกลงการกู้ยืมเงิน

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหรือข้อตกลงการกู้ยืมเงิน[๑]

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหรือข้อตกลงการกู้ยืมเงิน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“กู้ยืมเงิน” หมายความว่า รับเงิน ไม่ว่าในลักษณะของการรับฝาก การกู้ การยืม การรับเข้าร่วมลงทุน หรือในลักษณะอื่นใด โดยผู้กู้ยืมเงินจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนหรือตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรับเพื่อตนเองหรือรับในฐานะตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้กู้ยืมเงิน หรือของผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือในฐานะอื่นใด และไม่ว่าการรับหรือจ่ายต้นเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนนั้น จะกระทำอำพรางด้วยวิธีการอย่างใด ๆ
“ผลประโยชน์ตอบแทน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ผู้กู้ยืมเงินจ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน เพื่อการกู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายในลักษณะดอกเบี้ย เงินปันผล หรือลักษณะอื่นใด
“ผู้กู้ยืมเงิน” หมายความว่า บุคคลผู้ทำการกู้ยืมเงิน และในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งลงนามในสัญญาหรือตราสารการกู้ยืมเงินในฐานะผู้แทนของนิติบุคคลนั้นด้วย
“ผู้ให้กู้ยืมเงิน” หมายความรวมถึง บุคคลซึ่งผู้ให้กู้ยืมเงินระบุให้เป็นบุคคลที่ได้รับต้นเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้กู้ยืมเงิน

ข้อ ๒ ผู้กู้ยืมเงินและหรือผู้ให้กู้ยืมเงินผู้ใดประสงค์จะจดทะเบียนสัญญาหรือข้อตกลงการกู้ยืมเงินที่มีลักษณะเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ซึ่งได้กระทำก่อนวันที่พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มีผลใช้บังคับ ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง ในพระบรมมหาราชวัง สำหรับกรณีผู้กู้ยืมเงินมีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร
(๒) สำนักงานสรรพากรจังหวัด สำหรับกรณีผู้กู้ยืมเงินมีภูมิลำเนาในเขตท้องที่จังหวัดนั้น
รับแบบคำขอจดทะเบียนได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในพระบรมมหาราชวัง และสำนักงานสรรพากรจังหวัดทุกจังหวัด

ข้อ ๓ การยื่นคำขอจดทะเบียนต้องยื่นแยกเป็นรายสัญญาหรือข้อตกลง โดยคำขอจดทะเบียนสองฝ่ายให้ใช้แบบคำขอจดทะเบียน กฉ. ๑ และคำขอจดทะเบียนฝ่ายเดียวให้ใช้แบบคำขอจดทะเบียน กฉ. ๒

ข้อ ๔ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องนำสัญญาหรือข้อตกลงในการกู้ยืมเงินหรือเอกสารอื่นที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องมอบภาพถ่ายสัญญาหรือข้อตกลงหรือเอกสารดังกล่าวที่รับรองความถูกต้องอย่างละ ๒ ชุด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

ข้อ ๕ การยื่นคำขอจดทะเบียนฝ่ายเดียว เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่รับคำขอแล้วจะได้มีหนังสือสอบถามไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้ความยินยอมและยอมรับข้อความในสัญญาหรือข้อตกลงที่นำมาขอจดทะเบียนนั้น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับของพนักงานเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้รับแจ้งตอบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่รับจดทะเบียนให้และจะแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายที่ขอจดทะเบียนทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
สุธี สิงห์เสน่ห์ พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สุกัญญา/ผู้จัดทำ
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒

อุรารักษ์/ตรวจ
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๗๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๒/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๗

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 0
 • File Size 35.46 KB
 • File Count 1
 • Create Date 25 กุมภาพันธ์ 2018
 • Last Updated 25 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่[๑]

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร
ข้อ ๓ ในกรุงเทพมหานครให้ปลัดกระทรวงการคลังหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสังกัดของตน แล้วแต่กรณี และในจังหวัดอื่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
สำหรับกรณีปลัดกระทรวงการคลังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกบัตรและกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
สุธี สิงห์เสน่ห์ พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
[เอกสารแนบท้าย]
๑. แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

สุกัญญา/พิมพ์
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
อุรารักษ์/ตรวจ
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๗๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๗

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘

Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 0
 • File Size 28.04 KB
 • File Count 1
 • Create Date 25 กุมภาพันธ์ 2018
 • Last Updated 25 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘[๑]

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศให้ยกเลิกความในข้อ ๓ วรรคสอง ของประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“สำหรับกรณีปลัดกระทรวงการคลังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ และกรณีที่ข้าราชการนอกสังกัดกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่”
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๒๘
พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อุรารักษ์/ผู้จัดทำ
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๒๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๗/๑๑ กันยายน ๒๕๒๘

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘

Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 0
 • File Size 26.88 KB
 • File Count 1
 • Create Date 25 กุมภาพันธ์ 2018
 • Last Updated 25 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘[๑]

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ ของหมายเหตุท้ายแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๑ มีตรากระทรวงการคลัง ตรากระทรวงมหาดไทย หรือตราประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประทับที่มุมรูป”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔ และข้อ ๕ ของประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗
“ข้อ ๔ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้ห้าปีนับแต่วันออกบัตร
ข้อ ๕ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบัตรประจำตัวตามประกาศนี้ออกจากราชการหรือตำแหน่งให้เป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะใช้บัตรประจำตัวนั้นต่อไป และให้ผู้นั้นส่งมอบบัตรประจำตัวคืนให้แก่ผู้ออกบัตรโดยยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปภายในสามสิบวันนับแต่วันออกจากราชการ หรือตำแหน่งนั้น”

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๒๘
สมหมาย ฮุนตระกูล พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สุกัญญา/พิมพ์
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

อุรารักษ์/ตรวจ
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๓/หน้า ๑๓๖/๘ มกราคม ๒๕๒๘

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๓

Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 0
 • File Size 127.81 KB
 • File Count 1
 • Create Date 25 กุมภาพันธ์ 2018
 • Last Updated 25 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๓

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนด
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
(ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๓[๑]

อาศัยอำนาจตามในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๓๔๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปลัดกระทรวงการคลังและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๖๙/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง มอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๓๕

ข้อ ๒ แต่งตั้งให้
๑. กระทรวงมหาดไทย
๑.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
(๒) ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
(๓) ผู้อำนวยการกองนิติการ
(๔)หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการตามกฎหมาย กองนิติการ
๒. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒.๑ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
(๑) รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายปฏิบัติการ ๒
(๒) ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
(๓) รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
(๔) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
(๕) ผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๖) รองผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๗) ผู้กำกับการ ๑ ถึง ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๘) รองผู้กำกับการ ๑ ถึง ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๙) รองผู้กำกับการหัวหน้าชุดสอบสวน ๑ ถึง ๔ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๑๐) สารวัตรงาน ๑ ถึง ๕ กองกำกับการ ๑ ถึง ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๑๑) สารวัตรสอบสวนงาน ๑ ถึง ๔ กองกำกับการ ๑ ถึง ๓ กองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๑๒) สารวัตรชุดสอบสวน ๑ ถึง ๔ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๑๓) รองสารวัตรงาน ๑ ถึง ๕ กองกำกับการ ๑ ถึง ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๑๔) รองสารวัตรชุดสอบสวน ๑ ถึง ๔ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๑๕) ผู้บังคับการกองปราบปราม
(๑๖) รองผู้บังคับการกองปราบปราม
(๑๗) ผู้กำกับการ ๑ ถึง ๕ กองปราบปราม
(๑๘) รองผู้กำกับ ๑ ถึง ๕ กองปราบปราม
(๑๙) สารวัตรแผนก ๑ ถึง ๕ กองกำกับการ ๑ ถึง ๕ กองปราบปราม
(๒๐) รองสารวัตรแผนก ๑ ถึง ๕ กองกำกับการ ๑ ถึง ๕ กองปราบปราม
๒.๒ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
(๑) ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
(๒) รองบัญชาการตำรวจนครบาล
(๓) ผู้ช่วยบัญชาการตำรวจนครบาล
(๔) ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๑ ถึง ๙
(๕) รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๑ ถึง ๙
(๖) ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุกสถานี
(๗) รองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุกสถานี
(๘) สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุกสถานี
(๙) สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทุกสถานี
(๑๐) สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุกสถานี
(๑๑) รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุกสถานี
(๑๒) รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทุกสถานี
(๑๓) รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุกสถานี
๒.๓ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค
(๑) ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙
(๒) รองผู้บัญชากรตำรวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙
(๓) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙
(๔) ผู้บังคับการตำรวจภูธรทุกจังหวัด
(๕) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรทุกจังหวัด
(๖) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ
(๗) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกกิ่งอำเภอ
(๘) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกตำบล
(๙) รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ
(๑๐) รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกกิ่งอำเภอ
(๑๑) รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกตำบล
(๑๒) สารวัตรสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ
(๑๓) สารวัตรสถานีตำรวจภูธรทุกกิ่งอำเภอ
(๑๔) สารวัตรสถานีตำรวจภูธรทุกตำบล
(๑๕) สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ
(๑๖) สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรทุกกิ่งอำเภอ
(๑๗) สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรทุกตำบล
(๑๘) หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด
(๑๙) สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ
(๒๐) สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุกกิ่งอำเภอ
(๒๑) สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุกตำบล
(๒๒) รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ
(๒๓) รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทุกกิ่งอำเภอ
(๒๔) รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทุกตำบล
(๒๕) รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ
(๒๖) รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุกกิ่งอำเภอ
(๒๗) รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุกตำบล
(๒๘) รองสารวัตรสถานีตำรวจภูธรทุกตำบล
๓. กระทรวงยุติธรรม
๓.๑ กรมบังคับคดี
(๑) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง (นิติกร ๙ ชช.)
(๒) ผู้อำนวยการกองบังคับแพ่ง ๑ (นิติกร ๘)
(๓) ผู้ตรวจการบังคับคดี (นิติกร ๘)
๔. สำนักงานอัยการสูงสุด
(๑) อัยการจังหวัดทุกจังหวัด
(๒) อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๑
(๓) อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๓
(๔) อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง ๑
(๕) อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง ๔
๕. กระทรวงพาณิชย์
๕.๑ สำนักทะเบียนธุรกิจ
พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
๕.๒ กรมทะเบียนการค้า
ผู้อำนวยการกองนิติการ
๖. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
๗. ธนาคารแห่งประเทศไทย
(๑) ผู้อำนวยการอาวุโส สายกฎหมาย
(๒) ผู้อำนวยการ สายกฎหมาย
(๓) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายกฎหมาย
(๔) ผู้บริหารอาวุโส สายกฎหมาย
(๕) ผู้บริหารทีม สายกฎหมาย
(๖) ผู้เชี่ยวชาญ สายกฎหมาย
(๗) นิติกร สายกฎหมาย
(๘) ผู้อำนวยการอาวุโส สายคดี
(๙) ผู้อำนวยการ สายคดี
(๑๐) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายคดี
(๑๑) ผู้บริหารอาวุโส สายคดี
(๑๒) ผู้บริหารทีม สายคดี
(๑๓) ผู้เชี่ยวชาญ สายคดี
(๑๔) นิติกร สายคดี
(๑๕) ผู้บริหารทีม ทีมกำกับบุคคลรับอนุญาต ฝ่ายกำกับ ๑ สายกำกับสถาบันการเงิน
(๑๖) ผู้ตรวจสอบ ทีมกำกับบุคคลรับอนุญาต ฝ่ายกำกับ ๑ สายกำกับสถาบันการเงิน
๘. กระทรวงการคลัง
๘.๑ สำนักงานปลัดกระทวงการคลัง
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง
(๒) รองปลัดกระทรวงการคลัง
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
(๔) ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกร ๑๐ ชช.)
(๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการคลัง (นิติกร ๘ ว)
๘.๒ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(๒) รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(๓) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ได้รับมอบหมายดูแลเกี่ยวกับงานป้องปรามและการเงินนอกระบบ
(๔) ข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในตำแหน่งเศรษฐกรและนิติกร ระดับ ๓ ขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องปรามและการเงินนอกระบบ
๘.๓ กรมบัญชีกลาง
คลังจังหวัดทุกจังหวัด
๘.๔ กรมสรรพากร
ข้าราชการสังกัดกรมสรรพากรตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ในแต่ละท้องที่ ดังนี้
(๑) สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ (๒) (๓) (๔) และ (๕) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(๒) สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับท้องที่สรรพากรภาคนั้น
(๓) สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับท้องที่สรรพากรพื้นที่นั้น
(๔) สังกัดสำนักงานสรรพากรจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสำนักงานสรรพากรจังหวัด (สาขา) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับท้องที่จังหวัด หรือจังหวัด (สาขา) นั้น
(๕) สังกัดสำนักงานสรรพากรอำเภอหรือเขต หรือสำนักงานสรรพากรอำเภอ (สาขา) หรือเขต (สาขา) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับท้องที่อำเภอหรือเขต หรืออำเภอ (สาขา) หรือเขต (สาขา) นั้น
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗

ข้อ ๓ การใช้อำนาจในการตรวจสอบหรือค้นตามมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จะต้องมีข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป เป็นผู้นำในการเข้าไปตรวจสอบหรือค้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ศุภชัย พิศิษฐวานิช ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
ปลัดกระทวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปฏิบัติราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วัชศักดิ์/พิมพ์
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑

อุรารักษ์/ตรวจ
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๔๒ ง/หน้า ๑๑/๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๔๓

Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 4
 • File Size 32.19 KB
 • File Count 1
 • Create Date 25 กุมภาพันธ์ 2018
 • Last Updated 25 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๔๓

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนด
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๓๗)
พ.ศ. ๒๕๔๓[๑]

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แล้ว นั้น

บัดนี้ มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพิ่มเติม จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๓๔๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปลัดกระทรวงการคลัง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แต่งตั้งให้

๑. ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องปรามและการเงินนอกระบบ ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป

๒. ข้าราชการกรมศุลกากร ในตำแหน่ง
๑) สารวัตรศุลกากรตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไป
๒) นายตรวจศุลกากรตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
๓) เจ้าหน้าที่ประเมินอากรระดับ ๕ ขึ้นไป

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
สมใจนึก เองตระกูล ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปฏิบัติราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สัญชัย/จัดทำ
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑

อุรารักษ์/ตรวจ
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง/หน้า ๕/๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๓

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๒

Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 0
 • File Size 57.50 KB
 • File Count 1
 • Create Date 25 กุมภาพันธ์ 2018
 • Last Updated 25 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน
ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
(ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๒[๑]

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ปลัดกระทรวงการคลังซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๖๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง การมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้แก่ปลัดกระทรวงการคลัง รองปลัดกระทรวงการคลัง ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๖๙/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง มอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แต่งตั้งให้ข้าราชการ สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในตำแหน่ง
๑. อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
๒. รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
๓. ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน ระดับสูง
๔. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ
๕. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระดับชำนาญการพิเศษ
๖. พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระดับชำนาญการ
๗. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ระดับชำนาญการพิเศษ
๘. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ระดับชำนาญการ
๙. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ระดับปฏิบัติการ
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล วิชัย ศรีขวัญ
ปลัดกระทรวงการคลัง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สุกัญญา/ผู้จัดทำ
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒

อุรารักษ์/ตรวจ
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๗๒ ง/หน้า ๔๕/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๒

Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 0
 • File Size 25.29 KB
 • File Count 1
 • Create Date 25 กุมภาพันธ์ 2018
 • Last Updated 25 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน
ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๒[๑]

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ปลัดกระทรวงการคลังซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๖๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง การมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้แก่ปลัดกระทรวงการคลัง รองปลัดกระทรวงการคลัง ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๖๙/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง มอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แต่งตั้งให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในตำแหน่ง

๑. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๒. รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๓. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี
๔. นิติกร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
๕. นักสืบสวนสอบสวน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ มานิต วัฒนเสน
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปฏิบัติราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๒๐ มกราคม ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ
๒๐ มกราคม ๒๕๕๓

โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๓ ง/หน้า ๓๓/๑๑ มกราคม ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 0
 • File Size 42.05 KB
 • File Count 1
 • Create Date 25 กุมภาพันธ์ 2018
 • Last Updated 25 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
(ฉบับที่ ๔๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕[๑]

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ปลัดกระทรวงการคลังซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ ๖๐/๒๕๕๒ เรื่อง การมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้แก่ปลัดกระทรวงการคลัง รองปลัดกระทรวงการคลัง ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงการคลังในการประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินฯ และปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินฯ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๖๙/๒๕๔๑ เรื่อง มอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทน ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๑ ประกาศดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิก
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ และประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

๒. แต่งตั้งให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในตำแหน่ง
(๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(๒) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
(๓) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
(๔) รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(๕) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
(๖) ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมายดูแลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการเงินนอกระบบ
(๗) ข้าราชการในตำแหน่งเศรษฐกรและนิติกร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเศรษฐกรและนิติกรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการเงินนอกระบบเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม วิบูลย์ สงวนพงศ์
ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

โชติกานต์/ผู้ตรวจ
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๙ ง/หน้า ๔/๒๓ มกราคม ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 0
 • File Size 180.53 KB
 • File Count 1
 • Create Date 25 กุมภาพันธ์ 2018
 • Last Updated 25 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
(ฉบับที่ ๔๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘[๑]

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ปลัดกระทรวงการคลังซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๖๐/๒๕๕๒ เรื่อง การมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้แก่ปลัดกระทรวงการคลัง รองปลัดกระทรวงการคลัง ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงการคลังในการประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินฯ และปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน ฯ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๖๙/๒๕๔๑ เรื่อง มอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินฯ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๑ ประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ฉบับที่ ๓๖ ถึงฉบับที่ ๔๒

ข้อ ๒ แต่งตั้งให้
๑. กระทรวงมหาดไทย
๑.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๑.๑ ราชการบริหารส่วนกลาง
(๑) ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
(๒) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
(๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สำนักกฎหมาย
๑.๑.๒ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
(๒) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด
(๓) หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด
๑.๒ กรมการปกครอง
๑.๒.๑ ราชการบริหารส่วนกลาง
(๑) ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ
๑.๒.๒ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
(๑) ปลัดจังหวัดทุกจังหวัด
(๒) นายอำเภอทุกอำเภอ
(๓) ปลัดอำเภอทุกอำเภอ
๒. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒.๑ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
(๑) รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
(๒) ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
(๓) รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
(๔) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(๕) ผู้บังคับการปราบปราม
(๖) รองผู้บังคับการปราบปราม
(๗) ผู้กำกับการ ๑ ถึง ๖ และผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม
(๘) รองผู้กำกับการ ๑ ถึง ๖ และรองผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม
(๙) สารวัตรกองกำกับการ ๑ ถึง ๖ และสารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม
(๑๐) รองสารวัตรกองกำกับการ ๑ ถึง ๖ และรองสารวัตร กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบปราม
(๑๑) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ ถึงพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม
(๑๒) พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงพนักงานสอบสวนกองกำกับการ ๑ ถึง ๖ กองบังคับการปราบปราม
(๑๓) ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(๑๔) รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(๑๕) ผู้กำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(๑๖) รองผู้กำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(๑๗) สารวัตรกองกำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(๑๘) รองสารวัตรกองกำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(๑๙) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ ถึงพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(๒๐) พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงพนักงานสอบสวนกองกำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(๒๑) ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒๒) รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒๓) ผู้กำกับการ ๑ ถึง ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒๔) รองผู้กำกับการ ๑ ถึง ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒๕) สารวัตรกองกำกับการ ๑ ถึง ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒๖) รองสารวัตรกองกำกับการ ๑ ถึง ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒๗) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ ถึงพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒๘) พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงพนักงานสอบสวนกองกำกับการ ๑ ถึง ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
๒.๒ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
(๑) ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
(๒) รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
(๓) ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๑ ถึง ๙
(๔) ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล
(๕) ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
(๖) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(๗) รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๑ ถึง ๙
(๘) รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล
(๙) รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
(๑๐) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ
(๑๑) ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุกสถานี
(๑๒) ผู้กำกับการ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่มีความรับผิดชอบในงานด้านป้องกันปราบปราม งานด้านสืบสวน และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑๓) รองผู้กำกับการ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่มีความรับผิดชอบในงานด้านป้องกันปราบปราม งานด้านสืบสวน และพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ
(๑๔) สารวัตร ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่มีความรับผิดชอบในงานด้านป้องกันปราบปราม งานด้านสืบสวน และพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ
(๑๕) รองสารวัตร ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่มีความรับผิดชอบในงานด้านป้องกันปราบปราม งานด้านสืบสวน และพนักงานสอบสวน
๒.๓ ตำรวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๑) ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๒) รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๓) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด
(๔) ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
(๕) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(๖) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด
(๗) รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
(๘) พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ
(๙) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกสถานี
(๑๐) ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด
(๑๑) ผู้กำกับการ ในกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวนหรือป้องกันปราบปราม
(๑๒) พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑๓) รองผู้กำกับการ ในสถานีตำรวจภูธรทุกสถานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวนหรือป้องกันปราบปราม
(๑๔) รองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด
(๑๕) รองผู้กำกับการ ในกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวนหรือป้องกันปราบปราม
(๑๖) พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ
(๑๗) สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรทุกสถานี
(๑๘) สารวัตรสถานีตำรวจภูธรทุกสถานี
(๑๙) สารวัตร ในสถานีตำรวจภูธรทุกสถานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวนหรือป้องกันปราบปราม
(๒๐) สารวัตรสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด
(๒๑) สารวัตร ในกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวนหรือป้องกันปราบปราม
(๒๒) พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ
(๒๓) รองสารวัตร ในสถานีตำรวจภูธรทุกสถานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวนหรือป้องกันปราบปราม
(๒๔) รองสารวัตร ในกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวนหรือป้องกันปราบปราม
(๒๕) รองสารวัตรสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด
(๒๖) พนักงานสอบสวน
๓. กระทรวงยุติธรรม
๓.๑ กรมบังคับคดี
(๑) อธิบดีกรมบังคับคดี
(๒) รองอธิบดีกรมบังคับคดี
(๓) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ในบริหารราชการส่วนกลางของกรมบังคับคดี
(๔) ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทุกจังหวัด
๓.๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๑) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๒) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๓) ผู้บัญชาการสำนัก ระดับสูง
(๔) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระดับเชี่ยวชาญ
(๕) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระดับชำนาญการพิเศษ
(๖) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระดับชำนาญการ
(๗) เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ระดับชำนาญการพิเศษ
(๘) เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ระดับชำนาญการ
(๙) เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ระดับปฏิบัติการ
๔. สำนักงานอัยการสูงสุด
(๑) อัยการจังหวัดทุกจังหวัด
(๒) อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๑
(๓) อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๓
(๔) อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง ๑
(๕) อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง ๗
(๖) อัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย ๑
๕. กระทรวงพาณิชย์
๕.๑ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
๕.๒ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
๖. กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(๑) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
(๒) ผู้อำนวยการกองนิติการ
(๓) ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดีอาญา กองนิติการ
(๔) ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดีแพ่ง กองนิติการ
๗. ธนาคารแห่งประเทศไทย
(๑) ผู้ชำนาญการอาวุโส (ด้านการฟอกเงิน) ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
(๒) ผู้บริหารทีม ทีมกำกับและตรวจสอบ Non-bank ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
(๓) ผู้บริหารทีม ฝ่ายตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจและ Non-bank
(๔) ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจและ Non-bank
(๕) หัวหน้านิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
(๖) หัวหน้านิติกร ฝ่ายกฎหมาย
(๗) นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
๘. กระทรวงการคลัง
๘.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง
(๒) รองปลัดกระทรวงการคลัง
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
(๔) ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรผู้ทรงคุณวุฒิ)
(๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
(๖) นิติกรชำนาญการพิเศษ
๘.๒ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(๒) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
(๓) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
(๔) รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(๕) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
(๖) ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมายดูแลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการเงินนอกระบบ
(๗) ข้าราชการในตำแหน่งเศรษฐกรและนิติกร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเศรษฐกรและนิติกรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
(๘) ข้าราชการในตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษที่ปฏิบัติงานในส่วนกฎหมายเศรษฐกิจการเงิน และส่วนนิติกรรมสัญญางานคดีและกฎหมายเศรษฐกิจอื่นสำนักกฎหมาย
๘.๓ กรมบัญชีกลาง
คลังจังหวัดทุกจังหวัด
๘.๔ กรมสรรพากร
ข้าราชการสังกัดกรมสรรพากรประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป ในแต่ละท้องที่ ดังนี้
(๑) สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ (๒) (๓) และ (๔) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(๒) สังกัดสำนักงานกรมสรรพากรภาค เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับท้องที่สรรพากรภาคนั้น
(๓) สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับท้องที่สรรพากรพื้นที่นั้น
(๔) สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับท้องที่สรรพากรพื้นที่สาขานั้น
๘.๕ กรมศุลกากร
นักวิชาการศุลกากร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
๙. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(๓) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี
(๔) ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
(๕) ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
(๖) นิติกร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๗) นักสืบสวนสอบสวน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
๑๐. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๓) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(๔) ผู้อำนวยการกองที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงิน
(๕) นิติกร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๖) นักสืบสวนสอบสวน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
๑๑. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗

ข้อ ๓ การใช้อำนาจในการตรวจสอบหรือค้นตามมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จะต้องมีข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไปเป็นผู้นำในการเข้าไปตรวจสอบหรือค้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ วิบูลย์ สงวนพงศ์
ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ปริยานุช/พิมพ์
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘

ปริญสินีย์/ผู้ตรวจ
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๖๔ ง/หน้า ๘/๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่[๑]

Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 0
 • File Size 59.35 KB
 • File Count 1
 • Create Date 25 กุมภาพันธ์ 2018
 • Last Updated 25 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่[๑]

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่[๑]

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒ รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร

ข้อ ๓ ในกรุงเทพมหานครให้ปลัดกระทรวงการคลังหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสังกัดของตน แล้วแต่กรณี และในจังหวัดอื่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
สำหรับกรณีปลัดกระทรวงการคลังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ และกรณีที่ข้าราชการนอกสังกัดกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่[๒]

ข้อ ๔[๓] บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้ห้าปีนับแต่วันออกบัตร

ข้อ ๕[๔] ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบัตรประจำตัวตามประกาศนี้ออกจากราชการหรือตำแหน่งให้เป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะใช้บัตรประจำตัวนั้นต่อไป และให้ผู้นั้นส่งมอบบัตรประจำตัวคืนให้แก่ผู้ออกบัตรโดยยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปภายในสามสิบวันนับแต่วันออกจากราชการ หรือตำแหน่งนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
สุธี สิงห์เสน่ห์ พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
[เอกสารแนบท้าย]

๑.[๕] แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘[๖]

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘[๗]

อุรารักษ์/ผู้จัดทำ
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๗๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
[๒] ข้อ ๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
[๓] ข้อ ๔ เพิ่มโดยประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
[๔] ข้อ ๕ เพิ่มโดยประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
[๕] แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ข้อ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
[๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๓/หน้า ๑๓๖/๘ มกราคม ๒๕๒๘
[๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๒๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๗/๑๑ กันยายน ๒๕๒๘

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๓๗)

Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 0
 • File Size 29.15 KB
 • File Count 1
 • Create Date 25 กุมภาพันธ์ 2018
 • Last Updated 25 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๓๗)

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนด
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๓๗)
พ.ศ. ๒๕๔๓[๑]

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แล้ว นั้น
บัดนี้ มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพิ่มเติม จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๓๔๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปลัดกระทรวงการคลัง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แต่งตั้งให้
๑.[๒] ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป กลุ่มงานป้องปรามการเงินนอกระบบสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
๒. ข้าราชการกรมศุลกากร ในตำแหน่ง
๑) สารวัตรศุลกากรตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไป
๒) นายตรวจศุลกากรตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
๓) เจ้าหน้าที่ประเมินอากรระดับ ๕ ขึ้นไป
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗
สุธี สิงห์เสน่ห์ พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๔๖[๓]

อุรารักษ์/ผู้จัดทำ
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง/หน้า ๕/๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๓
[๒] ข้อ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๔๖
[๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๙๖ ง/หน้า ๑๐/๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๓[๑]

Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 0
 • File Size 41.51 KB
 • File Count 1
 • Create Date 25 กุมภาพันธ์ 2018
 • Last Updated 25 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนด การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๓[๑]

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนด
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
(ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๓[๑]

อาศัยอำนาจตามในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๓๔๙/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปลัดกระทรวงการคลังและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๖๙/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง มอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๓๕

ข้อ ๒ แต่งตั้งให้
๑. กระทรวงมหาดไทย
๑.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
(๒) ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
(๓) ผู้อำนวยการกองนิติการ
(๔) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการตามกฎหมาย กองนิติการ
๒. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒.๑ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
(๑) รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายปฏิบัติการ ๒
(๒) ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
(๓) รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
(๔) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
(๕) ผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๖) รองผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๗) ผู้กำกับการ ๑ ถึง ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๘) รองผู้กำกับการ ๑ ถึง ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๙) รองผู้กำกับการหัวหน้าชุดสอบสวน ๑ ถึง ๔ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๑๐) สารวัตรงาน ๑ ถึง ๕ กองกำกับการ ๑ ถึง ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๑๑) สารวัตรสอบสวนงาน ๑ ถึง ๔ กองกำกับการ ๑ ถึง ๓ กองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๑๒) สารวัตรชุดสอบสวน ๑ ถึง ๔ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๑๓) รองสารวัตรงาน ๑ ถึง ๕ กองกำกับการ ๑ ถึง ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๑๔) รองสารวัตรชุดสอบสวน ๑ ถึง ๔ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
(๑๕) ผู้บังคับการกองปราบปราม
(๑๖) รองผู้บังคับการกองปราบปราม
(๑๗) ผู้กำกับการ ๑ ถึง ๕ กองปราบปราม
(๑๘) รองผู้กำกับ ๑ ถึง ๕ กองปราบปราม
(๑๙) สารวัตรแผนก ๑ ถึง ๕ กองกำกับการ ๑ ถึง ๕ กองปราบปราม
(๒๐) รองสารวัตรแผนก ๑ ถึง ๕ กองกำกับการ ๑ ถึง ๕ กองปราบปราม
๒.๒ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
(๑) ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
(๒) รองบัญชาการตำรวจนครบาล
(๓) ผู้ช่วยบัญชาการตำรวจนครบาล
(๔) ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๑ ถึง ๙
(๕) รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๑ ถึง ๙
(๖) ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุกสถานี
(๗) รองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุกสถานี
(๘) สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุกสถานี
(๙) สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทุกสถานี
(๑๐) สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุกสถานี
(๑๑) รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุกสถานี
(๑๒) รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทุกสถานี
(๑๓) รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุกสถานี
๒.๓ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค
(๑) ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙
(๒) รองผู้บัญชากรตำรวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙
(๓) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙
(๔) ผู้บังคับการตำรวจภูธรทุกจังหวัด
(๕) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรทุกจังหวัด
(๖) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ
(๗) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกกิ่งอำเภอ
(๘) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกตำบล
(๙) รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ
(๑๐) รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกกิ่งอำเภอ
(๑๑) รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกตำบล
(๑๒) สารวัตรสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ
(๑๓) สารวัตรสถานีตำรวจภูธรทุกกิ่งอำเภอ
(๑๔) สารวัตรสถานีตำรวจภูธรทุกตำบล
(๑๕) สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ
(๑๖) สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรทุกกิ่งอำเภอ
(๑๗) สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรทุกตำบล
(๑๘) หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด
(๑๙) สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ
(๒๐) สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุกกิ่งอำเภอ
(๒๑) สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุกตำบล
(๒๒) รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ
(๒๓) รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทุกกิ่งอำเภอ
(๒๔) รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทุกตำบล
(๒๕) รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ
(๒๖) รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุกกิ่งอำเภอ
(๒๗) รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุกตำบล
(๒๘) รองสารวัตรสถานีตำรวจภูธรทุกตำบล
๓. กระทรวงยุติธรรม
๓.๑ กรมบังคับคดี
(๑) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง (นิติกร ๙ ชช.)
(๒) ผู้อำนวยการกองบังคับแพ่ง ๑ (นิติกร ๘)
(๓) ผู้ตรวจการบังคับคดี (นิติกร ๘)
๔. สำนักงานอัยการสูงสุด
(๑) อัยการจังหวัดทุกจังหวัด
(๒) อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๑
(๓) อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๓
(๔) อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง ๑
(๕) อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง ๔
๕. กระทรวงพาณิชย์
๕.๑ สำนักทะเบียนธุรกิจ
พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
๕.๒ กรมทะเบียนการค้า
ผู้อำนวยการกองนิติการ
๖. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
๗. ธนาคารแห่งประเทศไทย
(๑) ผู้อำนวยการอาวุโส สายกฎหมาย
(๒) ผู้อำนวยการ สายกฎหมาย
(๓) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายกฎหมาย
(๔) ผู้บริหารอาวุโส สายกฎหมาย
(๕) ผู้บริหารทีม สายกฎหมาย
(๖) ผู้เชี่ยวชาญ สายกฎหมาย
(๗) นิติกร สายกฎหมาย
(๘) ผู้อำนวยการอาวุโส สายคดี
(๙) ผู้อำนวยการ สายคดี
(๑๐) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายคดี
(๑๑) ผู้บริหารอาวุโส สายคดี
(๑๒) ผู้บริหารทีม สายคดี
(๑๓) ผู้เชี่ยวชาญ สายคดี
(๑๔) นิติกร สายคดี
(๑๕) ผู้บริหารทีม ทีมกำกับบุคคลรับอนุญาต ฝ่ายกำกับ ๑ สายกำกับสถาบันการเงิน
(๑๖) ผู้ตรวจสอบ ทีมกำกับบุคคลรับอนุญาต ฝ่ายกำกับ ๑ สายกำกับสถาบันการเงิน
๘. กระทรวงการคลัง
๘.๑ สำนักงานปลัดกระทวงการคลัง
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง
(๒) รองปลัดกระทรวงการคลัง
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
(๔) ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกร ๑๐ ชช.)
(๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการคลัง (นิติกร ๘ ว)
๘.๒[๒] ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป กลุ่มงานป้องปรามการเงินนอกระบบสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
๘.๓ กรมบัญชีกลาง
คลังจังหวัดทุกจังหวัด
๘.๔ กรมสรรพากร
ข้าราชการสังกัดกรมสรรพากรตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ในแต่ละท้องที่ ดังนี้
(๑) สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ (๒) (๓) (๔) และ (๕) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(๒) สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับท้องที่สรรพากรภาคนั้น
(๓) สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับท้องที่สรรพากรพื้นที่นั้น
(๔) สังกัดสำนักงานสรรพากรจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสำนักงานสรรพากรจังหวัด (สาขา) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับท้องที่จังหวัด หรือจังหวัด (สาขา) นั้น
(๕) สังกัดสำนักงานสรรพากรอำเภอหรือเขต หรือสำนักงานสรรพากรอำเภอ (สาขา) หรือเขต (สาขา) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับท้องที่อำเภอหรือเขต หรืออำเภอ (สาขา) หรือเขต (สาขา) นั้น
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗

ข้อ ๓ การใช้อำนาจในการตรวจสอบหรือค้นตามมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จะต้องมีข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป เป็นผู้นำในการเข้าไปตรวจสอบหรือค้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ศุภชัย พิศิษฐวานิช ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
ปลัดกระทวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปฏิบัติราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๔๖[๓]

อุรารักษ์/ผู้จัดทำ
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๔๒ ง/หน้า ๑๑/๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓
[๒] ข้อ ๘.๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๔๖
[๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๙๖ ง/หน้า ๑๐/๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖