ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายระยะเวลาการเบิกเงินกู้เพื่อนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 1
  • File Size 21.60 KB
  • File Count 1
  • Create Date 25 กุมภาพันธ์ 2018
  • Last Updated 25 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายระยะเวลาการเบิกเงินกู้เพื่อนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การขยายระยะเวลาการเบิกเงินกู้เพื่อนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑[๑]

ด้วยกระทรวงการคลังได้มีการขยายระยะเวลาการเบิกเงินกู้เพื่อนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ทำให้รายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อ ๓.๒ วรรคสาม ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินเพื่อนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า

ข้อ ๑ การกู้เงินตามประกาศดังกล่าว กระทรวงการคลังจะเบิกรับเงินกู้ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และจะเบิกเงินกู้ให้เสร็จภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๒ รายละเอียดและเงื่อนไขการกู้เงินอื่น เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

โชติกานต์/ผู้ตรวจ
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง/หน้า ๓๖/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖