ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกหนังสือผ่านแดนไทย – มาเลเซีย

Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 6
  • File Size 26.28 KB
  • File Count 1
  • Create Date 24 กุมภาพันธ์ 2018
  • Last Updated 24 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกหนังสือผ่านแดนไทย - มาเลเซีย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การออกหนังสือผ่านแดนไทย - มาเลเซีย

โดยที่มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ประกาศว่าด้วยผู้เดินทางไปนอกพระราชอาณาเขตร์ ให้มีหนังสือเดินทาง ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ ให้ประชาชนผู้จะเดินทางไปแต่เพียงเมืองต่างประเทศใกล้เคียงติดต่อกับพระราชอาณาเขตร์ และจะออกจากหัวเมืองไปแล้วก็ให้ไปขอรับหนังสือเดินทางจากผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับการเดินทางข้ามแดนระหว่างไทย - มาเลเซีย ของบุคคลที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ชายแดนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการจราจรข้ามแดนระหว่างมะลายูของอังกฤษกับประเทศไทย ค.ศ. ๑๙๔๐ (พ.ศ. ๒๔๘๓) และการออกใบเบิกทางไทย - มาเลเซีย ของฝ่ายไทยที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกใบเบิกทางไทย - มาเลเซีย ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เป็นอัตราที่ไม่เหมาะสมในปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกใบเบิกทางไทย – มาเลเซีย ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙

ข้อ ๒ กำหนดค่าใช้จ่ายในการขอออกหนังสือผ่านแดนไทย - มาเลเซีย ของฝ่ายไทย ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการขอให้ออกหนังสือผ่านแดน ฉบับละ ๒๐๐ บาทต่อคน

กรณีบุตรซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี เดินทางพร้อมผู้ถือหนังสือผ่านแดน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้นายอำเภอ ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียเป็นผู้ดำเนินการได้

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ปริยานุช/จัดทำ

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วริญา/ตรวจ

๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๓๑๒ ง/หน้า ๔/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘