ประกาศการมีผลใช้บังคับของความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 1
 • File Size 26.86 KB
 • File Count 1
 • Create Date 24 กุมภาพันธ์ 2018
 • Last Updated 24 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศการมีผลใช้บังคับของความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

ประกาศ
การมีผลใช้บังคับของความตกลง
ระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับ
รัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้[๑]

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า
โดยที่ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ลงนามเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ มีบทบัญญัติในข้อ ๒๗ ว่า ภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบว่า ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดตามกฎหมายของฝ่ายนั้น เพื่อทำให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับเรียบร้อยแล้ว และความตกลงฯ จะมีผลใช้บังคับในวันที่มีการแจ้งครั้งหลัง โดยที่รัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีหนังสือแจ้งฝ่ายราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ส่วนรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้มีหนังสือแจ้งฝ่ายเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘

ฉะนั้น ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ความตกลงฯ จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นปีที่ ๖๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์

รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน

นายกรัฐมนตรี

นันทนา/ผู้จัดทำ

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙

จุฑามาศ/ปรับปรุง

๙ เมษายน ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๔๘ ง/หน้า ๑/๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ประกาศการมีผลใช้บังคับของความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน

Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 1
 • File Size 22.51 KB
 • File Count 1
 • Create Date 24 กุมภาพันธ์ 2018
 • Last Updated 24 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศการมีผลใช้บังคับของความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน

ประกาศ
การมีผลใช้บังคับของความตกลง
ระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับ
รัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน[๑]

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า

โดยที่ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ลงนามเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ณ เมืองปูซาน มีบทบัญญัติในข้อ ๑๑ ว่า ความตกลงนี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับในสามสิบวันหลังจากวันที่ภาคีคู่สัญญาได้แจ้งแก่กันและกันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของตนเพื่อการมีผลใช้บังคับของความตกลงนี้แล้ว โดยที่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้มีหนังสือแจ้งฝ่ายเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ส่วนฝ่ายเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้มีหนังสือแจ้งฝ่ายราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙

ฉะนั้น ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ความตกลงฯ จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นปีที่ ๖๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

นันทนา/ผู้จัดทำ

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

จุฑามาศ/ปรับปรุง

๘ เมษายน ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๖๓ ง/หน้า ๑/๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙