ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗

Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 0
  • File Size 22.48 KB
  • File Count 1
  • Create Date 25 กุมภาพันธ์ 2018
  • Last Updated 25 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗[๑]

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอขอให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ นั้น สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติอนุมัติในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑/๒๕๒๘ (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๘ และวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติในคราวประชุมวุฒิสภา ชุดที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๒๘ (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘

จึงประกาศมาตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

สุกัญญา/ผู้จัดทำ
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒

อุรารักษ์/ตรวจ
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๖๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑/๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘