พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗

Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 7
  • File Size 128.72 KB
  • File Count 1
  • Create Date 25 กุมภาพันธ์ 2018
  • Last Updated 25 กุมภาพันธ์ 2018

พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗

พระราชกฤษฎีกา
ห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๔๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗”

มาตรา ๒[๑] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๕
(๒)พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖

มาตรา ๔ ห้ามมิให้บุคคลใดนำสัตว์น้ำที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗

ที่

จำพวกปลา

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

๒๖
๒๗

๒๘
๒๙

๓๐
๓๑

๓๒
๓๓

๓๔
๓๕
๓๖

๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

๔๔
๔๕
๔๖

๔๗

๔๘

๔๙
๕๐

๕๑
๕๒
๕๓

๕๔

๕๕

๕๖
๕๗

๕๘

๕๙
๖๐

๖๑

ปลาปากกลม (Hagfish) และปลาทุกชนิดใน Order Myxiniformes
ปลาแลมเพรย์ (Lampray) และปลาทุกชนิดใน Order Peteromyzontiformes
ปลาคาวชาร์ก (Cow Sharkj) ปลาฟริล์ชาร์ก (Frill Shark) และปลาทุกชนิดใน Order Hexanchiformes
ปลาฉลามหัวทู่ (Bullhead Shark และ Horn Shark) และปลาทุกชนิดใน Order Heterodontiformes
ปลาฉลามวาฬ (Whaile Shark) ฉลามกบ (Nursc Shark) และปลาทุกชนิดใน Order Orectolobiformes
ปลาฉลามเสือ (Sand Tiger Shark) และปลาทุกชนิดใน Order Lamniformes
ปลาฉลามหัวค้อน (Hammerhead Shark) และปลาทุกชนิดใน Order Charchariniformes
ปลาด็อกฟิชชาร์ก (Dogfish Shark) และปลาทุกชนิดใน Order Squaliformes
ปลาซอว์ชาร์ก (Saw Shark) และปลาทุกชนิดใน Order Pristiophoriformes
ปลาแองเกิลชาร์ก (Angle Shark) และปลาทุกชนิดใน Order Squatiniformes
ปลาฉนาก (Sawfish) และปลาทุกชนิดใน Order Pristiformes
ปลากระเบนไฟฟ้า (Electric Ray) และปลาทุกชนิดใน Order Torpediniformes
ปลากระเบน (Skate Ray) และปลาทุกชนิดใน Order Rajiformes
ปลาโรนัน (Guitarfish) และปลาทุกชนิดใน Order Rhinobatiformes
ปลากระเบนธง (Stinggray) ปลากระเบนผีเสื้อ (Butterfly Ray) และปลาทุกชนิดใน Order Myliobatiformes
ปลาไคมีรา (Chimaera) และปลาทุกชนิดใน Order Chimaeriformes
ปลาสเตอร์เจียน (Sturgeon) และปลาทุกชนิดใน Order Acipenseriformes
ปลาไบเคอร์ (Bichir) และปลาทุกชนิดใน Order Polypteriformes
ปลาการ์ (Gar) และปลาทุกชนิดใน Order Lepisosteiformes
ปลาโบว์ฟิน (Bowfin) และปลาทุกชนิดใน Order Amliformes
ปลาตะพัด (Bonytongue) ปลากราย (Featherback) และปลาทุกชนิดใน Order Osteoglossiformes
ปลาตาเหลือก (Tarpon) และปลาทุกชนิดใน Order Elopiformes
ปลากระบอกยน (Bonefish) และปลาทุกชนิดใน Order Albuliformes
ปลาฮาโลเซอร์ (Halosour) และปลาทุกชนิดใน Order Notocanthiformes
ปลาตูหนา (True Eel) ปลาหลดหิน (Moray) และปลาทุกชนิดใน Order Anguilliformes
ปลาบ็อบเทลอีล (Bobtail Eel) และปลาทุกชนิดใน Order Saccopharyngiformes
ปลาหลังเขียว (Sardine) ปลากะตัก (Anchovy) และปลาทุกชนิดใน Order Clupeiformes
ปลานวลจันทร์ทะเล (Milkfish) และปลาทุกชนิดใน Order Gonorynchiformes
ปลาซิว (Minnow) ปลาตะเพียน (Carp) ปลาหมู (Loach) และปลาทุกชนิดใน Order Cypriniformes
ปลาแคแรซิน (Characin) และปลาทุกชนิดใน Order Characiformes
ปลาเนื้ออ่อน (Sheat catfish) ปลาสวาย (Catfish) และปลาทุกชนิดใน Order Siluriformes
ปลาไนต์ฟิช (Knightfish) และปลาทุกชนิดใน Order Gymnotiformes
ปลาแซมอน (Salmon) ปลาเทราต์ (Trout) และปลาทุกชนิดใน Order Salmoniformes
ปลาไพก์ (Pike) และปลาทุกชนิดใน Order Esociformes
ปลาไข่ (Smelt) และปลาทุกชนิดใน Order Osmeriformes
ปลาบริสเทิลเมาท์ (Bristlemouth) ปลาแดรกอนฟิช (Dragonfish) และปลาทุกชนิดใน Order Stomiiformes
ปลาปากคม (Lizardfish) และปลาทุกชนิดใน Order Aulopiformes
ปลาเรืองแสง (Lantenfish) และปลาทุกชนิดใน Order Myctophiformes
ปลาเทราต์เพิร์ช (Trout-Perch) และปลาทุกชนิดใน Order Percopsiformes
ปลาค็อด (Cod) ปลาแฮดด็อก (Haddock) และปลาทุกชนิดใน Order Gadiformes
ปลาเพิร์ลฟิช (Pearlfish) และปลาทุกชนิดใน Order Ophidiiformes
ปลาคางคก (Toadfish) และปลาทุกชนิดใน Order Batrachoidiformes
ปลากบ (Frogfish) ปลาตกเบ็ด (Anglerfish) และปลาทุกชนิดใน Order Lophiiformes
ปลาเกาะหิน (Clingfish) และปลาทุกชนิดใน Order Gobiesociformes
ปลากระบอก (Mullet) และปลาทุกชนิดใน Order Mugiliformes
ปลาหัวแข็ง (Silverside) ปลาเรนโบว์ฟิช (Rainbowfish) และปลาทุกชนิดใน Order Atheriniformes
ปลาหัวตะกั่ว (Panchax) ปลาคิลลิฟิช (Killifish) และปลาทุกชนิดใน Order Cyprinodontformes
ปลาเข็ม (Needlefish) ปลากระทุงเหว (Haltbeak) และปลาทุกชนิดใน Order Beloniformes
ปลาดาบทะเลลึก (Ribbonfish) และปลาทุกชนิดใน Order Lampriformes
ปลาตาเรืองแสง (Lanterneye Fish) ปลาข้าวเม่าน้ำลึก (Soldierfish) และปลาทุกชนิดใน Order Beryciformes
ปลาเรดเมาท์ (Redmouth) และปลาทุกชนิดใน Order Cetomimiformes
ปลาดอรี (Dory) และปลาทุกชนิดใน Order Zeiformes
ปลาม้าน้ำ (Sea horse) ปลาปากแตร (Cornetfish) และปลาทุกชนิดใน Order Gasterosteiformes
ปลาไหล (Swamp eel) ปลากระทิง (Spiny eel) และปลาทุกชนิดใน Order Synbranchiformes
ปลาช้างเหยียบ (Flathead) ปลาสิงโต (Scorpionfish) และปลาทุกชนิดใน Order Scorpaeniformes
ปลาทูน่า (Tuna) ปลากะพง (Snapper) และปลาทุกชนิดใน Order Perciformes
ปลาซีกเดียว (Flounder) ปลาลิ้นหมา (Sole) และปลาทุกชนิดใน Order Pleuronectiformes
ปลากล่อง (Boxfish) ปลาวัว (Triggerfish) ปลาปักเป้า (Puffer) และปลาทุกชนิดใน Order Tetraodontiformes
ปลาซีลาแคนท์ (Coelacanth) และปลาทุกชนิดใน Order Coelacanthiformes
ปลาปอดออสเตรเลีย (Australian Lungfish) และปลาทุกชนิดใน Order Ceratodontiformes
ปลาปอดอเมริกาใต้ (South American Lungfish) และปลาทุกชนิดใน Order Lepidosireniformes

ที่

จำพวกสัตว์น้ำอื่น

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ฟองน้ำทุกชนิดใน Phylum Porifera
ดอกไม้ทะเล ปะการัง กัลปังหา และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Phylum Cnidaria
สัตว์น้ำจำพวกหนอนตัวแบนทุกชนิดใน Phylum Platyhelminthes
ไส้เดือนน้ำ ปลิงน้ำจืดทุกชนิดใน Phylum Annelida
หนอนถั่วทุกชนิดใน Phylum Sipuncula
แมงดาทะเลทุกชนิดใน Class Chelicerata
กุ้ง กั้ง ปู และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Subphylum Crustacea
ลิ่นทะเล และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Class Polyplacophora
หอยกาบเดียว (หอยฝาเดียว) และหอยทุกชนิดใน Class Gastropoda
หอยกาบคู่ (หอยสองฝา) และหอยทุกชนิดใน Class Bivalvia
หอยงาช้างและหอยทุกชนิดใน Class Scaphopoda
หอยงวงช้างและปลาหมึกทุกชนิดใน Class Cephalopoda
หอยปากเป็ดและสัตว์น้ำทุกชนิดใน Phylum Brachiopoda
ปลาดาวขนนกและสัตว์น้ำทุกชนิดใน Class Crinoidea
ปลาดาว ดาวทะเลและสัตว์น้ำทุกชนิดใน Class Asteroidea
ดาวเปราะและสัตว์น้ำทุกชนิดใน Class Ophiuroidea
อีแปะทะเล เม่นทะเล และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Class Echinoidea
ปลิงทะเล และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Class Holothuroidea
เพรียงหัวหอมและสัตว์น้ำทุกชนิดใน Phylum Hemichordata.

ที่

จำพวกสาหร่ายทะเลสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวใน Division Cyanophyta
สาหร่ายสีเขียวทุกชนิดใน Division Chlorophyta
สาหร่ายสีน้ำตาลทุกชนิดใน Division Phaeophyta
สาหร่ายสีแดงทุกชนิดใน Division Rhodophyta

ที่

จำพวกสัตว์เลื้อยคลาน

เต่าและตะพาบทุกชนิด (Turtle, Terrapin และ Softshell turtles) ใน Order Chelonia
งูน้ำจืดและงูทะเล (Fresh water and sea snake) และสัตว์ทุกชนิดใน Order Squamata
จระเข้ และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Order Crocodylia

ที่

จำพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

ประเภทจิ้งจกน้ำ (Newt และ Salamander) และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Order Urodela
ประเภทเขียดงู (Limbless Amphibian) และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Order Apoda (Gymnophiona)
ประเภทกบ คางคก (Frog และ Toad) และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Order Anura (Salientia)

ที่

จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม


ประเภทปลาวาฬและโลมา ทุกชนิดใน Order Cetacea
ประเภทพะยูนทุกชนิดใน Order Sirenia
ประเภทสิงโตทะเลและแมวน้ำ ทุกชนิดใน Sub order Pinnipedia

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมถึงการนำสัตว์น้ำที่ไม่มีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักรทำให้มีผู้นำสัตว์น้ำทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นจำนวนมาก โดยไม่มีมาตรการตรวจสอบเรื่องสุขอนามัย และทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคของสัตว์น้ำหลายชนิดซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำมีชีวิตชนิดอื่น ๆ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ประกอบกับสมควรรวมพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไว้เป็นฉบับเดียวเพื่อความสะดวกในการใช้กฎหมาย จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พรพิมล/พิมพ์
๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

นวพร/สุนันทา/ตรวจ
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗

จุฑามาศ/ปรับปรุง
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๓๕ ก/หน้า ๕/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗