ก.พ.ประกาศเลื่อนสอบ ภาค ก. ก.พ.2563 ไม่มีกำหนด

Spread the love

ก.พ.

ลิงค์: https://ehenx.com/6667/ หรือ
เรื่อง: ประกาศเลื่อนสอบ ภาค ก. ก.พ.2563 ไม่มีกำหนด


ก.พ. ประกาศเลื่อนสอบ ภาค ก. ก.พ.2563 ไม่มีกำหนด

สำนักงาน ก.พ. แจ้งเลื่อนการสอบประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ ได้เผยแพร่ ประกาศแจ้งเลื่อนการสอบภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2563 ทุกรอบทั้งภาค ก. สนามใหญ่ ประจำปี 2563 ทุกประเภททั้งกระดาษ และ อิเล็กทรอนิกส์ และ ภาค ก. พิเศษ รายละเอียด ดังนี้

ประกาศ

สำนักงาน ก.พ. แจ้งเลื่อนการสอบประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมวันที่ 27-31 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน

การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ (ภาค ก. พิเศษ) จากเดิมกำหนดวันที่ 29 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน

การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จากเดิมกำหนดวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ออกไปก่อน

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะกำหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 โดยกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการเแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งเ็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 12 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน ก.พ. จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบข้เขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 จากเดิมวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ตามประกาศข้างต้นออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พง จะกำหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563

(นางศรีสมร กสิศิลป์)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

ไฟล์แนบ 1 | 2 | 3 |

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →