สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)เรียกเก็บคืน เจลล้างมือแอลกอฮอล์ต่ำ 24 ยี่ห้อ

Spread the love

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ลิงค์: https://ehenx.com/6678/ หรือ
เรื่อง: เรียกเก็บคืน เจลล้างมือแอลกอฮอล์ต่ำ 24 ยี่ห้อ


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียกเก็บคืน เจลล้างมือแอลกอฮอล์ต่ำ 24 ยี่ห้อ

ประกาศเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืน

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคำสั่ง เรื่อง เพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางและให้เรียกเก็บคืนเครื่องสำอาง ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้นตามมาตรา 27 (4) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือขาย เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ โดยปริมาตร (volume by volume)

          เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องสำอางได้ออกประกาศกำหนดให้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ โดยปริมาตร (volume by volume) เป็นเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอประกาศรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืน จำนวน ๒๔ รายการ ดังนี้

ไฟล์แนบ 1 | แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →