บุรีรัมย์-ตั้ง ‘เนวิน-ส.ส.ภูมิใจไทย’ เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สู้ #Covid_19

Spread the love

บุรีรัมย์-

ลิงค์: https://ehenx.com/6739/ หรือ
เรื่อง: ตั้ง ‘เนวิน-ส.ส.ภูมิใจไทย’ เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สู้ #Covid_19


บุรีรัมย์-ตั้ง ‘เนวิน-ส.ส.ภูมิใจไทย’ เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สู้ #Covid_19

 วันที่ 4 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 ความว่า

ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ข้อ 6 (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในเขตท้องที่ที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ข้อ 6(1) และในฐานะผู้รับนโยบายและคำสั่งจากกระทรวง มาปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องที่ รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในราชการของจังหวัด ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามมาตรา 54 และมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

จึงแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย

1.นายเนวิน ชิดชอบ
2นายสนอง เทพอักษรณรงค์
3.นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
4.นายสมบูรณ์ ซารัมย์
5.นายโสภณ ซารัมย์
6.นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา
7.นายไตรเทพ งามกมล
8.นายจักรกฤษณ์ ทองศรี
9.นายรุ่งโรจน์ ทองศรี
10.นายภูษิต เล็กอุดากร

โดยให้มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ข้อ 6 (1) ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →