กระทรวงวัฒนธรรม-ขยายเวลารับสมัครสอบ นก.วัฒนธรรม 40 อัตราขายเวลารับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 จากเดิมที่รับสมัครสอบเข้ารับราชการถึงวันที่ 10 เมษายน 2563

Spread the love

กระทรวงวัฒนธรรม-ขยายเวลารับสมัครสอบ นก.วัฒนธรรม 40 อัตรา

ลิงค์: https://ehenx.com/6758/ หรือ
เรื่อง: ขายเวลารับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 จากเดิมที่รับสมัครสอบเข้ารับราชการถึงวันที่ 10 เมษายน 2563


กระทรวงวัฒนธรรม-ขยายเวลารับสมัครสอบ นก.วัฒนธรรม 40 อัตรา

ขายเวลารับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 จากเดิมที่รับสมัครสอบเข้ารับราชการถึงวันที่ 10 เมษายน 2563

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ตามประกาศสนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ โดยรับสมัครจากผู้ที่ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศรายชื่อผุ้สมัครีสอบ วัน เวลา สถาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 17 เมษายน 2563 ทางเว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com หรือ www.m-culture.go.th/personnel นั้น

เนื่องจากขณะนี้มีวิกฤติการณ์รณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้สมัครจำนวนน้อย ดังนั้น เพื่อให้การสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นไปอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ขยายกำหนดเวลาการรับสมัครสอบฯ ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทางเว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม” แล้วนำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม” ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ภายในวันทำการของธนาคาร โยดจะประกาศรายชื่อผุ้สมัครสอบแข่งขันในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://m-culture.thijobjob.com/หรือ www.m-culture.go.th/personnel หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” สำหรับวันที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรุ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563

ไฟล์แนบ 1 | 2 | 3 |

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →