ข้อกำหนดฉบับที่ 5 ขยายเคอร์ฟิวถึง 31 พ.ค. 63

Spread the love

ข้อกำหนดฉบับที่ 5 ขยายเคอร์ฟิวถึง 31 พ.ค. 63

ลิงค์: https://ehenx.com/7089/ หรือ
เรื่อง:


ข้อกำหนดฉบับที่ 5 ขยายเคอร์ฟิวถึง 31 พ.ค. 63

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕)

ตามที่ได้มีประกาศสานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกำศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป
จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น
เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ยังคงดำรงอยู่ต่อไปเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ไปสู่พื้นที่อื่นและป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่ซึ่งเคยควบคุมได้ อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรี
จึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การห้ามออกนอกเคหสถาน ให้การห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน
ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓)
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังคงใช้บังคับต่อไป
ผู้ฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
และหำกไม่ปฏิบัตตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดด้วย เช่น ออกนอกเคหสถาน
ในเวลาดังกล่าวและไม่ยอมรับกำรแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต หรือมั่วสุมชุมนุมกันทำกิจกรรม
อันเสี่ยงต่อการแพร่โรคในเวลาดังกล่าว อำจมีความผิดอีกสถานหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
หรือหำกอาศัยช่วงเวลาดังกล่าวไปกระทำความผิดตามกฎหมายอื่น เช่น ความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา กฎหมายว่าด้วยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยกำรพนัน หรือกระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดในเรื่องอื่น ๆ
นอกจำกเรื่องการห้ามออกนอกเคหสถาน และขณะเดียวกันก็เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
อื่นด้วย เช่น เสนอข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำอันไม่เป็นความจริงซึ่งเป็นความผิด
ตามข้อ ๖ แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และเป็นความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายเหล่านั้น
ทุกฐานความผิด ทั้งนี้ ทางราชการอาจพิจารณาขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้กระทำความผิดดังกล่าว
เพื่อประกอบการพิจารณาในการขอรับความช่วยเหลือเยียวยำจำกรัฐในโอกาสต่อไปด้วยก็ได้
ข้อ ๒ การห้ามหรือข้อจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างตามพระราช
กำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๑) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันกำรศึกษาทุกประเภทเพื่อ
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอบ กำรฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมำก
เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสำรแบบทำงไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ห้ามผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมำกในลักษณะมั่วสุมประชุมกัน
หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย เช่น การประชุม การสัมมนำ การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ
กำรจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นการจัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และ
ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งเมตร สถานที่ทำกิจกรรมต้องโล่งแจ้ง
หรือไม่แออัด ใช้ระยะเวลาทำกิจกรรมไม่าน และมีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด
ในกรณีเป็นการประชุม การสัมมนำ ควรจัดประชุมด้วยวิธีกำรตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(๓) ห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยานเพื่อกำรขึ้นลงของอากาศยานเว้นแต่เป็นไปตาม
ประกำศ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกำหนด
(๔) ให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยทำงบก ทางน้ำหรือทำงอากาศ ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา และหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรี ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 หรือ
ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
กำหนดซึ่งแบ่งออกเป็นมาตรการสำหรับชาวต่างประเทศ และมาตรการสำหรับผู้มีสัญชาติไทย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และควบคุมจำนวนคนเข้าเมืองให้สอดคล้องกับความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองและกำรจัดที่เอกเทศไว้แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต
(๕) ให้ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ สั่งหรือกำหนด
เป็นเงื่อนไขในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรให้แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ ที่เอกเทศ
หรือสถานที่ซึ่งทางราชการกำหนด ต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือเงื่อนไขดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนด
(๖) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยอำนาจ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีคำสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคดังนี้
โรงมหรสพ สถานบริกำร ผับ บาร์ สถานบันเทิง สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก สวนสัตว์ สถานที่เล่น
สเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน สนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่
เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม ร้ำนเกมและร้ำนอินเทอร์เน็ต สระว่ายน้ำสาธารณะ สนามชนไก่ ห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้า สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส คลินิกเวชกรรมเสริมความงำม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม
สถานที่จัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดสาธารณะ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุุ
สนามมวย โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของร่างกาย สถาบันลีลาศหรือสอนลีลำศ สนามม้า สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ
อบสมุนไพร สถานประกอบการเพื่อสุขภำพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้าและ

สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้ประเมิน
สถานการณ์และมีข้อกำหนดให้ผ่อนคลายต่อไป
(๗) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดอาจพิจารณาปิด จำกัดหรือ
ห้ามการดำเนินการสถานที่หรือสั่งให้งดกำรทำกิจกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่ระบุไว้ตาม (๖)
เพิ่มเติมภำยในพื้นที่รับผิดชอบได้ามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่กำรสั่งให้เปิด
ดำเนินการสถานที่หรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีคำสั่งปิดหรือมีข้อจำกัดการใช้สถานที่ตาม (๑) ถึง (๕)
หรือตามที่มีคำสั่งปิดตาม (๖) และ (๗) จะกระทำมิได้จนกว่าจะได้ประเมินสถานการณ์และ
มข้อกำหนดให้ผ่อนคลายต่อไป
ข้อ ๓ คำสั่งหรือการกำหนดตามข้อ ๒ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ถือว่าเป็นคำสั่ง
ตามข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ด้วย
ข้อ ๔ กำรปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีในวันสำคัญทางศาสนาหรือตามประเพณีนิยม
ณ ศาสนสถานใดให้เป็นไปตามดุลยพินิจและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ปกครองดูแลศาสนสถานนั้น
ในกรณีมีมาตรการหรือคำแนะนำขององค์กรปกครองทางศาสนานั้นหรือของทางราชการเกี่ยวกับ
กำรป้องกันโรค ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัตืตามมาตรการหรือคำแนะนำดังกล่าว
ข้อ ๕ ให้ประชำชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ำมเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น
ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอันอาจทำให้การเดินทางต้องใช้เวลามากกว่าปกติ
และไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นต้นไป
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นายกรัฐมนตรี
หนา ๓ ้

เลม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →