สพฐ.-หลักสูตรสอบครูผู้ช่วย 2563

Spread the love

สพฐ.-หลักสูตรสอบครูผู้ช่วย 2563

ลิงค์: https://ehenx.com/7458/ หรือ
เรื่อง:


สพฐ.-หลักสูตรสอบครูผู้ช่วย 2563 (อย่างไม่เป็นทางการ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้โพสท์ facebook เกี่ยวกับหลักสูตรการสอบ “ครูผู้ช่วย” ปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรการสอบ “ครูผู้ช่วย” ปี 2563

หลักสูตรการสอบ “ครูผู้ช่วย” ปี 2563
———————————————
16 พฤษภาคม 2563
ได้ทราบอย่างไม่เป็นทางการ จากผู้บริหารระดับสูง ของ กระทรวงศึกษาธิการ รอรับรองรายงานการประชุมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ร่าง หลักสูตรการสอบบรรจุ “ครูช่วย” คร่าว ๆ ดังนี้

ภาค ก 200 คะแนน
1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา/เชิงนามธรรม/เชิงปริมาณ 100 คะแนน
2. ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ภาค ก รวม ร้อยละ 60

ภาค ข 200 คะแนน
1. วิชาการศึกษา 75 คะแนน
2. วิชาเอก 100 คะแนน
3. กฎหมาย 25 คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ภาค ข รวม ร้อยละ 60

ผ่านภาค ก และ ข จึงจะมีสิทธิสอบภาค ค

ภาค ค 100 คะแนน
1. สัมภาษณ์ 25 คะแนน
2. แฟ้มสะสมงาน 25 คะแนน
3. สาธิตการสอน นร.จริง 40 นาที 50 คะแนน

คะแนน ก ข ค รวมทั้งสิ้น 500 คะแนน เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 60

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย 2563

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย 2563

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย 2563

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย 2563

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย 2563

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย 2563

การสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ภาค ดังนี้

ภาค ก การประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100 คะแนน) ประเมินเกี่ยวกับ
  1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
  2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
  3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 2. วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
 3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)
ภาค ข การประเมินความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
 1. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอบ (75 คะแนน)
  1. การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
  3. หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
  4. การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
  5. การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
 2. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (100 คะแนน)
 3. ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (25 ค)
  1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
   2. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
   3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
   4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลาการทางการศึกษา
   6. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
   7. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
   8. พระราชบัญญํติการศึกษาปฐมวัย
  2. แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

1. การสอบ ภาค ข เป็นการวัดความรู้และประสบการวิชาชีพคตรูโดยตรง โดยออแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูผู้สอนโดยเรียนมาจากหลักสูตรวิชาชีพครู

2. มีการลดสัดส่วนเนื้อหาความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานลงเหลือเพียง 25 คะแนน หรือร้อยละ 5 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งหลักเกณฑ์เดิมนั้นผู้เข้าสอบต้องท่องจำกฎหมายจำนวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเ็นวิชาชีพครู

3. มีการเพิ่มสัดส่วนน้ำหนักของคะแนนเนื้อหาวิชาที่สอนเป็น  100  คะแนน หรือร้อยละ 20 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าประเทศจะให้ครูที่เก่งทั้งวิชาชีพและเนื้อหาที่สอน

ภาค ค การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มผลงานและการปฏิบัติการสอน

คุณลักษณะส่วนบุคคล (25 คะแนน) ประเมินจากการสัมภาษณ์

 1. บุคลิกลักษณะ ท่วงที่วาจา
 2. วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณแก้ปัญหา
 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ความเป็นครู

การพัฒนาตรนเองและวิชาชีพ (25 คะแนน) ประเมินจากแฟ้มผลงาน ดังนี้

 1. ประวัติการศึกษา
 2. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา
 3. การเข้าใจถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ

ความสามารถด้านการสอบ (50 คะแนน) ให้ประเมินจากการสอนปฏิบัติการสอน โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงไว้เป็นหลักฐานด้วย

 1. การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้
 2. ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบของชั้นเรียน
 3. ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน
 4. การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

คะแนน ก ข ค รวมทั้งสิ้น 500 คะแนน เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 60

1. การสอบ ภาค ค ของหลักเกณฑ์เดิมนั้นมีจุดอ่อนสำคัญคือการใช้การสัมภาษณ์อย่างเดียวทำให้ง่ายต่อการทุจริตและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการคัดเลือกผู้เหมาะสมจะเป็นครู

2. มีงานวิจัยจากนานาชาติยืนยันว่าวิธีการสอบคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติการสอนเป็นวิธีการที่จะได้ครูที่เหมาะสมกับวิชาชีพมากที่สุด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสอบ ภาค ค โดยการประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยการสัมภาษณ์ประเมินผลการพัฒนาตนเองและวิชาชีพจากแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อดูว่าตลอดการศึกษาหรือประวัติที่ผ่านมาขอผู้สมัครเป็นอย่างไรบ้าง และการประเมินความสามารถด้านการสอนโดยการสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งจำเป็นอย่างมากสหรับครูยุคใหม่ที่ต้องเก่งท้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ

ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →