รับ 7,255 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Spread the love

รับ 7,255 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/7598/ หรือ
เรื่อง:


รับ 7,255 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง ดำเนินการโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามหนังสือกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 12362 เรื่อง การดำเนินการโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด รายละเอียดดังนี้

ด้วยกรมการปกครองได้จัดทโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบด้านรายได้ของประชาชนในท้องที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ปฏิบัตงานช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ ตามพระราชบัญญํติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยเฉพาะงานด้านเอกสาร งานธุรการ การบันทึกข้อมูล และการประสานงาน และช่วยเลหือการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กรมการปกครองจึงขอความร่วมมือจังหวัด แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งอำเภอดำเนินการประกาศรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกตำบล ตำบลละ 1 คน ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน 2563) เพื่อจัดจ้างเป็ฯลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ “1  คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างลูกจ้างเหมาบริการฯ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) กรณีกรอบการบริหารงานบุคคลในภาพรวม ให้พิจารณาปรับใช้ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดกรมการปกครอง โดยอนุโลม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

2. แจ้งการส่งเงินจัดสรรสำหรับค่าจ้า่งเหมาบริการ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกแห่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ หลักเณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3. ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสนับสนุนการดเนินงานตามโครงการดังกล่าวของอำเภอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขชั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้ง กำกับ ดูแล กาดรำเนินงานให้เกิดความโปร่งใส โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอให้รวบรวมผลการดำเนินงานของอำเภอเป็นภาพรวมของจังหวัดและรายงานให้กรมการปกครองทราบตามแบบรายงานที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ กรมการปกครองได้มอบหมายผู้ตรวจราชการกรม ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานรับทราบปัญหา อุปสรรค ของอำเภอ และดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นด้วย รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านรายได้ของประชาชนในท้องที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ทั้งในด้านการป้องกันและการฟื้นฟู เยียวยา

คุณสมบัติ
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร
 3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 4. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 5. เป็นผู้มีภูมิลำเนา หรืออาศัยอยู่ในตำบลนั้น และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร
ลักษณะงาน 
 • เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ (เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ในพื้นที่) สำหรับดำเนินการสนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ด้านเอกสาร งานธรุรการ การเงบันทึกข้อมูลและการประสานงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมอาสา COVID-19 ระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ และพื้นที่ตำบลรวมทั้งพื้นที่อื่นตามภารกิจที่ได้ัรบมอบหมาย
อัตรา/ค่าตอบแทน/ระยะเวลา
 • 9,000 บาท/เดือน
 • ระยะการจ้าง 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย.63)
 • จำนวน 7,255 อัตรา (ตำบลละ 1 คน ทุกตำบล
สอบถามเพิ่มเติม

ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →