สำนักงานการอัยการสูงสุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

Spread the love

สำนักงานการอัยการสูงสุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ลิงค์: https://ehenx.com/7683/ หรือ
เรื่อง:


สำนักงานการอัยการสูงสุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ตามี่สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประวกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ดังนี้

1. รายชื่อผู้สมัครสอบ

รายชื่อผุ้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ่รายละเอียดดังนี้

1. ตำหน่งเจพ้านกังานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5,761 ราย

  1. ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 3,870 ราย 
  2. ผู้สมัครสอบเฉพาะกรณีสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 1,891 ราย 

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 15,576 ราย

  1. ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและสอบแข่งขันเพื่ออวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 12,530 ราย
  2. ผู้สมัครสอบเฉพาะกรณีสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ จำนวน 3,046 ราย

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบครั้งนี้ ได้ประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในการสมัครสอบว่าเป็นปู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือมีคุณวุฒิรับสมัครสอบ ที่ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็ฯคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผุ้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบพร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อ-นามสกุล ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โปรดนำหลักฐานเอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นคำร้องต่ดเจ้าหน้าที่ ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์หมายเลข 021422036-7 หรือทางโทรสารหมายเลข 021439799 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วปรากฎว่าได้สมัครสอบและชำระเงินถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกำหนดเวลาคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ จะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดำเนินการตามกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

2. วัน เวลา และสถานที่สอบ

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์สอบธรรมศษสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัิตการ

ให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์สอบธรรมศษสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

3. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จะใช้วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสวอบอย่างเคร่งครัด 

สำนักงานอัยการสูงสุดจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในตำแหน่งเจ้พานกงานธุรการปฏิบัติงานและตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ให้ทราบทางเว็บไซต์ หัวข้อ “สมัครสอบเข้าราชการธุรการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ไฟล์แนบ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | เว็บไซต์ 5 | 6 | 7 |

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →