หลักสูตรสอบ ครูผู้ช่วย 2563 สังกัด สพฐ. แนวใหม่ (อย่างเป็นทางการ)

Spread the love

หลักสูตรสอบ ครูผู้ช่วย 2563 สังกัด สพฐ. แนวใหม่ (อย่างเป็นทางการ)

ลิงค์: https://ehenx.com/7749/ หรือ
เรื่อง:


หลักสูตรสอบ ครูผู้ช่วย 2563 สังกัด สพฐ. แนวใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0206.6/ว14 ถึงปลัดกรทระวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

พร้อมแทบท้ายหลักเกณฑ์วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ทราบและถือปฏิบัิตนั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือที่อ้างถึง 1

2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การใดที่อยู่ระหว่างดำนเนิการ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-2 ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

————————————————

ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อากรสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความหมาย ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ

1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

1.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2. ทักษะภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้เขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน ดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ห้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นห้าที่และความรัีบผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

1. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

1.1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

1.3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใ้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

1.4 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

1.5 การออกแบบและการดำเนินการเกี่วกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

2. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

3. ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

3.1 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

1) รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

2) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ

3) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

4) กฎหมายว่าด้วยระเบียข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

6) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

7) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

8) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย

3.2 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2) แผนการศึกษาแห่งชาติ 

3) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ แลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้กำหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) โดยมีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้

1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้

1.1 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา

1.2 วุฒิภาวะทางอารมร์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา

1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู

2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ดังนี้

2.1 ประวัติการศึกษา

2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

2.3 การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ

3. ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินจากการสอบสาธิต การปฏิบัตการสอน โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอในขณะประเมินไว้เป็นหลักฐานด้วย ดังนี้

3.1 การวิเคราะห์หลักสูตร การออแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้

3.2 ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน

3.3 ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน

3.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

3.5 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

ไฟล์แนบ 1 | 2 | 3 | 4 |

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →