อปท.ใน 30 จังหวัดส่อทุจริตจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

Spread the love

อปท.ใน 30 จังหวัดส่อทุจริตจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

ลิงค์: https://ehenx.com/8242/ หรือ
เรื่อง:


อปท.ใน 30 จังหวัดส่อทุจริตจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

งานงอก!ป.ป.ท.พบพิรุธ 52 อปท.ใน 30 จังหวัดส่อทุจริตจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

29 พ.ค.63 – พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดเผยความคืบหน้าผลการตรวจสอบการใช้งบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ว่าถูกต้องตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯหรือเข้าข่ายผิดการฮั้วประมูลหรือไม่ โดยทางกอ.รมน.จังหวัดและและป.ป.ท.ได้บูรณาการทำงานร่วมกันจากตรวจสอบพบว่า มีพฤติการณ์ที่อาจจะส่อไปในทางทุจริตจำนวน 52 อปท.ใน 30 จังหวัด และพบพฤติการณ์ผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้าง 19 แห่ง และขณะนี้ได้ส่งเรื่องไปยังป.ป.ช.ให้พิจารณาแล้ว 3 แห่ง และมีการยกเลิกการจัดซื้อจำนวน 5 แห่ง

เลขาธิการป.ป.ท.กล่าวอีกว่า กล่าวว่าสำหรับพฤติการณ์ที่เป็นข้อสังเกตว่าอาจจะส่อไปในทางทุจริต มี 16 รูปแบบ คือ ราคาจัดซื้อสูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาหรือคุณสมบัติของพัสดุในสถานการณ์ขณะนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานการสืบราคาให้ตรวจสอบ ร้านคู่เทียบยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้เสนอราคาตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง นำพัสดุชิ้นใหม่มาสับเปลี่ยนกับที่ได้ตรวจรับไปแล้ว ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่ผ่านการต่อรองแล้วและไปจัดซื้อใหม่ในราคาที่สูงกว่าเดิม ผู้รับจ้างและคู่เทียบไม่ใช่ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง จัดซื้อกับผู้ประกอบการต่างท้องที่ ทั้ง ๆ ที่ราคาสูงกว่าผู้ประกอบการในท้องที่ จัดซื้อเกินวงเงินที่มีอำนาจอนุมัติ

จัดซื้อในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น มีชื่อร้านคู่เทียบเพื่อสืบราคา แต่ไม่มีราคาในการนำเสนอ คู่สัญญาและร้านคู่เทียบ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้จัดหาสินค้าเอง โดยจ่ายเงินให้กับบริษัท/ร้านค้า เพื่อขอนำชื่อบริษัท/ร้านค้านั้นมาเป็นคู่สัญญาแทนตน คณะกรรมการตรวจรับ ไม่ได้ทำการตรวจรับจริง แต่มีเจ้าหน้าที่นำเอกสารการตรวจรับมาให้ลงลายมือชื่อ มีการ ซื้อขายกับรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางจัดหาสินค้า ทั้งที่หน่วยงานดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์ในการขายสินค้าประเภทที่มีการจัดซื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการสืบราคาผู้บริหารท้องถิ่น มีการจ่ายเงินค่าซื้อพัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คเข้าบัญชีตนเอง

นอกจากนี้ยังพบอีกว่า อปท. จำนวน 5 แห่ง ทำการยกเลิกการจัดซื้อเมื่อถูกหน่วยงานของรัฐตรวจสอบ อย่างไรก็ตามปัจจุบัน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หลายแห่ง ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดจากการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาเป็นการแจกเงินช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบ และกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้ความร่วมมือกับ กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →