เลิกจ้าง 961 ราย องค์การค้าของ สกสค.

Spread the love

เลิกจ้าง 961 ราย องค์การค้าของ สกสค.

ลิงค์: https://ehenx.com/9300/ หรือ
เรื่อง:


เลิกจ้าง 961 ราย องค์การค้าของ สกสค. ขาดทุนกว่า 15 ปี

องค์การค้าของ สกสค. ประกาศเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ 961 ราย เนื่องจากขาดทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี และเพื่อปรับปรุงอัตรากำลัง ผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การค้าของ สกสค. ให้สอดคล้องกับภารกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ได้ลงนามคำสั่งองค์การค้าของ สกสค.ที่ 45/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. ด้วยองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) เป็นองค์กรจัดหาผลประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีหน้าที่บริการส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการจัดระบบการศึกษาของชาติในด้านการพิมพ์ หนังสือเรียน เอกสารทางการศึกษา ผลิตอุปกรณ์การศึกษา บริการธุรกิจทางการศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย ประสพภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี องค์การค้าของสกสค. จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงอัตรากำลังและผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การค้าของ สกสค. ให้สอดคล้องกับภารกิจ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16(5) แห่งข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการ บริหารงานองค์การค้าของ สกสค. พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ประกอบกับ มติคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคราวประชุมครั้งที่ 5/ 2563 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2563 จึงให้เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 961 ราย  โดยให้ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กฏหมายกำหนดตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนีี้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →