สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับ ขรก.ตำรวจ

Spread the love

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับ ขรก.ตำรวจ

ลิงค์: https://ehenx.com/9567/ หรือ
เรื่อง:


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี พ.ศ.2563

ตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 18 มกราคม 2563 ในข้อ 7 นั้น ได้กำหนดให้มีการคัดเลือหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในวาระประจำปี โดยในตำแหน่งระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการให้แต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี

เนื่องจาก คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการลงมาในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความีรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็ฯไปตามมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจในการประชุมคร้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่อนุมัติให้แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเฉพาะระดับตำแหน่งผู้กำกับการลงมา ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด ประกอบกับเพื่อให้ข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการลงมามีความประสงค์จะขอรับการแต่งต้งไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ดังนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงขอประกาศรับสมัครทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการลงมาที่ยังไม่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครใจเข้ารับการทดสอบ 

ข้าราชการตำรวจ ระดับผู้กำกับการลงมา

กำหนดการ 

ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2563

รับสมัคร

ระหว่างวันที่ 9-22 กรกฏาคม 2563

สถานที่รับสมัคร

www.ril.ru.ac.th/imm-riltest.html

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขที่ประจำตัวผู้เข้าสอบ สถานที่สอบ และพิมพ์ (Print) ใบสมัคร

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ www.ril.ru.ac.th/imm-riltest.html

ไฟล์แนบ 1 | 2 | เว็บไซต์

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →