กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัคร 200 อัตรา

Spread the love

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัคร 200 อัตรา

ลิงค์: https://ehenx.com/9580/ หรือ
เรื่อง:


กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 200 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ภายในเดือนกรกฏาคม 2563

แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ได้เผยแพร่ข่าวการรับสมัครงานที่ PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เร็วๆ นี้ โดยครั้งนี้จะเปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้แก่

  • TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • TOEFL แบบ ITP ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • TOEFL แบบ IBT ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
  • TOEFL แบบ CBT ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน
  • IELTS ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
  • CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
  • TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

ทั้งนี้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษของทุกสถาบัน ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ทดสอบภาษาอังกฤษ (Test Date) จนถึงวันที่อื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครอนไลน์ที่ FEA เปิดรับสมัครในแต่ละปีโดยต้องเป็นผลการสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) หรือ ที่ออกในนามของหน่วยงาน PEA และต้องเ็นผลการสอบที่ได้รับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศไทย จนถึงวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์

และเฉพาะตำแหน่งวิศวกรทุกสาขา ยกเว้นคอมพิวเตอร์ ทาง กฟภ. ได้กำหนดให้ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคีวิศวกร และยังไม่หมดอายุจนถึงวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ของ PEA โดจะไม่อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรเรื่องจากสถาวิศวกรในการรับสมัคร ทุกกรณี และเฉพาะตำแหน่งสถาปนิก ก็ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ก.ส.) ระดับภาคีสถาปนิก และยังไม่หมดอายุ จนถึงวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ ของ PEA ทั้งนี้ไม่อนุโลมให้ใช้ใบเสร็จค่าสมัครทดสอบความรู้ในการสมัคร ทุกกรณีเช่นเดียวกัน

ส่วนตำแหน่งอื่นๆ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →