ได้กี่ข้อ?? แบบทดสอบ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

Spread the love

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ

Results

Spread the love
Facebook Comments
Spread the love
Facebook Comments
next

#1. ธรรมาภิบาลหมายถึงข้อใด

next

#2. การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเสนอแนะแนวทางโครงการของรัฐ ถือว่าเป็นหลักการ มีส่วนร่วมระดับใด

next

#3. หลักฉันทามติคือข้อใด

next

#4. หลักการเปิดเผยโปร่งใสมีเพื่อจุดประสงค์ใด

next

#5. ข้อต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตามหลักการกระจายอำนาจ

next

#6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเป็นเลิศ เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับหลักการใด

next

#7. การดำเนินการเพื่อลดรายจ่ายและลดภาระที่ไม่จำเป็น เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับหลักการใด

next

#8. หลักการใดเป็นหลักสำคัญในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสามารถนำมาตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ

next

#9. การรับรู้ความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นองค์ประกอบของหลักการใด

next

#10. การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน การให้ความสำคัญต่อคุณภาพ และความคุ้มค่าของ เงินงบประมาณ เป็นการดำเนินการตามหลักการใด

next

#11. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของหลักนิติธรรม

next

#12. ข้อใดไม่ใช่หลักภาระรับผิดชอบ

next

#13. การกำหนดเป้าหมายไม่ควรทำอย่างไร

next

#14. “รัฐมีหน้าที่สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน” คำกล่าวนี้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่

next

#15. การสนับสนุนแข่งขันให้มีการบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกมากขึ้น ถือเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลข้อใด

next

#16. หลักภาระรับผิดชอบต่อการบริหารราชการแผ่นดินมีมิติของภาระรับผิดชอบกี่มิติ

next

#17. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดภาระการควบคุมภายนอกไว้กับใคร

next

#18. กระบวนการตัดสินใจแบบมุ่งเน้นฉันทามติ ลำดับขั้นตอนในข้อใดถูกต้อง

next

#19. การที่เมืองพัทยามีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยตรงจากประชาชน ถือเป็นการดำเนินการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างไร

next

#20. ข้อใดถูกต้องตามหลักนิติธรรม

next

#21. สื่อสาธารณะควรมีหน้าที่อย่างไร ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

next

#22. “หลักการเปิดเผยโปร่งใสมีส่วนสนับสนุนให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” คำกล่าวนี้ ถูกต้องหรือไม่

next

#23. ตามหลักความเสมอภาคนั้น ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างไร

next

#24. การใช้อำนาจของรัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือข้อใด

next

#25. นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ควรมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

finish
Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →