ได้กี่ข้อ?? แบบทดสอบ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

Spread the love

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ

Results

Spread the love
Facebook Comments
Spread the love
Facebook Comments
ถัดไป

#1. ธรรมาภิบาลหมายถึงข้อใด

ถัดไป

#2. การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเสนอแนะแนวทางโครงการของรัฐ ถือว่าเป็นหลักการ มีส่วนร่วมระดับใด

ถัดไป

#3. หลักฉันทามติคือข้อใด

ถัดไป

#4. หลักการเปิดเผยโปร่งใสมีเพื่อจุดประสงค์ใด

ถัดไป

#5. ข้อต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตามหลักการกระจายอำนาจ

ถัดไป

#6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเป็นเลิศ เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับหลักการใด

ถัดไป

#7. การดำเนินการเพื่อลดรายจ่ายและลดภาระที่ไม่จำเป็น เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับหลักการใด

ถัดไป

#8. หลักการใดเป็นหลักสำคัญในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสามารถนำมาตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ

ถัดไป

#9. การรับรู้ความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นองค์ประกอบของหลักการใด

ถัดไป

#10. การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน การให้ความสำคัญต่อคุณภาพ และความคุ้มค่าของ เงินงบประมาณ เป็นการดำเนินการตามหลักการใด

ถัดไป

#11. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของหลักนิติธรรม

ถัดไป

#12. ข้อใดไม่ใช่หลักภาระรับผิดชอบ

ถัดไป

#13. การกำหนดเป้าหมายไม่ควรทำอย่างไร

ถัดไป

#14. “รัฐมีหน้าที่สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน” คำกล่าวนี้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่

ถัดไป

#15. การสนับสนุนแข่งขันให้มีการบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกมากขึ้น ถือเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลข้อใด

ถัดไป

#16. หลักภาระรับผิดชอบต่อการบริหารราชการแผ่นดินมีมิติของภาระรับผิดชอบกี่มิติ

ถัดไป

#17. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดภาระการควบคุมภายนอกไว้กับใคร

ถัดไป

#18. กระบวนการตัดสินใจแบบมุ่งเน้นฉันทามติ ลำดับขั้นตอนในข้อใดถูกต้อง

ถัดไป

#19. การที่เมืองพัทยามีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยตรงจากประชาชน ถือเป็นการดำเนินการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างไร

ถัดไป

#20. ข้อใดถูกต้องตามหลักนิติธรรม

ถัดไป

#21. สื่อสาธารณะควรมีหน้าที่อย่างไร ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ถัดไป

#22. “หลักการเปิดเผยโปร่งใสมีส่วนสนับสนุนให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” คำกล่าวนี้ ถูกต้องหรือไม่

ถัดไป

#23. ตามหลักความเสมอภาคนั้น ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างไร

ถัดไป

#24. การใช้อำนาจของรัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือข้อใด

ถัดไป

#25. นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ควรมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

Finish
Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →