ข้อสอบท้องถิ่น#2

Spread the love

ข้อสอบท้องถิ่น #02

Results

Spread the love
Facebook Comments
Spread the love
Facebook Comments

#1. ในตำบลหนึ่งให้มีสภาตำบลสภาหนึ่งมีฐานะเป็นตามข้อใด

#2. ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน

#3. สภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอาจรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีเขต ติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบลนั้น โดยตราเป็นกฎหมายใด

Finish

Facebook Comments