แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน พร้อมเฉลย ชุดที่ 12,

Spread the love
1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ให้ใช้บังคับเมื่อไร   
ก.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ค.ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วหกสิบวัน
ง.ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเก้าสิบวัน
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด มาตรา ๒ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. ข้าราชการตำรวจ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้หมายความรวมถึงใคร                                                 
ก.ข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย
ข.ข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ค.ข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย
ง.ข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย ข้อสอบตำรวจหญิง,แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจสาย อก,ข้อสอบ ตำรวจ ปี 55,ตัวอย่างข้อสอบตำรวจ                                                     
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ข้าราชการตำรวจ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนใน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย
3. ข้าราชการตำรวจอาจให้แบ่งเป็นข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศด้วยก็ได้โดยให้ตราเป็นอะไร                     
ก. พระราชกฤษฎีกา           ข.พระราชบัญญัติ             ค.พระราชกำหนด             ง.กฎกระทรวง
เฉลย ข้อ ก. แนวคิด มาตรา ๘  โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา      ข้อสอบตำรวจหญิง,แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจสาย อก,ข้อสอบ ตำรวจ ปี 55,ตัวอย่างข้อสอบตำรวจ 
4. ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดกำหนดให้การ
ดำเนินการใดเป็นอำนาจของอธิบดีหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ผู้บัญชาการมีอำนาจเช่นว่านั้นในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในกองบัญชาการทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ใครกำหนด                                                                                                                                    
ก. ก.ต.ช.        ข.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ            ค.นายกรัฐมนตรี                   ง.คณะรัฐมนตรี
เฉลย ข้อ ก. แนวคิด มาตรา๑๔ วรรคสองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ต.ช. กำหนด
5. พลตำรวจสำรองคืออะไร                                                                                                                                      
ก.ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพลตำรวจสำรองโดยได้รับการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข.ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานตำรวจโดยได้รับการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค.ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสำรองตำรวจโดยได้รับการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง.ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจโดยได้รับการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6. ชั้นข้าราชการตำรวจมีดังต่อไปนี้                                                                                                                
ก. ชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ชั้นประทวน ได้แก่ ผู้มียศสิบตำรวจตรี สิบตำรวจโทสิบตำรวจเอกจ่าสิบตำรวจและ ดาบตำรวจ
ข.ชั้นสัญญาบัตรได้แก่ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปชั้นพลตำรวจได้แก่พลตำรวจสำรอง
ค. ชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ชั้นประทวน ได้แก่ ผู้มียศสิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจ และ  ดาบตำรวจ  ชั้นพลตำรวจ ได้แก่ พลตำรวจสำรอง
ง. ชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ชั้นประทวน ได้แก่ ผู้มียศสิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจ และ  นายดาบตำรวจ  ชั้นพลตำรวจ ได้แก่ พลตำรวจสำรอง
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด  มาตรา ๒๕  ชั้นข้าราชการตำรวจมีดังต่อไปนี้ (๑) ชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป (๒) ชั้นประทวน ได้แก่ ผู้มียศสิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจและ ดาบตำรวจ(๓)
ชั้นพลตำรวจได้แก่พลตำรวจสำรอง
7. ให้มีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่าอะไร                                                                
ก. ก.ตร.                                       ข.ก.ต.ร.                            ค.กต.ร.                       ง.ค.ก.ตร.
เฉลย ข้อ ก. แนวคิด มาตรา  ๓๐  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ตร.”
8. โทษทางวินัยข้าราชการตำรวจมีดังต่อไปนี้                                                                                                                                             
ก.ว่ากล่าวตักเตือนภาคทัณฑ์ กักยาม  กักขังตัดเงินเดือนปลดออกไล่ออก
ข.ว่ากล่าวตักเตือน ทัณฑกรรมกักยาม  กักขังตัดเงินเดือนปลดออกไล่ออก
ค.ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรมกักยาม  กักขังตัดเงินเดือนปลดออกให้ออกไล่ออก
ง.ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรมกักยาม  กักขังตัดเงินเดือนปลดออกไล่ออก
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด   มาตรา ๘๒  โทษทางวินัยมี ๗ สถาน ดังต่อไปนี้(๑) ภาคทัณฑ์  (๒) ทัณฑกรรม(๓)กักยาม  (๔)กักขัง(๕)ตัดเงินเดือน(๖)ปลดออก(๗)ไล่ออก
หนังสือแนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบสอบตำรวจ,ตัวอย่างข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบสอบ
9. ผู้ใดแต่งเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปีถ้าการกระทำความผิดได้กระทำภายในเขตซึ่งประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพื่อกระทำความผิดอาญาผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกอย่างใด                                                                                                      
ก.ตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้าปี       ข.ตั้งแต่สองปี ถึงห้าปี           ค.ตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิบปี                 ง.ตั้งแต่สองปี ถึงสิบปี
เฉลยข้อค. แนวคิด มาตรา๑๐๘  วรรคสองผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
10. ธงชัยประจำหน่วยตำรวจเป็นธงซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้รับพระราชทานเป็นครั้งแรกจำนวน 6 ธง เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2495 ณ ลานพระราชวังดุสิต 
ก.วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2493                                    ข.วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2494
ค.วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2495                                    ง. วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2496
หนังสือแนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบสอบตำรวจ,ตัวอย่างข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบสอบ
เฉลยข้อค. แนวคิด วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2495
    สอบตำรวจ,สอบตำรวจ56,สอบตำรวจใหม่,แนวข้อสอบตำรวจ56         
11. กรมตำรวจเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อใด                                                                                         
ก.วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2541                                         ข.วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2541
 ค.วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2541                                        ง.วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2541
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด  วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2541 (ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 73 ก ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2541 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี)
     ข้อสอบตำรวจอำนวยการ ม.6 ,ข้อสอบตำรวจข้อสอบเก่าตำรวจ ม.6 ,แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ ม.6         
cr: sheetram
Facebook Comments