ขสมก.ประกาศแนวปฏิบัติ พนักงาน คนขับ ผู้โดยสาร

Spread the love

ขสมก.ประกาศแนวปฏิบัติ พนักงาน คนขับ ผู้โดยสาร

ลิงค์: https://ehenx.com/6869/ หรือ
เรื่อง:


ขสมก.ประกาศแนวปฏิบัติ พนักงาน คนขับ ผู้โดยสาร

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

1. ด้านพนักงานสำนักงาน และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานใหญ่ เขตการเดินรถ กลุ่มงานปฏบิัตการเดินรถและผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนด้านเดินรถ เช่น สายตรวจพอเศษ นายท่า นายตรวจ พนักงานธุรการ (จ่ายงาน) เป็นต้น

แนวทางดำเนินการ

 1. การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
  1. พนักงานที่ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง ผุ้จำหน่ายอาหาร พนักงานทำความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยากรใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากประเภทอื่นที่สามารถป้องกันเชื้อโรค ต้องทำความสะอาดมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเ็น และพนักงานทำความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน
  2. หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ให้หยุดปฏิบัติงาน และเข้ารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข
  3. การปฏิบัติตนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การเว้นระยะห่างทางสังคม อยู่ห่าง / ยืน – นั่ง ห่างกัน 2 เมตร / ขึ้นลิฟต์หันหลังให้กัน / ขึ้นรถไฟรถโดยสารประจำทางสวมหน้ากากตลอดเวลา / กินร้อน ช้อนเรา ลดระยะเวลาการอยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างจังหวัด
 2. ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 86 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง ข้อสั่งการของนา่กยรัฐมนตรีให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่เดินทางกลับมาจาก หรือเดินทางผ่าน หรือเส้นทางแวะผ่านประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื่อและแผร่ระบาด หรือมีเตหุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค COVID – 19 และจำเป็นต้องสังเเกตอาการอยู่ปฏิบัติงานภายในที่พักเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา และให้ต้นสังกัดจัดทำหนังสือประทับ “ด่วนมาก” ขออนุญาตแก่รองผู้อำนวยการฝ่ายที่พนักงานสังกัด กรณีสังกัดหน่วยงานขึ้นตรงผู้อำนวยการมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
 3. การปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย (Work Form Home) ให้ดำเนินการดังนี้
  1. ให้รองผู้อำนวยการฝ่ายทุกฝ่าย มีอำนาจบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัด และสั่งการให้พนักงานปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย อ่านต่อได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

2. ด้านขอนพนักงานประจำรถ (พนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาาร)

แนวทางการดำเนินากร

 1. ได้รับการคัดกรองก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทุกคนโดยการตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
 2. ให้สวมหน้ากากอนามัยลอดเวลาที่ให้บริการ
 3. พนักงานประจำรถต้องกำกับดูแลผู้โดยสารให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางรวมทั้งดูแลผู้โดยสารในการเว้นระยะห่างในการนั่ง และยื่นตามจุดที่กำหนด
 4. จัดมาตรการกำกับให้ผู้ใช้บริการเว้นระยะห่างในรถ (SOCIAL DISTANCING) ให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบกฉบับลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3. ด้านของรถโดยสารประจำทาง

แนวทางการดำเนินากร

 1. ทำความสะอาดรถโดยสารทั้งภายนอก และภายในทุกคัน
 2. ใช้นำยาฆ่าเชื้อฉีด พ่น เช็ด ถู ภายในรถโดยสารประจำทางทุกรอบก่อนนำรถออกวิ่งบริการ
 3. ติดตั้งขวดใส่แอลกอฮอล์ บนรถโดยสารประจำทางเพื่อใช้ล้างมือ
 4. จัดทำเครื่องหมาย ป้าย หรือสติ๊กเกอร์บ่งชี้การเว้นระยะห่างที่นั่งและที่ยื่นบนรถโดยสาร
 5. กรณีผู้โดยสารนรถเต็มตามจำนวนให้ชี้แจงผู้โดยสารให้รอใช้บริการคันต่อไป
 6. รถโดยสารประจำทางช่วงกลางคืนมีการแขวนป้าบ่ง
  • “เหรือรถ 2 คันสุดท้าย”
  • “เหลือรถ 1 คันสุดท้าย”
  • “รถคันสุดท้าย” ของแต่ละเส้นทางให้ผู้โดยสารทราบ

4. ด้านของผู้โดยสารรถโดยสารประจำทาง

แนวทางการดำเนินการ

 1. ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยขึ้นรถโดยสารตลอดระยะเวลาการเดินทาง
 2. ผู้โดยสารจะต้องนั่ง และยื่นเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ตามที่มีป้ายหรือสัญลักษณ์บ่งชี้บนรถโดยสารประจำทาง

ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →